งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ผลงานวิจั ยเรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ผลงานวิจั ยเรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ผลงานวิจั ยเรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ นายศิวเทพ ชนะสงคราม

2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น เรื่องการสื่อสาร ข้อมูลและเครือข่าย ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนก พาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี วิศวกรรมบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 วัตถุประสงค์

3 กรอบแนวความคิดในการวิจัย

4 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 213 คน ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

5 1. แบบทดสอบปรนัย (Objective Test) เป็นแบบทดสอบที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีข้อดีตรงที่วัดได้ตรงจุดมุ่งหมายเพราะผู้วิจัย เป็นผู้สอน เป็นผู้ออกข้อสอบเอง โดยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ( คะแนนเต็ม 20 คะแนน ) 2. แบบฝึกทักษะ เรียน วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เป็นแบบฝึกทักษะ จำนวน 6 ชุด 3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก ทักษะ โดยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 32 คน เป็นผู้ทำ การประเมินผล เกณฑ์ในการประเมิน 0-9 คะแนน หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 10-20 คะแนน หมายถึง ผ่าน เกณฑ์การประเมิน เครื่องมือที่ใช้

6 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 32 คน ได้ ค่าประสิทธิภาพ 81.30/81.41 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และได้ค่าดัชนีประสิทธิผล 0.61 สูง กว่าเกณฑ์ 0.50 ที่กำหนด แสดงว่าแบบฝึก ทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ช่วยให้นักเรียนเกิด ทักษะการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น เรื่อง การ สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย สูงขึ้นทุกคน สรุปผลการวิจัย

7 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน = 10.34 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน = 16.28 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่า คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน = 5.94 ตั้งแต่ +4 ไปจนถึง +10 คะแนน แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนโดย การใช้แบบฝึกทักษะจะมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย สูงขึ้น ทุกคน สรุปผลการวิจัย

8 แบบฝึกทักษะ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ที่เกิดจากการกระทำจริง ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ เห็น คุณค่าของสิ่งที่เรียน สามารถเรียนรู้จดจำสิ่งที่เรียนได้ดี นำไปใช้ในสถานการณ์เช่นเดียวกันได้ และ ช่วยให้ครูทราบ ผลการเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิด ทำให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น เรื่อง การสื่อสาร ข้อมูลและเครือข่าย โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ มีคะแนนหลัง เรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ ตั้งไว้ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Operant Conditioning) ของสกินเนอร์ (Skinner) การอภิปรายผลการศึกษา

9 1. การให้นักเรียนได้เรียน จากการ ใช้แบบฝึกทักษะอย่างสม่ำเสมอและอยู่ใน ช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่มีเหตุจำเป็นต้องรีบ เชื่อว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบ ฝึกทักษะวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น 2. ควรมีการจัดกิจกรรมติดตาม พฤติกรรมการเรียนในหน่วยการเรียนที่เหลือ ต่อไป เพื่อสังเกตว่าเครื่องมือที่ใช้ในการ ทดลอง มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของ นักเรียนอย่างถาวร จนจบรายวิชา ข้อเสนอแนะและประโยชน์ของการศึกษา

10 การนำผลการวิจัยไปใช้ 1. พัฒนาในด้านความเชื่อมั่นของ ผู้เรียน 2. พัฒนาในด้านความคิดของผู้เรียน เกิด เจตคติ ที่ดีในการเรียน 3. แก้ปัญหาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. เสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียน 5. พัฒนาให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์หรือ มุมมองกว้างขึ้น 6. เสริมสร้างทักษะทางสังคมตลอดจนช่วย ให้ผู้เรียนมีการ ปรับตัวในสังคมได้ดีขึ้น

11 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ผลงานวิจั ยเรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google