งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กมลรัตน์ ฉิมพาลี ประกาศนียบัตรทางการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กมลรัตน์ ฉิมพาลี ประกาศนียบัตรทางการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กมลรัตน์ ฉิมพาลี ประกาศนียบัตรทางการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม

2 การจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะ 7 ขั้น
ขอบเขต การจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะ 7 ขั้น ขั้นตอนการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล

3 ภูมิหลัง 1. นักเรียนไม่สามารถ

4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น
Extention phase Evaluation phase Elaboration phase Explanation phase Exploration phase Engagement phase Eisenkraft,2003 Elicitation phase

5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
ขั้นการเรียนรู้ บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน 1. ตรวจสอบความรู้เดิม(elicit) - กระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความรู้เดิม -ตอบคำถามตามความเข้าใจของตนเอง 2. เร้าความสนใจ(engage) - สร้างความสนใจ -กระตุ้นให้ร่วมกันคิด -ยกตัวอย่างประเด็นที่น่าสนใจ -แสดงความคิดเห็นและนำเสนอความคิด

6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
ขั้นการเรียนรู้ บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน 3. สำรวจค้นหา(explore) -ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกันในการสำรวจตรวจสอบ พยายามหาทางเลือกในการแก้ปัญหา 5. ขยายความรู้(elaborate) -ส่งเสริมให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ -นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบไปปรับประยุกต์ใช้

7 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
ขั้นการเรียนรู้ บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน 6. ประเมินผล(evaluate) -หาหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนได้เปลี่ยนแปลงความคิดหรือพฤติกรรม -ตอบคำถามโดยอาศัยหลักฐานและคำอธิบายที่ยอมรับได้ 7. นำความรู้ไปใช้(extend) -แนะแนวทางในการนำความรู้เดิมไปสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ -นำความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างเหมาะสม

8 ขั้นตอนการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง สุ่มอย่างง่าย กลุ่มตัวอย่าง


ดาวน์โหลด ppt ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กมลรัตน์ ฉิมพาลี ประกาศนียบัตรทางการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google