งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization คำถามตามเกณฑ์ PMQA:105คำถาม หมวด1 12คำถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization คำถามตามเกณฑ์ PMQA:105คำถาม หมวด1 12คำถาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization คำถามตามเกณฑ์ PMQA:105คำถาม หมวด1 12คำถาม

2 PMQA Organization การตอบคำถาม1.1ก HOW 1การกำหนดและสื่อสารทิศทางองค์กร4ประเด็นคือ วิสัยทัศน์เป้าประสงค์ค่านิยมผลดำเนินงานที่คาดหวัง กำหนดผลดำเนินงานโดยพิจารณาความต้องการโปร่งใสชัดเจน ถ่ายทอดให้บุคลากรสู่การนำไปปฏิบัติ สื่อสาร2ทางไปยังบุคลากรผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย HOW 1การกำหนดและสื่อสารทิศทางองค์กร4ประเด็นคือ วิสัยทัศน์เป้าประสงค์ค่านิยมผลดำเนินงานที่คาดหวัง กำหนดผลดำเนินงานโดยพิจารณาความต้องการโปร่งใสชัดเจน ถ่ายทอดให้บุคลากรสู่การนำไปปฏิบัติ สื่อสาร2ทางไปยังบุคลากรผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3 PMQA Organization การตอบคำถาม เรื่อง วิธีดำเนินการ ในการกำหนดของผู้บริหาร วิธีการถ่ายทอด เพื่อนำไปปฎิบัติ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้นและ ระยะยาว ค่านิยม ของส่วนราชการ ผลการดำเนินการที คาดหวังไว้ วิธีการกำหนดผลการดำเนินการของผู้บริหารที่คำนึงถึงความต้องการหรือผลประโยชน์ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยยึดหลักความโปร่งใสและความชัดเจน

4 PMQA Organization การตอบคำถาม ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดวิธีการสื่อสารแบบสองทางของผู้บริหาร โดยผ่านระบบการนำองค์กร บุคลากรภายใน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ

5 PMQA Organization การตอบคำถาม1.1ก HOW 2การกำหนดนโยบายกระตุ้น7ประเด็น กระจายอำนาจ นวัตกรรม ความคล่องตัว การเรียนรู้ ทำถูกกฏหมาย ทำตามหลักจริยธรรม HOW 2การกำหนดนโยบายกระตุ้น7ประเด็น กระจายอำนาจ นวัตกรรม ความคล่องตัว การเรียนรู้ ทำถูกกฏหมาย ทำตามหลักจริยธรรม

6 PMQA Organization การตอบคำถาม เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กรวิธีการของผู้บริหารในการสร้างบรรยากาศเพื่อให้ เกิดผลในสิ่งที่ต้องการ การกระจายอำนาจในการตัดสินใจ นวัตกรรมและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ทั้งในระดับส่วนราชการและ ผู้ปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้บุคลากรทำงานอย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรม เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กรวิธีการของผู้บริหารในการสร้างบรรยากาศเพื่อให้ เกิดผลในสิ่งที่ต้องการ การกระจายอำนาจในการตัดสินใจ นวัตกรรมและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ทั้งในระดับส่วนราชการและ ผู้ปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้บุคลากรทำงานอย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรม

7 PMQA Organization การตอบคำถาม1.1ข HOW 3การกำกับดูแลตนเองที่ดี ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงินป้องกันทุจริต ด้านปกป้องประโยชน์ประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย HOW 3การกำกับดูแลตนเองที่ดี ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงินป้องกันทุจริต ด้านปกป้องประโยชน์ประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8 PMQA Organization การตอบคำถาม สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญวิธีการที่ผู้บริหารดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลตนเองที่ดี ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของ ส่วนราชการ ความรับผิดชอบด้านการเงินและการ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9 PMQA Organization การตอบคำถาม1.1ค HOW 4.1การทบทวนผลดำเนินการ 4.2การใช้ผลประเมินเพื่อ เพื่อดูการบรรลุเป้าหมาย เพื่อประเมินการตอบสนองการเปลี่ยนแปลง HOW 4.1การทบทวนผลดำเนินการ 4.2การใช้ผลประเมินเพื่อ เพื่อดูการบรรลุเป้าหมาย เพื่อประเมินการตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

10 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีการทบทวนผลการ ดำเนินการ วิธีการใช้ผลการประเมินและ ทบทวนมาประเมินผล ความสำเร็จขององค์กร การนำผลการประเมินและ ทบทวนมาใช้ในการประเมิน ความสามารถในการตอบสนอง ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ขององค์กร

