งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผล โครงการ ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ บทที่ 9 1yalada.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผล โครงการ ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ บทที่ 9 1yalada."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การประเมินผล โครงการ ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ บทที่ 9 1yalada

3 ความสำคัญของการ ประเมินผลโครงการ ช่วยให้การกำหนดวัตถุประสงค์หรือมาตรฐาน ของการดำเนินงานมีความชัดเจน ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์เต็มที่ หรือเป็นไปอย่างคุ้มค่า ช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ ช่วยในการควบคุมคุณภาพของงาน ช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ yalada2

4 การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับ โครงการโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ การวางแผน การ ดำเนินการ และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการกำหนดคุณค่าหรือข้อดี ของโครงการดังกล่าวว่าดีหรือไม่ 3 ความหมายของการ ประเมินผลโครงการ

5 การแบ่งตามลำดับเวลาการบริหาร โครงการ การประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ การประเมินผลขณะดำเนินโครงการ การประเมินผลหลังจากโครงการสิ้นสุด การแบ่งตามลักษณะการตัดสินใจ การประเมินความก้าวหน้าของโครงการ หรือการประเมินผล การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ประเภทของการประเมินผลโครงการ 4yalada

6 การแบ่งตามสิ่งที่ถูกประเมิน หรือตาม แบบ CIPP การประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ (Context) การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) การประเมินกระบวนการ (Process) การประเมินผลงานหรือผลผลิต (Product) การแบ่งตามวัฏจักรของการวางแผน โครงการ การประเมินก่อนการดำเนินงาน (Pre-evaluation) การประเมินขณะกำลังดำเนินงาน (On– going evaluation) การประเมินเมื่อโครงการสิ้นสุด (End–of–project evaluation) การประเมินหลังโครงการสิ้นสุด (Post–project evaluation) yalada5

7 6 ประเภทของการประเมินผล ประเภทของการตัดสินใจ 1. การประเมินก่อน การประเมินสภาพแวดล้อม กำหนดวัตถุประสงค์ เริ่มโครงการ (Context) การประเมินปัจจัยนำเข้า เลือก แนวทางปฏิบัติ (Input) โครงการ 2. การประเมินการประเมินกระบวนการ ปฏิบัติและปรับปรุง ขณะดำเนินโครงการ (Process) ( ถ้าจำเป็น ) โครงการ 3. การประเมิน การประเมินผลงาน ปรับปรุงปรับขยายโครงการ เมื่อโครงการสิ้นสุด (Product) และ ยกเลิกโครงการ 4. การประเมินหลังโครงการสิ้นสุด yalada

8 7 ลำดับเวลาการบริหารโครงการลักษณะการ ตัดสินใจ วัฎจักรของการ วางแผน สิ่งที่ถูกประเมิน 1. การประเมินก่อนเริ่มโครงการ - ศึกษาความเป็นไปได้ - การประเมินร่างโครงการ 1. การประเมินก่อน การปฏิบัติตามแผน 1. การประเมิน สภาพแวดล้อมของ โครงการ 2. การประเมินขณะดำเนินโครงการ - ดูความก้าวหน้า / ผลสัมฤทธิ์ - ปัญหาอุปสรร 1. การประเมิน ความก้าวหน้า ของโครงการ 2. การประเมินขณะ ปฏิบัติตามแผน 2. การประเมินปัจจัยนำเข้า 3. การประเมินเมื่อโครงการสิ้นสุด 2. การประเมิน ผลสัมฤทธิ์ โครงการ 3. การประเมิน หลังจากปฏิบัติงาน เสร็จแล้ว 3. การประเมินกระบวนการ - ดูผลปฏิบัติงาน - ดูความคุ้มค่าทาง เศรษฐกิจ - ดูประสิทธิภาพและความ ประหยัด - ดูความเพียงพอของ โครงการ 4. การประเมินหลังโครงการสิ้นสุด - ดูผลผลิต - ดูผลลัพธ์ - ดูผลกระทบ 4. การประเมินผลงานหรือ ผลผลิต - ดูผลลัพธ์ - ดูผลกระทบ

9 การกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับการ ประเมินผล การเลือกวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ต้องการจะวัด การเลือกอุปกรณ์ เครื่องมือและ กระบวนการ การเลือกตัวอย่าง การกำหนดการวัด และตารางเวลา การสังเกต การเลือกเทคนิควิเคราะห์ การหาข้อสรุปและเสนอแนะ ขั้นตอนในการ ประเมินผลโครงการ 8yalada

10 9 การวางแผนการประเมินผล ขั้นตอนที่ 1 กำหนดผู้ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ขั้นตอนที่ 2 จัดการประชุมเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความสามารถที่จะรับ การประเมิน ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ ขั้นตอนที่ 5 กำหนดระเบียบวิธีวิจัย ขั้นตอนที่ 6 การนำเสนอโครงร่างผลการ ประเมินผลที่เป็นลายลักษณ์อักษร

11 การประเมินแบบทดลอง กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม การประเมินแบบกึ่งทดลอง การประเมินเฉพาะกลุ่มทดลอง การประเมินโดยใช้กลุ่มเปรียบเทียบ การประเมินที่ไม่ใช่การทดลอง เป็นการประเมินเฉพาะกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง เป็นการประเมินเฉพาะกลุ่มทดลองทั้งก่อนและหลัง การทดลอง เป็นการประเมินกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองเฉพาะ หลังการทดลอง 10yalada รูปแบบการประเมินผล โครงการ

12 ปกหน้าของรายงาน ชื่อโครงการ สถานที่ ชื่อผู้ประเมิน ชื่อบุคคล หรือคณะกรรมการที่รายงาน เสนอถึง ช่วงระยะเวลาที่งานประเมินครอบคลุม ถึง เวลาที่เสนอรายงานการประเมิน 11yalada การเขียนรายงานการประเมินผล โครงการ

13 12yalada ตัวรายงาน ส่วนสรุปย่อ บทนำ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ วิธีการประเมินโครงการ และ ขอบเขตการประเมิน ผลของการประเมิน การอภิปรายผล บทสรุปและข้อเสนอแนะ

14 13yalada


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผล โครงการ ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ บทที่ 9 1yalada.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google