งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาและการแก้ปัญหานักเรียนชั้น ปวช.1 ห้อง 110 รอบเช้า วิทยาลัย เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้วิจัย นางเพ็ญแข สร้อยสุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาและการแก้ปัญหานักเรียนชั้น ปวช.1 ห้อง 110 รอบเช้า วิทยาลัย เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้วิจัย นางเพ็ญแข สร้อยสุวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาและการแก้ปัญหานักเรียนชั้น ปวช.1 ห้อง 110 รอบเช้า วิทยาลัย เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้วิจัย นางเพ็ญแข สร้อยสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

2 ปัญหาการวิจัย ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยได้ให้ครูที่ ปรึกษาดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนครบถ้วน ร้อยละ 100 ซึ่งพบว่าการ จัดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบทำ ให้มีนักเรียนบางกลุ่มที่มีปัญหาหรืออยู่ในกลุ่ม เสี่ยง ได้รับการแก้ไขหรือช่วยเหลืออย่าง เหมาะสม กรมสุขภาพจิตกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้การ ดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ และ เพื่อให้วิทยาลัยผู้ปกครอง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกันโดย ผ่านกระบวนการที่ชัดเจนพร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือ รับการประเมินได้

3 ปัญหาการวิจัย ( ต่อ ) ผู้วิจัยในฐานะครูที่ปรึกษาจึงสนใจที่จะ ศึกษาสถานภาพส่วนตัวของนักเรียนในด้านต่าง ๆเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นพื้นฐานในการ แก้ปัญหาหรือส่งเสริมความสามารถของ นักเรียนได้ระดับหนึ่ง นอกจากนั้นการใช้ระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบจะ สามารถแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมี ปัญหาได้

4 วัตถุประสงค์การ วิจัย 1. เพื่อศึกษาสถานภาพ ส่วนตัวด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ในห้อง 110 รอบเช้าของ วิทยาลัยฯ 2. เพื่อศึกษาผลการ แก้ปัญหานักเรียนในห้อง 110 รอบเช้าของวิทยาลัย

5 สรุปผลการวิจัย สภาพปัญหา จำนวนคน มีปัญหา ช่วยเหลือได้ส่งต่อ ความถี่ร้อยละความ ถี่ ร้อย ละ 1. ด้านการเรียน 33100-- 2. ด้านสุขภาพร่างกาย 11100-- 3. ด้านสุขภาพจิตและ พฤติกรรม ----- 4. ด้านเศรษฐกิจ 51100-- 5. ด้านคุ้มครองนักเรียน 51100-- 6. ด้านระเบียบวินัย 44100--

6 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) การแก้ไขปัญหานักเรียนด้วยการใช้ วิธีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพบว่า ด้าน การเรียน มีนักเรียนมีปัญหา 3 คน สามารถช่วยเหลือได้ทั้งหมด คิดเป็นร้อย ละ 100 ด้านสุขภาพร่างกาย เศรษฐกิจ คุ้มครองนักเรียนและด้านระเบียบวินัย พบว่า สามารถแก้ไขได้ไม่หมดเพราะมี บางคนลาออกก่อน

7 ขอบพระ คุณทุก ท่าน


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาและการแก้ปัญหานักเรียนชั้น ปวช.1 ห้อง 110 รอบเช้า วิทยาลัย เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้วิจัย นางเพ็ญแข สร้อยสุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google