งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถามตามเกณฑ์ PMQA:105คำถาม หมวด1 12คำถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถามตามเกณฑ์ PMQA:105คำถาม หมวด1 12คำถาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถามตามเกณฑ์ PMQA:105คำถาม หมวด1 12คำถาม

2 การตอบคำถาม1.1ก HOW 1การกำหนดและสื่อสารทิศทางองค์กร4ประเด็นคือ
วิสัยทัศน์เป้าประสงค์ค่านิยมผลดำเนินงานที่คาดหวัง กำหนดผลดำเนินงานโดยพิจารณาความต้องการโปร่งใสชัดเจน ถ่ายทอดให้บุคลากรสู่การนำไปปฏิบัติ สื่อสาร2ทางไปยังบุคลากรผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3 การตอบคำถาม เรื่อง วิธีดำเนินการ ในการกำหนดของผู้บริหาร วิธีการถ่ายทอด
เพื่อนำไปปฎิบัติ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม ของส่วนราชการ ผลการดำเนินการทีคาดหวังไว้ วิธีการกำหนดผลการดำเนินการของผู้บริหารที่คำนึงถึงความต้องการหรือผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยยึดหลักความโปร่งใสและความชัดเจน

4 การตอบคำถาม ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด วิธีการสื่อสารแบบสองทางของผู้บริหาร
โดยผ่านระบบการนำองค์กร บุคลากรภายใน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ

5 การตอบคำถาม1.1ก HOW 2การกำหนดนโยบายกระตุ้น7ประเด็น กระจายอำนาจ
นวัตกรรม ความคล่องตัว การเรียนรู้ ทำถูกกฏหมาย ทำตามหลักจริยธรรม

6 การตอบคำถาม เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กร
วิธีการของผู้บริหารในการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดผลในสิ่งที่ต้องการ การกระจายอำนาจในการตัดสินใจ นวัตกรรมและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ทั้งในระดับส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้บุคลากรทำงานอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรม เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กร วิธีการของผู้บริหารในการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดผลในสิ่งที่ต้องการ การกระจายอำนาจในการตัดสินใจ นวัตกรรมและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ทั้งในระดับส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้บุคลากรทำงานอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรม

7 การตอบคำถาม1.1ข HOW 3การกำกับดูแลตนเองที่ดี ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินป้องกันทุจริต ด้านปกป้องประโยชน์ประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8 การตอบคำถาม สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ
วิธีการที่ผู้บริหารดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลตนเองที่ดี ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ความรับผิดชอบด้านการเงินและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9 การตอบคำถาม1.1ค HOW 4.1การทบทวนผลดำเนินการ 4.2การใช้ผลประเมินเพื่อ
เพื่อดูการบรรลุเป้าหมาย เพื่อประเมินการตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

10 การตอบคำถาม วิธีการทบทวนผลการดำเนินการ
วิธีการใช้ผลการประเมินและทบทวนมาประเมินผลความสำเร็จขององค์กร การนำผลการประเมินและทบทวนมาใช้ในการประเมินความสามารถในการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร

11 การตอบคำถาม1.1ค WHAT ตัวชี้วัดสำคัญ 5.1ตัวชี้วัด
5.2ผลการทบทวนที่ผ่านมา

12 การตอบคำถาม ตัวชี้วัดที่สำคัญ ผลการทบทวนที่ผ่านมา

13 การตอบคำถาม1.1ค HOW 6การใช้ผลการทบทวนเพื่อ เพื่อจัดลำดับความสำคัญ
เพื่อการปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร

14 การตอบคำถาม ผลของการนำผลการทบทวนจากข้อ5มาใช้
วิธีการนำผลการทบทวนมาใช้ให้เกิดผลดังกล่าว จัดลำดับความสำคัญเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและอย่างก้าวกระโดดรวมทั้งใช้เป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม ปรับปรุงและนำไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งส่วนราชการรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

15 การตอบคำถาม1.1ค HOW 7.1การประเมินผลงานผู้บริหาร
7.2การนำผลประเมินไปปรับระบบการนำองค์กร

16 การตอบคำถาม ผู้บริหาร วิธีการประเมินและผลการประเมินผู้บริหาร
การนำผลการประเมินผลงาน ไปปรับปรุงระบบการนำองค์กร หัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่รายงานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ

17 การตอบคำถาม1.2ก HOW 8การดำเนินการต่องานที่มีผลกระทบทางลบ ต่อสังคม

18 การตอบคำถาม วิธีดำเนินการในกรณีที่การบริการและการปฏิบัติงาน
มีผลกระทบในทางลบต่อสังคม

19 การตอบคำถาม1.2ก WHAT การจัดการผลกระทบ 9.1กระบวนการ 9.2เป้าประสงค์
9.3ตัวชี้วัด 9.4เป้าหมายในการจัดการผลกระทบ

20 กระบวนการในการจัดการกับผลกระทบในทางลบ
การตอบคำถาม กระบวนการในการจัดการกับผลกระทบในทางลบ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

21 การตอบคำถาม1.2ก HOW 10.1การคาดการณ์ผลกระทบทางลบ
10.2การเตรียมการเชิงรุกต่อผลกระทบ

22 การตอบคำถาม วิธีคาดการณ์ล่วงหน้าถึง ผลกระทบในทางลบ
วิธีเตรียมการเชิงรุกต่อผลกระทบดังกล่าว

23 การตอบคำถาม1.2ข HOW 11การกำหนดวิธีปฏิบัติให้ทำอย่างมีจริยธรรม

24 วิธีกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการอย่างมีจริยธรรม
การตอบคำถาม วิธีกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการอย่างมีจริยธรรม 1.……………………………….. 2.………………………………..

25 การตอบคำถาม1.2ค HOW 12การสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ ชุมชนและการเลือก
การเลือกกิจกรรม การมีส่วนร่วมของบุคลากร

26 การตอบคำถาม การสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สำคัญต่อส่วนราชการ วิธีการเลือกชุมชน ชุมชนที่สำคัญ วิธีดำเนินการและการเลือกกิจกรรมที่สนับสนุนชุมชน การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากร


ดาวน์โหลด ppt คำถามตามเกณฑ์ PMQA:105คำถาม หมวด1 12คำถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google