งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหา ความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การสืบพันธุ์ ของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กมลรัตน์ ฉิมพาลี ประกาศนียบัตรทางการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหา ความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การสืบพันธุ์ ของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กมลรัตน์ ฉิมพาลี ประกาศนียบัตรทางการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหา ความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การสืบพันธุ์ ของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กมลรัตน์ ฉิมพาลี ประกาศนียบัตรทางการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม

2 ขอบเขต การจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะ 7 ขั้น ผลการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย สรุปและอภิปรายผล

3 ภูมิหลัง 1. นักเรียนไม่สามารถ

4 Eisenkraft, 2003 Elicitation phase Engagement phase Exploration phase Explanation phase Elaboration phase Evaluation phase Extention phase การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น

5 ขั้นการ เรียนรู้ บทบาทของครูบทบาทของ นักเรียน 1. ตรวจสอ บความรู้ เดิม (elicit) - กระตุ้นให้ นักเรียนได้แสดง ความรู้เดิม - ตอบคำถาม ตามความ เข้าใจของ ตนเอง 2. เร้า ความ สนใจ (engage ) - สร้างความสนใจ - กระตุ้นให้ร่วมกัน คิด - ยกตัวอย่าง ประเด็นที่น่าสนใจ - แสดงความ คิดเห็นและ นำเสนอ ความคิด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ เสาะหาความรู้ 7 ขั้น

6 ขั้นการ เรียนรู้ บทบาทของครูบทบาทของ นักเรียน 3. สำรวจ ค้นหา (explore ) - ส่งเสริมให้ นักเรียนทำงาน ร่วมกันในการ สำรวจตรวจสอบ พยายาม หาทางเลือก ในการ แก้ปัญหา 5. ขยาย ความรู้ (elabora te) - ส่งเสริมให้ นักเรียนได้นำ ความรู้ที่ได้เรียน มาไปปรับใช้ให้ เกิดประโยชน์ อย่างสร้างสรรค์ - นำข้อมูลที่ ได้จากการ สำรวจ ตรวจสอบไป ปรับ ประยุกต์ใช้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ เสาะหาความรู้ 7 ขั้น

7 ขั้นการ เรียนรู้ บทบาทของครูบทบาทของ นักเรียน 6. ประเมินผ ล (evaluate ) - หาหลักฐานที่ แสดงว่านักเรียน ได้เปลี่ยนแปลง ความคิดหรือ พฤติกรรม - ตอบคำถาม โดยอาศัย หลักฐานและ คำอธิบายที่ ยอมรับได้ 7. นำ ความรู้ไป ใช้ (extend) - แนะแนวทางใน การนำความรู้เดิม ไปสร้างเป็นองค์ ความรู้ใหม่ - นำความรู้ที่ ได้ไปใช้อย่าง เหมาะสม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ เสาะหาความรู้ 7 ขั้น

8 ขั้นตอนการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง สุ่มอย่างง่าย


ดาวน์โหลด ppt ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหา ความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การสืบพันธุ์ ของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กมลรัตน์ ฉิมพาลี ประกาศนียบัตรทางการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google