11 PMQA Organization การตอบคำถาม1.1ค WHAT ตัวชี้วัดสำคัญ 5.1ตัวชี้วัด 5.2ผลการทบทวนที่ผ่านมา WHAT ตัวชี้วัดสำคัญ 5.1ตัวชี้วัด 5.2ผลการทบทวนที่ผ่านมา

12 PMQA Organization การตอบคำถาม ตัวชี้วัดที่สำคัญผลการทบทวนที่ผ่านมา

13 PMQA Organization การตอบคำถาม1.1ค HOW 6การใช้ผลการทบทวนเพื่อ เพื่อจัดลำดับความสำคัญ เพื่อการปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร HOW 6การใช้ผลการทบทวนเพื่อ เพื่อจัดลำดับความสำคัญ เพื่อการปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร

14 PMQA Organization การตอบคำถาม ผลของการนำผลการทบทวนจากข้อ5มาใช้วิธีการนำผลการทบทวนมาใช้ให้เกิดผลดังกล่าว จัดลำดับความสำคัญเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่องและอย่างก้าวกระโดดรวมทั้งใช้เป็นโอกาส ในการสร้างนวัตกรรม ปรับปรุงและนำไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งส่วนราชการ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

15 PMQA Organization การตอบคำถาม1.1ค HOW 7.1การประเมินผลงานผู้บริหาร 7.2การนำผลประเมินไปปรับระบบการนำองค์กร HOW 7.1การประเมินผลงานผู้บริหาร 7.2การนำผลประเมินไปปรับระบบการนำองค์กร

16 PMQA Organization การตอบคำถาม ผู้บริหารวิธีการประเมินและผลการประเมิน ผู้บริหาร การนำผลการประเมินผลงาน ไปปรับปรุงระบบการนำองค์กร หัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่รายงาน ตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ

17 PMQA Organization การตอบคำถาม1.2ก HOW 8การดำเนินการต่องานที่มีผลกระทบทางลบ ต่อสังคม HOW 8การดำเนินการต่องานที่มีผลกระทบทางลบ ต่อสังคม

18 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีดำเนินการในกรณีที่การบริการและการปฏิบัติงาน มีผลกระทบในทางลบต่อสังคม

19 PMQA Organization การตอบคำถาม1.2ก WHAT การจัดการผลกระทบ 9.1กระบวนการ 9.2เป้าประสงค์ 9.3ตัวชี้วัด 9.4เป้าหมายในการจัดการผลกระทบ WHAT การจัดการผลกระทบ 9.1กระบวนการ 9.2เป้าประสงค์ 9.3ตัวชี้วัด 9.4เป้าหมายในการจัดการผลกระทบ

20 PMQA Organization การตอบคำถาม กระบวนการในการจัดการกับ ผลกระทบในทางลบ เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมาย

21 PMQA Organization การตอบคำถาม1.2ก HOW 10.1การคาดการณ์ผลกระทบทางลบ 10.2การเตรียมการเชิงรุกต่อผลกระทบ HOW 10.1การคาดการณ์ผลกระทบทางลบ 10.2การเตรียมการเชิงรุกต่อผลกระทบ

22 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีคาดการณ์ล่วงหน้าถึง ผลกระทบในทางลบ วิธีเตรียมการเชิงรุกต่อผลกระทบดังกล่าว

23 PMQA Organization การตอบคำถาม1.2ข HOW 11การกำหนดวิธีปฏิบัติให้ทำอย่างมีจริยธรรม HOW 11การกำหนดวิธีปฏิบัติให้ทำอย่างมีจริยธรรม

24 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการอย่างมีจริยธรรม 1.……………………………….. 2.………………………………..

25 PMQA Organization การตอบคำถาม1.2ค HOW 12การสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ ชุมชนและการเลือก การเลือกกิจกรรม การมีส่วนร่วมของบุคลากร HOW 12การสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ ชุมชนและการเลือก การเลือกกิจกรรม การมีส่วนร่วมของบุคลากร

26 PMQA Organization การตอบคำถาม การสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สำคัญต่อส่วนราชการ วิธีการเลือกชุมชนชุมชนที่สำคัญวิธีดำเนินการและการเลือก กิจกรรมที่สนับสนุนชุมชน การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และบุคลากร


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization คำถามตามเกณฑ์ PMQA:105คำถาม หมวด1 12คำถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google