งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการ ปฏิบัติงานของงานปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ผู้วิจัย นางวารุณี วรพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการ ปฏิบัติงานของงานปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ผู้วิจัย นางวารุณี วรพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการ ปฏิบัติงานของงานปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ผู้วิจัย นางวารุณี วรพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

2 ปัญหาการวิจัย นอกจากครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นครูงานปกครองแล้ว ยังมีครูที่ ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่งานอื่นๆ และ โดยบทบาทของครู นอกจากจะมี หน้าที่ให้ความรู้ด้านวิชาการ แก่ผู้เรียนแล้วยังมีหน้าที่ปกครองดูแล ผู้เรียนด้วย โดยถือว่าครูทุกคนเป็นครู ปกครอง จากบทบาทหน้าที่ของครู งานอื่นๆ ที่ต้องร่วมมือกับงานปกครอง ในการควบคุมดูแลความประพฤติของ ผู้เรียนด้วยนั้น

3 ปัญหาการวิจัย ( ต่อ ) ผู้วิจัยในฐานะครูที่ปรึกษาและเป็นครูงาน ปกครองด้วยต้องการทราบความคาดหวังของ ผู้ปกครองต่อการปฏิบัติงานงานปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ โดย การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังของ ผู้ปกครองจำแนกตามภูมิหลังของผู้ปกครอง ระดับชั้นและเพศของผู้เรียนในปกครอง ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ในด้านการ ศึกษาวิจัยแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัย เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ สามารถนำ ผลการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติ หน้าที่ของงานปกครองต่อไป

4 วัตถุประสงค์การ วิจัย 1. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวัง ของผู้ปกครองต่อการปฏิบัติงานของ งานปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้ง ตรงจิตรพณิชยการ 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความ คาดหวังของผู้ปกครองต่อการ ปฏิบัติงานของงานปกครองวิทยาลัย เทคโนโลยี ตั้งตรง จิตรพณิชยการ จำแนกตามภูมิหลัง ของผู้ปกครอง

5 สรุปผลการวิจัย การปฏิบัติงานของงาน ปกครอง S.D. ระดับความหวังลำดับ ที่ 1. ด้านการป้องกันพฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน 4.190.45 มาก 3 2. ด้านการแก้ไขพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน 4.240.46 มากที่สุด 1 3. ด้านการส่งเสริมพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 4.230.48 มากที่สุด 2 รวม 4.220.42 มากที่สุด ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคาดหวังของผู้ปกครอง ต่อการ ปฏิบัติงานของงานปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้ง ตรงจิตรพณิชยการ

6 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการ ปฏิบัติงานงานปกครองโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับความคาดหวังมากที่สุด และเมื่อ พิจารณารายด้านความคาดหวังมากที่สุด คือด้านการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ของผู้เรียน ลำดับที่ 1 รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึง ประสงค์ของผู้เรียน ด้านการป้องกัน พฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ ของผู้เรียน เป็นลำดับสุดท้าย

7 ขอบพระ คุณทุก ท่าน


ดาวน์โหลด ppt ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการ ปฏิบัติงานของงานปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ผู้วิจัย นางวารุณี วรพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google