งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ENL 3701 Lesson 7 ปัญหาการอ่านในระยะเริ่มเรียน รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ENL 3701 Lesson 7 ปัญหาการอ่านในระยะเริ่มเรียน รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ENL 3701 Lesson 7 ปัญหาการอ่านในระยะเริ่มเรียน รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น

2 ประเด็นสำคัญที่ต้อง ทำความเข้าใจ ๑. ลักษณะพฤติกรรมของการอ่าน เบื้องต้น ๒. ปัญหาและสาเหตุของการอ่าน เบื้องต้น ๓. ขอบข่ายของปัญหาและผลที่จะ เกิดขึ้นในการอ่านในระยะต่อไป ๔. ลำดับความสำคัญของปัญหา และวิธีแก้ที่ได้ผล

3 ลักษณะและพฤติกรรมการอ่าน เบื้องต้น ๑. การใช้กลไกในการอ่าน ๒. ความเข้าใจการอ่าน ๓. นิสัยในการอ่าน การจัดลำดับความสำคัญของ พฤติกรรมในการอ่านและการ ส่งเสริมเพื่อพัฒนาการอ่าน

4 สาเหตุของปัญหาการอ่านเบื้องต้น ๑. การจับสายตาในการอ่าน ๒. การเฟ้นจำแนกในการมองเห็น และการได้ยิน ๓. ระดับความเข้าใจการอ่าน ๔. การเรียนรู้ภาษาที่อ่าน ๕. ลักษณะนิสัยในการอ่านที่พึง ประสงค์

5 ขอบข่ายของปัญหา ทางแก้ไขและ การสร้างเสริม ๑. ด้านลักษณะนิสัยและการสร้าง เสริมที่ดี ๒. ด้านความสนใจและการปลูกฝัง ให้รักการอ่าน ๓. การสร้างเสริมความเข้าใจใน ระดับสูงขึ้น ๔. การขยายโอกาสในการอ่าน สำหรับผู้เริ่มเรียน

6 คำถามสำหรับบทที่ ๗ ๑. การอ่านเบื้องต้นมีลักษณะที่แตกต่างจาก การอ่านในระยะต่อไปอย่างไร ๒. โดยปกติผู้ที่เริ่มเรียนอ่านจะประสบ ปัญหาในด้านใดบ้าง ๓. สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการอ่าน เบื้องต้นมาจากอะไร ๔. สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาในการสร้าง ความสนใจการอ่าน และการปลูกฝังให้รัก การอ่านได้แก่อะไร ๕. ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจการ อ่านได้แก่อะไร จะมีวิธีสร้างเสริมความ เข้าใจการอ่านได้อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt ENL 3701 Lesson 7 ปัญหาการอ่านในระยะเริ่มเรียน รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google