งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นางบุญนภัส ริ นทร์คำ วิทยาลัย เทคโนโลยีศรี ราชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นางบุญนภัส ริ นทร์คำ วิทยาลัย เทคโนโลยีศรี ราชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นางบุญนภัส ริ นทร์คำ วิทยาลัย เทคโนโลยีศรี ราชา

2 การศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหาร จัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3

3 ปัญหาการวิจัย จากความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้ง ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ความสามารถ มี คุณธรรมจริยธรรม และมีชีวิต ที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการและ กำหนดให้สถานศึกษาหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นกับนักเรียน งานปกครองและครูที่ปรึกษาเป็นบุคคล สำคัญที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็ก มี บทบาทเป็นพ่อแม่ในการส่งเสริมป้องกันและช่วยเหลือเด็ก ให้มีชีวิตที่เป็นสุข ช่วยแก้ ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจิตใจและ พฤติกรรมโดยใช้ระบบดูแล ช่วยเหลือเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหา

4 วัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการการ บริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 จำแนกตามตำแหน่ง และ ประสบการณ์ในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา

5 ผังสรุปสำคัญ วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมและรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการบริหาร จัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ 1. ด้าน การส่งเสริมพัฒนานักเรียน 2. ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน 3. ด้านการส่งต่อ 4. ด้านการรู้จัก นักเรียนเป็นรายบุคคล และ 5. ด้านการคัดกรองนักเรียน ตามลำดับ

6 ผังสรุปสำคัญ การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 โดยรวมและ รายด้านจำแนกตามตำแหน่งและประสบการณ์ ดังตาราง พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนนักศึกษา จำแนกตามตำแหน่งระหว่างผู้อำนวยการและ ครูที่ปรึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ ทางสถิติ

7 ผังสรุปสำคัญ เปรียบเทียบความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงาน เขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จำแนกตามประสบการณ์ พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสบการณ์กับความพึงพอใจต่อการ บริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ยกเว้นด้านรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและ การส่งต่อ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

8 สรุปผลการวิจัย ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 เรียน นักศึกษา โดย ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการส่งเสริม พัฒนานักเรียน ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่ง ต่อ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้านการคัดกรอง นักเรียนตามลำดับ 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาจำแนกตามตำแหน่งผู้อำนวยการและ ครูที่ปรึกษาโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี นัยสำคัญทางสถิติ 3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามประสบการณ์โดยรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ยกเว้นด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และการส่งต่อ แตกต่าง กันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นางบุญนภัส ริ นทร์คำ วิทยาลัย เทคโนโลยีศรี ราชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google