งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
14/04/60 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง

2 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีตั๋วเงินของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษา โปลีเทคนิคระยอง ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative and Collaborative Learning) ผู้วิจัย นางจิตติมา เทียนสวัสดิ์

3 14/04/60 ความเป็นมา

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเรียนวิชาการบัญชีตั๋วเงินของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/1 สาขาการบัญชี

5 การแก้ไขปัญหาทางการเรียนวิชาการบัญชีตั๋วเงิน
กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม การเรียนแบบร่วมมือ การแก้ไขปัญหาทางการเรียนวิชาการบัญชีตั๋วเงิน

6 วิธีดำเนินการวิจัย ประชากร ได้แก่ นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 จำนวน 125 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี จำนวน 48 คน และเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะห้องที่ ผู้วิจัยเป็นผู้สอนวิชาการบัญชีตั๋วเงิน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 1 ข้อ

7 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
- แจ้งจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และกิจกรรมปฏิบัติ สำหรับหน่วยการเรียนเรื่องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน - ประเมินพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ โดยใช้แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ - แจ้งคะแนนวัดผลการเรียนรู้ก่อนการเรียนของนักเรียน - แบ่งกลุ่มนักเรียน 48 คน เป็น10 กลุ่ม สุ่มอย่างง่าย โดยใช้วิธีการจับฉลาก

8 สรุปผลการวิจัย ผลการทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 48 คน มีผลการทำแบบทดสอบก่อน การเรียน ค่าเฉลี่ย (x = 6.33) และหลังเรียนมีผลการทำแบบทดสอบ (x = 8.21) แสดงให้เห็นว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือมีค่าเฉลี่ย (x = 1.88)

9 ประโยชน์ของการวิจัย ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาอื่นๆ ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควิธีการที่ หลากหลายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

10 14/04/60 Thank you


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google