งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคิดรวบยอดสอนอย่างไร : KWL และ SQ3R. เทคนิค KWL K – Know W – Want L – Have Leaned สามารถนำมาใช้เมื่อต้องการเริ่มต้นหน่วยการ เรียนและค้นหาสิ่งที่ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคิดรวบยอดสอนอย่างไร : KWL และ SQ3R. เทคนิค KWL K – Know W – Want L – Have Leaned สามารถนำมาใช้เมื่อต้องการเริ่มต้นหน่วยการ เรียนและค้นหาสิ่งที่ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อนั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคิดรวบยอดสอนอย่างไร : KWL และ SQ3R

2 เทคนิค KWL K – Know W – Want L – Have Leaned สามารถนำมาใช้เมื่อต้องการเริ่มต้นหน่วยการ เรียนและค้นหาสิ่งที่ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อนั้น เทคนิค SQ3R S – Survey Q – Question 3R – Read Racite Review ใช้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและพัฒนา ความคิดรวบยอดในสิ่งที่อ่าน

3 KWL และ SQ3R คืออะไร วิธีการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน นำมาใช้ในการพัมนาความคิดรวบยอดของสิ่ง ที่อ่าน

4 การสอนความคิดรวบยอดมีวิธีการใดบ้าง Deductive Inductive การใช้กราฟฟิก การใช้คำถาม เทคนิค KWL เทคนิค SQ3R


ดาวน์โหลด ppt ความคิดรวบยอดสอนอย่างไร : KWL และ SQ3R. เทคนิค KWL K – Know W – Want L – Have Leaned สามารถนำมาใช้เมื่อต้องการเริ่มต้นหน่วยการ เรียนและค้นหาสิ่งที่ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google