งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษาและผู้ปกครองที่มีต่อ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555 ศิริสมพร ทำนุพันธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษาและผู้ปกครองที่มีต่อ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555 ศิริสมพร ทำนุพันธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษาและผู้ปกครองที่มีต่อ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555 ศิริสมพร ทำนุพันธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์

2 LOGO ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยต้องการศึกษาความ พึงพอใจของนักศึกษาและ ผู้ปกครองที่มีต่อระบบการดูแล ช่วยเหลือนักศึกษา ซึ่งจะเป็น แนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำ ผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการ พัฒนางาน และช่วยเหลือ นักศึกษา ให้มีโอกาส และมี พฤติกรรมที่ดีขึ้น

3 LOGO วัตถุประสงค์ การวิจัยในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของนักศึกษาและ ผู้ปกครอง ที่มีต่อระบบการ ดูแลช่วยเหลือนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555

4 LOGO กรอบแนวคิดในการ วิจัย การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความพึง พอใจของนักศึกษาและผู้ปกครองที่มีต่อ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการเรียน 2. ด้านสังคม 3. ด้านเศรษฐกิจและครอบครัว 4. ด้านการคุ้มกันสารเสพติด การสุ่มเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้มาโดย การสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็น หน่วยในการสุ่ม

5 LOGO ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ นักศึกษาที่มีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555 โดยภาพรวม

6 LOGO ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ ผู้ปกครองที่มีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือ นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปี การศึกษา 2555 โดยภาพรวม

7 LOGO สรุปผลการวิจัย 1. ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มี ต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555 พบว่า นักศึกษา มีความพึงพอใจใน ภาพรวมของระบบการดูแลช่วยเหลือ อยู่ ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็น รายด้านพบว่า ด้านที่นักศึกษามีความพึง พอใจมากที่สุด ได้แก่ ด้านสังคม รองลงมาได้แก่ ด้านการเรียน และด้าน การคุ้มกันสารเสพติด และด้านที่น้อย ที่สุด ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและครอบครัว ตามลำดับ

8 LOGO สรุปผลการวิจัย 2. ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มี ต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปี การศึกษา 2555 พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจใน ภาพรวมของระบบการดูแลช่วยเหลือ อยู่ ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่าด้านที่ผู้ปกครองมีความ พึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและครอบครัว รองลงมา ได้แก่ ด้านสังคม ด้านการคุ้มกันสารเสพติด และน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการเรียน

9 LOGO ประโยชน์ที่ได้จากการ วิจัย 1. ทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษาและผู้ปกครอง ที่มีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือ นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ เพื่อเป็นแนวทางในการ ปรับปรุงให้มีความพึงพอใจ เพิ่มขึ้น 2. เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามา ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร โดยใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนา ระบบการดูแลช่วยเหลือ นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเสริมสร้างให้เกิดการบริหาร การศึกษาที่มีคุณภาพ และ นำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

10 Thank You !!!


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษาและผู้ปกครองที่มีต่อ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555 ศิริสมพร ทำนุพันธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google