งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโครงร่างวิจัย อ วิไล อุดมพิทยาสรรพ์. การเขียนโครงร่างการวิจัย เพื่อตอบคำถาม 3 คำถามคือ ทำไปทำไม ( Why) จะทำ อะไร (What) และจะทำ อย่างไร (How)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโครงร่างวิจัย อ วิไล อุดมพิทยาสรรพ์. การเขียนโครงร่างการวิจัย เพื่อตอบคำถาม 3 คำถามคือ ทำไปทำไม ( Why) จะทำ อะไร (What) และจะทำ อย่างไร (How)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโครงร่างวิจัย อ วิไล อุดมพิทยาสรรพ์

2 การเขียนโครงร่างการวิจัย เพื่อตอบคำถาม 3 คำถามคือ ทำไปทำไม ( Why) จะทำ อะไร (What) และจะทำ อย่างไร (How)

3 องค์ประกอบของโครงร่างการ วิจัย องค์ประกอบของโครงร่างการ วิจัย จะมีแบบต่างกันตามแหล่ง ทุนต่างๆ โดยทั่วไปมีหัวข้อที่ คล้ายกัน

4 การเขียนเพื่อตอบคำถาม Why ( ทำไปทำไม ) มีความจำเป็น มีคุณค่าและมีประโยชน์ ต้องแสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยมีความรู้ พื้นฐานและเข้าใจปัญหาที่กำลังจะ ศึกษาอย่างถ่องแท้ สามารถเชื่อมโยง เข้าสู่กรอบแนวความคิดของการวิจัย ระบุได้ว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ หรือไม่ มีที่ใดบ้าง และการศึกษานี้จะมี ส่วนช่วยเพิ่มคุณค่าได้อย่างไร หัวข้อที่ ใช้การเขียนเพื่อตอบคำถามว่าทำไป ทำไมของแหล่งทุนต่างๆ เช่น Introduction, Background of the study

5 การเขียนเพื่อตอบคำถาม What ( จะทำอะไร ) คือวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้วิจัยต้องกำหนดให้ชัดเจน เฉพาะเจาะจงว่าจะทำอะไร บอกสิ่งที่จะทำทั้งขอบเขตและ คำตอบที่คาดว่าจะได้รับ การตั้ง วัตถุประสงค์ต้องให้ สมเหตุสมผลกับทรัพยากรที่ เสนอขอและเวลาในการ ปฏิบัติงาน และต้อง

6 การเขียนเพื่อตอบคำถาม How ( จะทำอย่างไร ) 1. กรอบแนวความคิดในการวิจัย ( Conceptual framework ) เขียน เป็นแผนภูมิ กรอบแนวคิดที่ดี จะ ช่วยให้ผู้อ่านทราบว่า ในงานวิจัย ต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้าง และ ข้อมูลมีความเชื่อมโยงและ สัมพันธ์กันอย่างไร 2. รูปแบบการวิจัย (Research design) ที่จะใช้ ต้องเลือกให้ เหมาะสมกับคำถามและ วัตถุประสงค์ 3. สถิติ (Statistics) ที่ใช้

7 องค์ประกอบของโครงร่างการ วิจัย 1 ชื่อโครงการ หรือชื่อเรื่อง (The Title) ชื่อเรื่องเป็นส่วนดึงดูด ความสนใจจุดแรกของโครงร่าง การวิจัย โดยทั่วไปชื่อหัวข้อจะทำให้ ทราบประเภทของการวิจัย ตัว แปรที่ศึกษา โดยเฉพาะตัวแปร ตามและประชากรของงานวิจัย

8 องค์ประกอบของโครงร่างการ วิจัย 2 ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา เขียนให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน ปัจจุบัน ควรมีข้อมูลสถิติสนับสนุน ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้น ความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องศึกษาวิจัย ประโยชน์ที่จะนำไปใช้ เชื่อมโยงกันในแต่ละย่อหน้า เขียนให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องที่จะทำวิจัย เขียนให้ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา

9 3. คำถามการวิจัย (Research question) เขียนในรูปประโยค คำถาม อาจมีคำถามหลายข้อก็ ได้

10 4. วัตถุประสงค์การวิจัย เขียนใน รูปประโยคบอกเล่า สอดคล้อง กับคำถามการวิจัย

11 5. สมมติฐานการวิจัย ควรเขียนให้ สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย และ วัตถุประสงค์ สมมติฐาน เป็นการคาดคะเน (Predict) หรือการทายคำตอบของ ปัญหาอย่างมีเหตุผล มักเขียนใน ลักษณะการแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent variables) และตัว แปรตาม (Dependent variables) งานวิจัยบางอย่างไม่จำเป็นต้องมี สมมติฐาน

12 6. ข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) เป็นการระบุ เงื่อนไขบางประการเพื่อตกลง กับผู้อ่าน 7. คำนิยามศัพท์เฉพาะหรือคำ จำกัดความที่ใช้ในการวิจัย ควร เขียนนิยามศัพท์ที่สอดคล้องกับ ชื่อเรื่องหรือตัวแปรที่ศึกษา

13 8. กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual research) หมายถึง ความคิดรวบยอดที่ ได้จากการทบทวนทฤษฎี วรรณกรรม โดยกรอบแนวคิด จะต้องแสดงให้เห็น ความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ ของตัวแปร ที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา

14 9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ควรเขียนให้เห็นว่า ผลการวิจัย จะนำไปใช้ประโยชน์กับใคร อย่างไร 10. เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง

15 11. วิธีดำเนินการวิจัย ( บทที่ 3) - ประชากร - กลุ่มตัวอย่าง - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ระบุ เครื่องมือที่ใช้มีอะไรบ้าง เป็น เครื่องมือของใคร เกณฑ์การให้ คะแนน การตรวจสอบคุณภาพ ของเครื่องมือทำอย่างไร

16 - การดำเนินการทดลอง ( ในกรณี เป็นการวิจัยแบบทดลองหรือกึ่ง ทดลอง ) - การรวบรวมข้อมูล ระบุขั้นตอน การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม ตัวอย่างโดยสรุป รวมถึงการ พิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง - การวิเคราะห์ข้อมูล ให้ระบุสถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ควร เขียนระบุเป็นข้อๆ ให้เรียงให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ วิจัย

17 12. การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง ว่าทำอย่างไรบ้าง และมี แบบฟอร์มในการให้ข้อมูลกลุ่ม ตัวอย่างเพื่อตัดสินใจในการเข้า ร่วมงานวิจัย

18 13. ระยะเวลาวิจัย 14. แผนการดำเนินงานวิจัยตลอด โครงการ 15. งบประมาณวิจัย 16. การเขียนอ้างอิงหรือ บรรณานุกรมตามข้อกำหนดของ แหล่งทุน

19


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโครงร่างวิจัย อ วิไล อุดมพิทยาสรรพ์. การเขียนโครงร่างการวิจัย เพื่อตอบคำถาม 3 คำถามคือ ทำไปทำไม ( Why) จะทำ อะไร (What) และจะทำ อย่างไร (How)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google