งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การแปลง ตอน การสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP ชื่อครูผู้สอน ครูพรรณทิพย์ บัวชุม

2 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานในประเด็นต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP

3 แนวคิดโครงงาน (GRASP)
เป้าหมาย จัดกิจกรรมการการเรียนการสอนแบบโครงงานคณิตศาสตร์ ปีการศึกษาละ 1 โครงงาน บทบาท บุคคลที่เกี่ยวข้อง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดกิจกรรม ชุดการสร้างสรรค์ผลงาน ผลงาน โครงงานการสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด -เราจะเรียนคณิตศาสตร์ให้สนุกได้อย่างไร คำถามประจำหน่วย -นอกจากการสร้างสรรค์ผลงานลงในกระดาษแล้วนักเรียนจะมีวิธีใดบ้างที่จะนำเสนอให้เร้าความสนใจได้บ้าง -โปรแกรมสำเร็จรูปที่นักเรียนรู้จักมีโปรแกรมใดบ้าง -โปรแกรม GSP (Geometer's sketchpad) คืออะไร -เราจะนำความรู้จากโปรแกรม GSP (Geometer's sketchpad)ไปผลิตชิ้นงานได้อย่างไร คำถามประจำบท เราจะสร้างรูปเรขาคณิตสร้างสรรค์ผลงานจากโปรแกรม GSP

5 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบนำเสนอผลงาน วิธีการ
การจัดการกลุ่ม การออกแบบโครงงาน การร่วมมือทำงาน การให้เพื่อนช่วยเหลือ ตรวจผลการนำเสนอผลงาน

6 บทสรุปของโครงงาน การสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSPพบว่านักเรียนมีความสุขในการเรียนและสร้างสรรค์ผลงานและสามารถประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google