งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางกรุณา อุประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์งาน โฆษณาในรายวิชาการโฆษณา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางกรุณา อุประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์งาน โฆษณาในรายวิชาการโฆษณา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางกรุณา อุประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์งาน โฆษณาในรายวิชาการโฆษณา โดย ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ ความรู้

2 ปัญหาการวิจัย นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดการ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สาเหตุ เนื่องมาจากนักเรียนขาดทักษะ และประสบการณ์ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ให้ นักเรียนชั้นปวช.2/2 สาขางานการขาย จำนวน 15 คน ให้เกิดความคิดและสร้างองค์ ความรู้ใหม่ของตนเองโดยให้ผู้เรียนได้ ศึกษา คิด ค้นคว้า ระดมสมอง

4 ผลการวิจัย รายการประช ากร ( คน ) คะแน นเต็ม คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ ผลการทำใบ งานการเขียน ข้อความ โฆษณา 15201680 ผลการทำใบ งานการเขียน โครงสร้าง ข้อความ โฆษณา 152019.2096 ผลการประเมินผลการทำใบงาน เรื่อง การเขียนข้อความโฆษณาและ ใบงาน เรื่อง โครงสร้างข้อความโฆษณา

5 ผลการวิจัย รายการประเมินระดับ พฤติกรรม 1. ความสนใจดีมาก 2. การพัฒนาความคิดดีมาก 3. การแสดงความคิดเห็นดีมาก 4. ความกระตือรือร้นดีมาก 5. การนำเสนอผลงานหน้าชั้น เรียน ดีมาก ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของ นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จำนวน 15 คน

6 สรุปผลการวิจัย ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์งานโฆษณาแบบ สร้างสรรค์ความรู้ โดยการเขียนข้อความโฆษณา ในใบงาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 16 หรือ ร้อย ละ 80 อาจเนื่องมาจากการที่ผู้เรียนได้เกิด ความคิดรวบยอดใหม่ ตลอดจนขยายไปสู่ แบบจำลองทางความคิดรวบยอดของตนเองโดยมี ผู้สอนคอยซักถาม ชี้แนะ ผู้เรียนและให้การ เสริมแรง ผู้เรียน สามารถสร้างสรรค์งานโฆษณาแบบ สร้างสรรค์ความรู้โดยการทำใบงานเรื่อง โครงสร้างข้อความโฆษณาคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.20 หรือ ร้อยละ 96 อาจเนื่องมาจากการที่ ผู้เรียนได้สร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาและเกิด ประสบการณ์ในการทำใบงาน จึงสามารถ สร้างสรรค์ความคิดใหม่ขึ้น และ นำแนวความคิด ของตนเองที่สร้างขึ้นไปในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ หลากหลาย ทั้งที่คุ้นเคยและแปลกใหม่ ทำให้ค่า ระดับคะแนนสูงขึ้น

7 สรุปผลการวิจัย ผู้เรียนมีพฤติกรรมการทำงาน อยู่ในระดับ คุณภาพดีมากที่สุดจำนวน 7 คนเนื่องมาจาก ผู้เรียนได้เกิดความคิดและมีการเชื่อมโยง ความรู้ใหม่ กับความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่แล้วโดย มีผู้สอนให้คำแนะนำ และมีการตรวจสอบความรู้ ใหม่และมีผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 2 คน เนื่องมาจากผู้เรียนยังขาดทักษะในการ ทำงานขาดความกระตือรือร้น แต่เนื่องจาก ได้รับการกระตุ้นจากผู้สอนทำให้เกิดความ ตั้งใจเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ส่วนผู้เรียนที่อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ปานกลาง จำนวน 6 คน เนื่องมาจากการขาด ความรับผิดชอบไม่มาเรียน จึงทำให้ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการทำงาน และขาดการส่งงาน จึงส่งผลให้ได้คะแนนน้อย

8


ดาวน์โหลด ppt โดย นางกรุณา อุประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์งาน โฆษณาในรายวิชาการโฆษณา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google