งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของโครงงาน (Project Approach) คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้ที่จะ ศึกษาได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วย ตนเองตามความสามารถ ความถนัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของโครงงาน (Project Approach) คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้ที่จะ ศึกษาได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วย ตนเองตามความสามารถ ความถนัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายของโครงงาน (Project Approach) คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้ที่จะ ศึกษาได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วย ตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความ สนใจ หรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากขึ้น โดยมีครูผู้สอนคอย ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน ตั้งแต่ การเลือกหัวข้อที่จะศึกษา ค้นคว้า ดำเนินงาน ตามแผน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและการ นำเสนอผลงาน ซึ่งอาจทำเป็นบุคคลหรือเป็น กลุ่มมีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือ ผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้นๆ

3 ประเภทของโครงงาน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 1. โครงงานประเภททดลอง เป็นโครงงานที่ต้องทำการทดลอง การดำเนินงานประกอบด้วย การกำหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์หรือสมมุติฐาน การออกแบบทดลอง การ รวบรวมข้อมูล การดำเนินการทดลอง การแปรผล และสรุปผลการทดลอง 2. โครงงานประเภทสำรวจ เป็นการสำรวจและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากแหล่งความรู้ต่างๆแล้วนำข้อมูล นั้นมา จำแนกเป็นหมวดหมู่ นำเสนอในรูปแบบต่างๆอย่างมีระบบ 3. โครงงานประเภททฤษฏี เป็นโครงงานที่เสนอแนวคิดหรือ ทฤษฏีใหม่ๆโดยตั้งข้อตกลงหรือกติกาขึ้นมา แล้วเสนอ หลักการ หรือแนวคิดที่ยังไม่มีผู้ใดคิดมาก่อน ซึ่งผู้จัดทำโครงงาน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆเป็นอย่างดี 4. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เป็นโครงงานประดิษฐ์หรือ พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆที่นำมาใช้ประโยชน์ ในการทำงาน อาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือพัฒนาจากของเดิม ที่มีอยู่แล้ว นำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม

4 ขั้นตอนการจัดทำโครงงานมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1. เลือกเรื่องที่น่าสนใจ 2. ศึกษาค้นคว้า 3. เข้าสู่การวางแผนก่อน 4. ทำตามขั้นตอน 5. เขียนรายงาน 6. นำเสนองาน


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของโครงงาน (Project Approach) คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้ที่จะ ศึกษาได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วย ตนเองตามความสามารถ ความถนัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google