งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการใช้เทคนิค Mind mapping ในการ สรุปเนื้อหาบทเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการใช้เทคนิค Mind mapping ในการ สรุปเนื้อหาบทเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการใช้เทคนิค Mind mapping ในการ สรุปเนื้อหาบทเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาการบัญชี ธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย โดย ศิริมา นเรวุฒิกุล ครูผู้สอนกลุ่มธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย

2 o ปัญหาการวิจัย o ปัญหาการวิจัย ปัญหาอันเนื่องมาจากสาเหตุหลาย ประการ เช่น - ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่ แตกต่างกัน o - ผู้เรียนไม่ชอบรายวิชาที่มี การบรรยายมาก ๆ และมีทฤษฎีมากมาย ทำ ให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย

3 o วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาการใช้เทคนิค การ สอน Mind mapping ในการสรุป เนื้อหาของบทเรียน สำหรับนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ภาคปกติ สาขา การบัญชี การตลาด และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการเชียงราย 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ปีที่ 1 ภาคปกติ สาขา การบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย อาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายที่มีต่อการ ใช้สื่อ Mind mapping

4 o สรุปผลการวิจัย ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบ แบบสอบถาม

5 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ภาคปกติ สาขา การบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายที่มีต่อ การใช้เทคนิค Mind mapping ในการสรุปเนื้อหา ของบทเรียน

6 ตอนที่ 3 การสังเกตที่ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ( กาญจนา วัฒายุ 2548 :185) เป็นการสังเกตที่ไม่ ชี้เฉพาะเจาะจง ลักษณะการเก็บข้อมูลทั้งหมดจาก การสังเกตเห็น ตอนที่ 3 การสังเกตที่ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ( กาญจนา วัฒายุ 2548 :185) เป็นการสังเกตที่ไม่ ชี้เฉพาะเจาะจง ลักษณะการเก็บข้อมูลทั้งหมดจาก การสังเกตเห็น ( ข้อมูลเชิงประจักษ์ ) พบว่า ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น เอาใจใส่ ทำงานที่ได้รับมอบหมาย แต่การสร้าง Mind mapping ของผู้เรียนทุกคนไม่เป็นไปตาม รูปแบบที่กำหนดไว้ในบทที่ 2 จากการสัมภาษณ์ ผู้เรียน ประกอบการ สังเกต ข้อมูลปรากฏดังนี้ ผู้เรียนให้ข้อมูลว่า การกำหนดรูปแบบ Mind mapping เป็นการจำกัดกรอบความคิดของ ผู้เรียน และจะก่อให้เกิดความจำน้อยกว่า การใช้ รูปแบบจินตนาการของแต่ละบุคคล ซึ่งจะก่อให้ ผู้เรียนแต่ละคนมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ และจดจำ หัวข้อสำคัญในแต่ละหน่วยการเรียนได้อย่างแม่นยำ

7 ตอนที่ 4 การสรุปผลสัมฤทธิ์ของ ผู้เรียนหลังใช้เทคนิค Mind mapping เพื่อสรุป เนื้อหาในแต่ละบท ตอนที่ 4 การสรุปผลสัมฤทธิ์ของ ผู้เรียนหลังใช้เทคนิค Mind mapping เพื่อสรุป เนื้อหาในแต่ละบท

8 o ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. มีชุดสื่อ Mind mapping สำหรับ นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ภาคปกติ สาขา การบัญชี การตลาด และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชย การเชียงราย ที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปใช้ในการ จัดการเรียนการสอน 2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดีขึ้น 3. เป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอน หรือผู้ ที่สนใจชุดสื่อ Mind mapping เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

9 จบการนำเสนอ ขอบคุณ สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เชียงราย เหนือสุดในสยาม … ชายแดนสาม แผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา จบการนำเสนอ ขอบคุณ สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เชียงราย เหนือสุดในสยาม … ชายแดนสาม แผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา


ดาวน์โหลด ppt ผลการใช้เทคนิค Mind mapping ในการ สรุปเนื้อหาบทเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google