งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคิดรวบยอดสอนอย่างไร : การใช้คำถาม การตั้งคำถามที่จัดลำดับ คำถามเป็นชุด เป็นสิ่งสำคัญมากต่อการพัฒนา ความคิดรวบยอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคิดรวบยอดสอนอย่างไร : การใช้คำถาม การตั้งคำถามที่จัดลำดับ คำถามเป็นชุด เป็นสิ่งสำคัญมากต่อการพัฒนา ความคิดรวบยอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคิดรวบยอดสอนอย่างไร : การใช้คำถาม การตั้งคำถามที่จัดลำดับ คำถามเป็นชุด เป็นสิ่งสำคัญมากต่อการพัฒนา ความคิดรวบยอด

2 คำถามอย่างไรที่เอื้อต่อการพัฒนา ความคิดรวบยอด เป็นคำถามปลายเปิดที่มีคำตอบหลาย แง่มุม หลากหลาย ไม่เป็นคำถามปลายปิดที่มีคำตอบ เฉพาะเจาะจงเพียงคำตอบเดียว เป็นคำถามที่ต้องสรุปองค์ความรู้ใน ภาพรวม

3 การสอนความคิดรวบยอดตามวิธีการ ของ Taba เป็นอย่างไร กำหนดความคิดรวบยอดที่จะสอน ให้ผู้เรียนแจกแจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ความคิดรวบยอดนี้ ให้ผู้เรียนจัดข้อมูลที่แจกแจงไว้เข้าเป็น กลุ่ม ให้ตั้งชื่อกลุ่มข้อมูลเหล่านั้น สรุป อธิบาย ความคิดรวบยอดนี้

4 ลักษณะการตั้งคำถามเพื่อพัฒนา ความคิดรวบยอดตามวิธีการของ Taba เป็นอย่างไร ตั้งคำถามลักษณะปลายเปิด เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่หลากหลาย ตั้งคำถามเพื่อให้จัดกลุ่มประเภทของ ข้อมูล ตั้งคำถามเพื่อให้กำหนดหรือตั้งชื่อกลุ่มใน ข้อมูลที่จัดไว้นั้น ตั้งคำถามเพื่อให้อธิบายสรุป

5 การตั้งคำถามเพื่อพัฒนาความคิด รวบยอดทำอย่างไร ตั้งคำถามที่มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนา สติปัญญาขั้นสูง สามารถตั้งคำถามโดยใช้ควบคู่ไปกับการ ใช้ข้อมูลที่เป็นกราฟฟิก ตั้งคำถามให้เป็นชุดและเป็นลำดับ โดยยึด ลำดับตามกระบวนการเรียนรู้ความคิดรวบ ยอด


ดาวน์โหลด ppt ความคิดรวบยอดสอนอย่างไร : การใช้คำถาม การตั้งคำถามที่จัดลำดับ คำถามเป็นชุด เป็นสิ่งสำคัญมากต่อการพัฒนา ความคิดรวบยอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google