งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง : ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชา การบัญชีบริหาร ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่ม คละผลสัมฤทธิ์ STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยใช้สถานการณ์จำลองการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง : ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชา การบัญชีบริหาร ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่ม คละผลสัมฤทธิ์ STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยใช้สถานการณ์จำลองการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง : ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชา การบัญชีบริหาร ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่ม คละผลสัมฤทธิ์ STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยใช้สถานการณ์จำลองการ วางแผนงบประมาณในธุรกิจการผลิต เฟอร์นิเจอร์ ของนักศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 ผู้วิจัย : นางเมธาวิณี กิ่ง แก้ว

3 ปัญหาการวิจัย การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่ จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนด้วยเทคนิค STAD ในรายวิชาการ บัญชีบริหาร ผู้วิจัยมีความตระหนักถึงความสำคัญของสภาพการเรียนการสอนใน ปัจจุบันที่คำนึงว่าผู้เรียนต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม ปัญญา และมีความสุขในการเรียน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนด้วยเทคนิค STAD ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จุดเด่นคือใช้แนวการสอนและ วิธีการสอนด้วยเทคนิค STAD กับนักศึกษาในรายวิชาการบัญชีบริหารด้วยธุรกิจ จำลองประเภทผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อจำหน่าย และนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาธุรกิจ ที่มีความสนใจมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีระบบทุกขั้นตอน โดยใช้ กระบวนการเรียนที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมสามารถดำเนินชีวิตการเรียนที่ดีด้วยการใช้ ปัญญา และโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดการเรียนรู้จากการค้นคว้าด้วย ตนเอง สู่การใช้วิธีการสอนด้วยเทคนิค STAD เป็นการสอนที่กำหนดให้ผู้เรียนที่มี ระดับความสามารถทางการเรียนต่างกัน มาเรียนรู้ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำ ความเข้าใจบทเรียน เพื่อความสำเร็จของกลุ่ม โดยวิธีการสอนด้วยเทคนิค STAD จะ ลดการทำงานเพื่อตนเอง แต่เป็นการเรียนแบบการมีส่วนร่วมการให้ความร่วมมือใน การทำงานเพื่อส่วนรวมจะเกิดขึ้น จากจุดเด่นของวิธีการสอนดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยมี ความสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนด้วยเทคนิค STAD ในรายวิชาบัญชีบริหารในการเรียนสาขาบัญชีตามหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.2) ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสำหรับครูผู้สอนของวิทยาลัยใช้ในการพัฒนาและ ปรับปรุงการจัดการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุน ภารกิจของวิทยาลัยให้ ประสบความสำเร็จตามที่กำหนดไว้

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีการสอนด้วยเทคนิค STAD ในการเรียน รายวิชาบัญชีบริหาร 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับครูที่ทำ การสอนวิชาชีพบัญชี ในการพัฒนาการเรียนรู้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดทักษะทาง บัญชี และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการสอน

5

6

7

8 สรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ แบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ ผลการวิจัยจากกลุ่ม ตัวอย่างจำนวน 23 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับผลการเรียน 4 เป็นจำนวน 10 คน ระดับผล การเรียน 3.5 เป็นจำนวน 9 คน และระดับผลการ เรียน 3 เป็นจำนวน 4 คน ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการ สอนในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ที่มี ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ให้มีความช่วยเหลือกัน เกิดการระดมความคิด เพื่อประเมินคำตอบที่ เหมาะสมที่สุด เป็นการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนให้สูงขึ้น

9 ซึ่งคะแนนสอบหลังเรียน ด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่ม ร่วมมือ แบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ มีคะแนนสูงกว่า คะแนนสอบก่อนเรียน ซึ่งคะแนนสอบก่อนเรียน มี ค่าเฉลี่ย 1.54 แต่ คะแนนสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 2.17 วิธีสอนโดยใช้กรณีศึกษา หรือสถานการณ์ จำลอง เข้ามาช่วยสอนทำให้ผู้สอนมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับวิธีสอน ยิ่งขึ้นด้วยวิธีสอนที่ หลากหลาย นอกจากจะช่วยให้การสอนบรรลุผล ได้มากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อ หน่ายในการเรียนรู้ที่ต้องจำเจด้วยวิธีการที่จำกัด การใช้วิธีสอนที่หลากหลายจะช่วยให้ผู้เรียนมี ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อยู่เสมอ

10 จึงทำให้ผู้วิจัยมีวิธีสอนและรูปแบบการเรียนการ สอนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน และลดการติดปัญหาการ เรียน วิธีสอนโดยใช้กรณีศึกษา รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้สถานการณ์จำลอง เป็นวิธีการสอนโดยใช้การ ทดลอง ( หรือการแก้ปัญหา ) สิ่งนี้คือรูปแบบการเรียน การสอนประเมินพฤติกรรมการทำงานร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง : ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชา การบัญชีบริหาร ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่ม คละผลสัมฤทธิ์ STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยใช้สถานการณ์จำลองการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google