งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning) เป็น รูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจาก แนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ คอนทรักติวิซึม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning) เป็น รูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจาก แนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ คอนทรักติวิซึม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning) เป็น รูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจาก แนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ คอนทรักติวิซึม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จาก การใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่ง ความเป็นจริงเป็นบริบทของการ เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะใน การ คิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ใน สาขาที่ตนศึกษา

2 บทบาทของการเรียนการสอนจะ เน้นที่ผู้เรียนไม่ใช่ผู้สอน ผู้สอนทำ หน้าที่เป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการ เรียนของผู้เรียนในรูปของโจทย์ ปัญหา (Problem) จัดหา ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resource) ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ เรียน เพื่อแสวงหาความรู้และทักษะ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ผู้สอน ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (Facilitator) ( ทองจันทร์ หงส์ ลดารมภ์ : 2550)

3   การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง การเรียนรู้เกิดขึ้น จากการเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อมาใช้แก้ปัญหาที่ได้รับ มอบหมายอย่างมีกระบวนการ และขั้นตอน ทำให้ได้มาซึ่ง ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์และ เป็นความรู้ที่ผู้เรียนนำไปใช้ได้ จริง

4 เพื่อพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา เพื่อบูรณาการเนื้อหาความรู้ (Content Integration) เนื่องจากใน การปฏิบัติงาน การค้นคว้า ต้องใช้ ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ บูรณาการ แก้ปัญหา เพื่อเป็นการเรียนที่เน้นทักษะ กระบวนการคิดค้นคว้าหาความรู้ การ สื่อสาร และการแก้ปัญหา

5 ผลที่จะได้รับจากการสอบแบบใช้ปัญหา เป็นหลัก ทักษะการสื่อสาร ทำงานร่วมกัน (Communication, Collaboration) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving) แนวทาง คุณลักษณะการเรียนรู้แบบนำ ตนเอง (Self-directed Learning: SDL)

6 1. จัดกลุ่มแนะนำสมาชิก 2. กำหนดวัตถุประสงค์ 3. ศึกษาปัญหาที่ได้รับ ขยายรายละเอียดของ ปัญหา 4. กำหนดประเด็น ประเด็นในการเรียนรู้ 5. กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนดำเนินการ 6. ทำความตกลงกันในเรื่องของ ข้อมูลที่จะได้รับ 7. กำหนดแหล่งเรียนรู้ 8. รวบรวมความรู้ที่ได้มาจากการค้นคว้าสร้าง การเรียนรู้ด้วยตนเอง 9. ทำความเข้าใจซ้ำอีกกับความรู้ที่ได้รับใหม่ 10. เลือกวิธีในการแก้ปัญหา / นำเสนอวิธีการ แก้ปัญหา 11. การประเมินผล

7 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt วิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning) เป็น รูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจาก แนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ คอนทรักติวิซึม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google