งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถ่ายทอดค่าเป้าหมาย / ตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติงานระดับหน่วยงานสู่ ระดับบุคคลผู้ปฏิบัติในปีงบประมาณ 2554 เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ผลผลิตที่ 1: สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้รับการจด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถ่ายทอดค่าเป้าหมาย / ตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติงานระดับหน่วยงานสู่ ระดับบุคคลผู้ปฏิบัติในปีงบประมาณ 2554 เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ผลผลิตที่ 1: สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้รับการจด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายทอดค่าเป้าหมาย / ตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติงานระดับหน่วยงานสู่ ระดับบุคคลผู้ปฏิบัติในปีงบประมาณ 2554 เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ผลผลิตที่ 1: สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้รับการจด ทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม ผลผลิตที่ 2: เกษตรกรและ สมาชิกสหกรณ์ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ผลผลิตที่ 3: สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรได้รับการ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ แผนการพัฒนาและฟื้นฟู อาชีพของเกษตรกร ผลผลิ ต ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 100 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 36 แห่ง 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 22 แห่ง 3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงาน 65 แห่ง 4. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร 35,764 ราย 5. พื้นที่ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดิน ( กสน.3) แล้วเสร็จเมื่อเทียบกับแผน 1,300 ไร่ 6. พื้นที่ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ( กสน.5) แล้วเสร็จเมื่อเทียบกับแผน 3,500 ไร่ 7. สมาชิกที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการผลิตไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตนเอง 90 คน 8. นิคมสหกรณ์สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการในพื้นที่จริงบรรลุเป้าหมาย 1 แห่ง 9. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการสหกรณ์ ร้อยละ 100 10. จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 17 แห่ง 11. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA) อย่างน้อย 1 หมวด 1 สหกรณ์ 12. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานสามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 แห่ง 13. ร้อยละของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานสามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 แห่ง 14. สหกรณ์ที่ร่วมโครงการมีการดำเนินกิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของกิจกรรมไม่น้อย กว่า 1 กิจกรรม ( ตามเกณฑ์การประเมิน ) 1 สหกรณ์ 15. เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 310 ราย 16. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2551 ได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สินครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อ เทียบกับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2551 ทั้งหมด ร้อยละ 95 17. กรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอและระดับจังหวัดเข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 80 18. ร้อยละของกลุ่มอาชีพพื้นฐานได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนการดำเนินงาน ร้อยละ 100 19. ร้อยละของกลุ่มอาชีพต่อยอดได้จัดทำแผนพัฒนากลุ่มและสนับสนุนการดำเนินงาน ร้อนละ 100 20. ร้อยละของกลุ่มอาชีพพื้นฐานสามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 50 21. ร้อยละของกลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนาเครือข่ายการผลิต การตลาด ร้อยละ 100 22. ร้อยละของกลุ่มอาชีพต่อยอดมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 50 23. บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายในปี 2554 ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง 24. ยอดจำหน่ายของสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในปี 2553 เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าการพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์ ในปี 2553 เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 25. สถาบันเกษตรกรสามารถรวบรวมผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองจากสมาชิกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนร้อยละ 15 26. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ 12 แห่ง 27. ศูนย์จำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ 1 แห่ง 28. ร้อยละสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร มีความพึงพอใจในปัจจัยการผลิต ร้อยละ 80 29. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ 2 แห่ง 30. อัตราการออมเฉลี่ยต่อคนเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 5 31. สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับการปลูกฝังสร้างวินัยการเงินและการออม 130 ราย 32. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ 61 แห่ง 33. ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับพัฒนามีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 52 34. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 10 แห่ง 35. สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 520 ราย 36. สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุน ร้อยละ 100 ผู้รับผิด ชอบ ฝ่ายบริหาร ทั่วไป กลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการ บริหารจัดการ สหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ 1,2 นิคมสหกรณ์ กบินทร์บุรี


ดาวน์โหลด ppt การถ่ายทอดค่าเป้าหมาย / ตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติงานระดับหน่วยงานสู่ ระดับบุคคลผู้ปฏิบัติในปีงบประมาณ 2554 เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ผลผลิตที่ 1: สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้รับการจด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google