งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวปทุมวัลย์ เตโช วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัด ลำพูน พฤติกรรมในการใช้บริการ อินเตอร์เน็ตศูนย์วิทยบริการ ของนักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวปทุมวัลย์ เตโช วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัด ลำพูน พฤติกรรมในการใช้บริการ อินเตอร์เน็ตศูนย์วิทยบริการ ของนักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวปทุมวัลย์ เตโช วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัด ลำพูน พฤติกรรมในการใช้บริการ อินเตอร์เน็ตศูนย์วิทยบริการ ของนักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ

2 ปัญหาการวิจัย ห้องศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ เปิดบริการให้นักศึกษาใช้งานอินเตอร์เน็ตและการ ทำงานคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ ซึ่งมีนักศึกษามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ นักศึกษา รวมถึงปัญหาของการให้บริการ อินเตอร์เน็ตของศูนย์วิทยาบริการที่มีแก่นักศึกษา ในวิทยาลัยฯ เพื่อจะได้ทราบปัญหาและนำมา แก้ไขและพัฒนาห้องศูนย์วิทยบริการ ตอบสนอง ความต้องการ และความพึงพอใจของนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการ ใช้บริการอินเตอร์เน็ตศูนย์วิทย บริการ ของนักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ

4 สรุปผลการวิจัย  นักศึกษาชายมาใช้บริการร้อยละ 55.1  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มาใช้บริการ ร้อยละ 31.3  ความถี่ในการใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อสัปดาร์ ร้อยละ 55.2  การใช้งานแต่ละครั้งไม่ถึง 1 ชั่วโมง ร้อยละ 53.8 นักศึกษาส่วนใหญ่มาใช้บริการห้องศูนย์ วิทยาบริการ เพื่อการสืบค้นข้อมูล การ ติดตามข่าวสาร ด้านการศึกษา และเพื่อ ความบันเทิงต่างๆ

5 สรุปความพึงพอใจการให้บริการ ทั้ง 4 ด้าน ความพึงพอใจ S.D ระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่และบรรยากาศ 3.321.17 ปานกลาง ด้านอุปกรณ์ 3.091.08 ปานกลาง ด้านเครือข่าย 3.021.38 ปานกลาง ด้านการให้บริการ 3.271.03 ปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวม 3.181.16 ปานกลาง

6 ข้อสรุปที่ได้จากการ ข้อเสนอแนะเพิ่มจากกลุ่มตัวอย่าง 1. ด้านสถานที่ ควรเพิ่มจำนวนห้องศูนย์วิทยา บริการ เพื่อรองรับการบริการแก่นักศึกษาอย่าง ทั่วถึง 2. ด้านอุปกรณ์ ควรเพิ่มจำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ เพราะในช่วงเวลาพัก 3. ด้านเครือข่าย ควรมีสัญญาน wifi ในห้องศูนย์ฯ ด้วย เนื่องจากนักศึกษาต้องการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในการค้นหาข้อมูล 4. ด้านการบริการ ควรเพิ่มเวลาการให้บริการ โดย การขยายเวลาให้บริการ เป็น เวลา 8.00-18.00 น. และเปิดให้บริการในวันเสาร์

7 ข้อเสนอแนะในการนำ ผลการวิจัยไปใช้ 1) ควรนำผลการศึกษาที่ได้รับจากการวิจัยใน ครั้งนี้ไปเป็น แนวทางในการพัฒนาการให้บริการงานของ ศูนย์วิทยาบริการ 2) ควรมีการประเมินผลการให้บริการ ของศูนย์วิทยบริการหลังจากได้ พัฒนาการให้บริการของศูนย์วิทยา บริการ

8 ประโยชน์ที่ได้จากการ ศึกษาวิจัย 1. ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการ อินเตอร์เน็ตของนักศึกษา ที่มาใช้บริการห้องศูนย์วิทยบริการ 2. ทำให้ทราบถึงความพึงพอใจที่ต่อห้องศูนย์ วิทยบริการ 3. นำผลการวิจัยที่ได้รับมาปรับปรุงการ ให้บริการของห้องศูนย์ วิทยบริการ

9


ดาวน์โหลด ppt นางสาวปทุมวัลย์ เตโช วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัด ลำพูน พฤติกรรมในการใช้บริการ อินเตอร์เน็ตศูนย์วิทยบริการ ของนักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google