งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการปฏิบัติงานของงานปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการปฏิบัติงานของงานปกครอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการปฏิบัติงานของงานปกครอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ผู้วิจัย นางวารุณี วรพันธ์ เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

2 ปัญหาการวิจัย นอกจากครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูงานปกครองแล้ว ยังมีครูที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่งานอื่นๆ และโดยบทบาทของครู นอกจากจะมีหน้าที่ให้ความรู้ด้านวิชาการ แก่ผู้เรียนแล้วยังมีหน้าที่ปกครองดูแลผู้เรียนด้วย โดยถือว่าครูทุกคนเป็นครูปกครอง จากบทบาทหน้าที่ของครูงานอื่นๆ ที่ต้องร่วมมือกับงานปกครองในการควบคุมดูแลความประพฤติของผู้เรียนด้วยนั้น

3 ปัญหาการวิจัย (ต่อ) ผู้วิจัยในฐานะครูที่ปรึกษาและเป็นครูงานปกครองด้วยต้องการทราบความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการปฏิบัติงานงานปกครองวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ โดยการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองจำแนกตามภูมิหลังของผู้ปกครอง ระดับชั้นและเพศของผู้เรียนในปกครอง ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาวิจัยแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของงานปกครองต่อไป

4 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการปฏิบัติงานของงานปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ   2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการปฏิบัติงานของงานปกครองวิทยาลัยเทคโนโลยี ตั้งตรงจิตรพณิชยการ จำแนกตามภูมิหลังของผู้ปกครอง

5 การปฏิบัติงานของงานปกครอง
สรุปผลการวิจัย ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคาดหวังของผู้ปกครอง ต่อการปฏิบัติงานของงานปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ การปฏิบัติงานของงานปกครอง S.D. ระดับความหวัง ลำดับที่ 1. ด้านการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน 4.19 0.45 มาก 3 2. ด้านการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน 4.24 0.46 มากที่สุด 1 3. ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 4.23 0.48 2 รวม 4.22 0.42

6 สรุปผลการวิจัย (ต่อ) ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการปฏิบัติงานงานปกครองโดยภาพรวมอยู่ในระดับความคาดหวังมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้านความคาดหวังมากที่สุด คือด้านการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน ลำดับที่ 1 รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านการป้องกันพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นลำดับสุดท้าย

7 ขอบพระคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการปฏิบัติงานของงานปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google