งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมสัมมนาเครือข่าย การจัดการความรู้ “ กิจกรรมพัฒนา นักศึกษา ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมสัมมนาเครือข่าย การจัดการความรู้ “ กิจกรรมพัฒนา นักศึกษา ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมสัมมนาเครือข่าย การจัดการความรู้ “ กิจกรรมพัฒนา นักศึกษา ”

2 ประเด็นจากเรื่องเล่า มทร. กรุงเทพ โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ มทร. ธัญบุรี แนวทางการ บริหารจัดการกิจกรรม นักศึกษาโดย เน้นกระบวนการ PDCA มทร. ศรีวิชัยกิจการการสร้าง เครือข่ายของสถาบันใน จังหวัดที่ตั้ง คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการค่าย อาสาพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง

3 ประเด็นจากเรื่องเล่า มทร. พระนครโครงการพัฒนาและส่งเสริม ความเป็นเลิศของนักศึกษา เพชรพระนคร มทร. รัตนโกสินทร์ แนวทางปฏิบัติที่ดี “ การ ปฏิบัติงานในสโมสรนักศึกษา ” มทร. ตะวันออก แนวทางการปฏิบัติงานของ สโมสรนักศึกษาและการ สนับสนุนนักศึกษาที่ทำ กิจกรรม

4 มทร. อีสาน แนวทางการดำเนินงานกิจกรรม นักศึกษา “ สโมสร นักศึกษาวิทยาเขตสุรินทร์ ) ประเด็นจากเรื่องเล่า

5 คุณลักษณะที่แต่ละสถาบันต้องการ ปลูกฝังจากกิจกรรมนักศึกษา คือ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

6 ด้านความรู้ คุณลักษณะที่ต้องการ ปลูกฝัง คือ สร้างนิสัยการใฝ่เรียน - เพื่อให้เห็นคุณค่าการเรียนรู้ในสาขาวิชา ที่ศึกษา - มีแรงจูงใจในการศึกษาหาความรู้ - มีการแสวงหาความรู้รอบตัวในชุมชนและ ท้องถิ่น

7 ด้านทักษะทางปัญญา คุณลักษณะ ที่ปลูกฝัง คือ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา

8 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ คุณลักษณะที่ต้องปลูกฝังคือ การสร้างพฤติกรรมที่แสดงออกเชิงบวก การสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน การสร้างปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ การสร้างปฏิสัมพันธ์กับรุ่นพี่ รุ่นน้อง

9 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณลักษณะที่ต้องการปลูกฝังคือ คุณลักษณะด้านการสื่อสาร – การนำเสนอในรูปแบบของรายงาน ( พูด อ่าน เขียน ) – การนำเสนอผ่านเสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ – การนำเสนอผ่านโครงการกิจกรรม

10 องค์ความรู้ด้านการจัดกิจกรรม พัฒนานักศึกษา การสร้างเสริมทักษะการทำงาน – สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการ ดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ; กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF กระบวนการการดำเนินงาน PDCA ขั้นการการดำเนินงานโครงการและการจัดการงบประมาณ – เน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานต่าง ๆ ด้วยตัวเอง โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษา / บุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา เป็นพี่เลี้ยง – ส่งเสริมการสร้างทีมงานนักศึกษา – ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ การทำงานจากรุ่นสู่รุ่น ( การส่งมอบงาน )

11 องค์ความรู้ด้านการจัดกิจกรรม พัฒนานักศึกษา การสนับสนุน / ช่วยเหลือนักศึกษา – ให้รางวัลกับนักศึกษาที่ทำกิจกรรม – เปิดโอกาสให้นักศึกษาทำกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน และสังคม – ช่วยเหลือทางด้านวิชาการ เช่น การสอนเสริมนอกเวลา การเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น การสร้างพลังนักศึกษา – สร้างความสามัคคี ; พยามยามให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก กันทุกคณะ / สาขา – บูรณาการความแตกต่างทางอัตลักษณ์ของนักศึกษา ความแตกต่างภายในมหาวิทยาลัย ; คณะ, สาขาวิชา ความแตกต่างภายในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ; อัตลักษณ์ บัณฑิตแต่ละสถาบัน

12 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องการ ปลูกฝัง คือ 1. การมีวินัยต่อตนเอง 2. การมีวินัยต่อผู้อื่น 3. การมีวินัยต่อสถาบัน 4. การมีวินัยต่อสังคม


ดาวน์โหลด ppt การประชุมสัมมนาเครือข่าย การจัดการความรู้ “ กิจกรรมพัฒนา นักศึกษา ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google