งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาการอ่านในระยะเริ่มเรียน รศ. ดร.อุทัย ภิรมย์รื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาการอ่านในระยะเริ่มเรียน รศ. ดร.อุทัย ภิรมย์รื่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาการอ่านในระยะเริ่มเรียน รศ. ดร.อุทัย ภิรมย์รื่น
ENL 3701 Lesson 7 ปัญหาการอ่านในระยะเริ่มเรียน รศ. ดร.อุทัย ภิรมย์รื่น

2 ประเด็นสำคัญที่ต้อง ทำความเข้าใจ
๑. ลักษณะพฤติกรรมของการอ่านเบื้องต้น ๒. ปัญหาและสาเหตุของการอ่านเบื้องต้น ๓. ขอบข่ายของปัญหาและผลที่จะเกิดขึ้นในการอ่านในระยะต่อไป ๔. ลำดับความสำคัญของปัญหาและวิธีแก้ที่ได้ผล

3 ลักษณะและพฤติกรรมการอ่านเบื้องต้น
๑. การใช้กลไกในการอ่าน ๒. ความเข้าใจการอ่าน ๓. นิสัยในการอ่าน การจัดลำดับความสำคัญของพฤติกรรมในการอ่านและการส่งเสริมเพื่อพัฒนาการอ่าน

4 สาเหตุของปัญหาการอ่านเบื้องต้น
๑. การจับสายตาในการอ่าน ๒. การเฟ้นจำแนกในการมองเห็นและการได้ยิน ๓. ระดับความเข้าใจการอ่าน ๔. การเรียนรู้ภาษาที่อ่าน ๕. ลักษณะนิสัยในการอ่านที่พึงประสงค์

5 ขอบข่ายของปัญหา ทางแก้ไขและการสร้างเสริม
๑. ด้านลักษณะนิสัยและการสร้างเสริมที่ดี ๒. ด้านความสนใจและการปลูกฝังให้รักการอ่าน ๓. การสร้างเสริมความเข้าใจในระดับสูงขึ้น ๔. การขยายโอกาสในการอ่านสำหรับผู้เริ่มเรียน

6 คำถามสำหรับบทที่ ๗ ๑. การอ่านเบื้องต้นมีลักษณะที่แตกต่างจากการอ่านในระยะต่อไปอย่างไร ๒. โดยปกติผู้ที่เริ่มเรียนอ่านจะประสบปัญหาในด้านใดบ้าง ๓. สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการอ่านเบื้องต้นมาจากอะไร ๔. สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาในการสร้างความสนใจการอ่าน และการปลูกฝังให้รักการอ่านได้แก่อะไร ๕.ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจการอ่านได้แก่อะไร จะมีวิธีสร้างเสริมความเข้าใจการอ่านได้อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาการอ่านในระยะเริ่มเรียน รศ. ดร.อุทัย ภิรมย์รื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google