งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลี เทคนิคระยอง. งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีตั๋วเงินของนักเรียน ชั้น ปวช.2 สาขาการบัญชีวิทยาลัย อาชีวศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลี เทคนิคระยอง. งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีตั๋วเงินของนักเรียน ชั้น ปวช.2 สาขาการบัญชีวิทยาลัย อาชีวศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลี เทคนิคระยอง

2 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีตั๋วเงินของนักเรียน ชั้น ปวช.2 สาขาการบัญชีวิทยาลัย อาชีวศึกษา โปลีเทคนิคระยอง ด้วยวิธีการเรียน แบบร่วมมือ (Cooperative and Collaborative Learning) ผู้วิจัย นางจิตติมา เทียน สวัสดิ์

3 ความ เป็นมา

4 วัตถุประสงค์ของ การวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเรียน วิชาการบัญชีตั๋วเงินของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2/1 สาขาการบัญชี

5 กรอบแนวคิดการ วิจัย ตัวแปร อิสระ ตัวแปร ตาม การเรียนแบบ ร่วมมือ การแก้ไขปัญหา ทางการเรียน วิชาการบัญชีตั๋วเงิน

6 วิธีดำเนินการวิจัย ประชากร ได้แก่ นักเรียนวิทยาลัย อาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 จำนวน 125 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนวิทยาลัย อาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี จำนวน 48 คน และเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะห้องที่ ผู้วิจัยเป็นผู้สอนวิชาการบัญชีตั๋วเงิน เครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 1 ข้อ

7 การเก็บรวบรวมและการ วิเคราะห์ข้อมูล - แจ้งจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และกิจกรรม ปฏิบัติ สำหรับหน่วยการเรียนเรื่องการบันทึก บัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน - ประเมินพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ โดยใช้แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ - แจ้งคะแนนวัดผลการเรียนรู้ก่อนการเรียน ของนักเรียน - แบ่งกลุ่มนักเรียน 48 คน เป็น 10 กลุ่ม สุ่ม อย่างง่าย โดยใช้วิธีการจับฉลาก

8 สรุปผลการวิจัย ผลการทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนโดย ใช้การเรียนแบบร่วมมือ นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 48 คน มีผลการทำแบบทดสอบก่อน การเรียน ค่าเฉลี่ย (x = 6.33) และหลังเรียน มีผลการทำแบบทดสอบ (x = 8.21) แสดงให้เห็นว่านักเรียนกลุ่ม ตัวอย่างมีผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนน ก่อนเรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือมีค่าเฉลี่ย (x = 1.88)

9 ประโยชน์ของการ วิจัย 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือในรายวิชาอื่นๆ 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิควิธีการที่ หลากหลายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนให้สูงขึ้น

10 Thank you


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลี เทคนิคระยอง. งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีตั๋วเงินของนักเรียน ชั้น ปวช.2 สาขาการบัญชีวิทยาลัย อาชีวศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google