งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออก ห้อง 202 และตึก KITS ผู้นำเสนอ : ศรัณยู ฮันตระกูล ฝ่าย : เครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต วันที่ 30 พฤษภาคม 2550 การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออก ห้อง 202 และตึก KITS ผู้นำเสนอ : ศรัณยู ฮันตระกูล ฝ่าย : เครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต วันที่ 30 พฤษภาคม 2550 การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออก ห้อง 202 และตึก KITS ผู้นำเสนอ : ศรัณยู ฮันตระกูล ฝ่าย : เครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต วันที่ 30 พฤษภาคม 2550 การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550

2 หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ โครงการ ปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออกห้อง 202 และตึก KITS นาย ศรัณยู ฮันตระกูล นางสาว วันเพ็ญ วงษ์ประดิษฐ์

3 ระยะของโครงการ โครงการ ปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออกห้อง 202 และตึก KITS หัวข้องานเริ่มสิ้นสุ ด สำรวจบริษัทผู้จัดทำประตูและ ระบบความปลอดภัย ต. ค. 49 พ. ย. 49 ติดต่อบริษัทและทำการจัดซื้อ อุปกรณ์ห้อง 202 ธ. ค. 49 ม. ค. 49 ติดตั้งประตูหน้าห้อง 202 ธ. ค. 49 ก. พ. 50 ติดต่อบริษัทจัดซื้อและติดตั้ง เครื่องอ่านบัตรอาคาร KITS พ. ค. 49 ก. ค. 50

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. รักษาทรัพย์สินต่างๆ ของ บุคลากร หรือ ของทางราชการ 2. เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกบุก รุกเข้ามาในบริเวณห้องทำงานของ บุคลากร โครงการ ปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออกห้อง 202 และตึก KITS

5 กลุ่มเป้าหมาย โครงการ ปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออกห้อง 202 และตึก KITS 1. บุคคลากรสำนักบริการ คอมพิวเตอร์ห้อง 202 2. บุคลากรตึก KITS 2. บุคลากรตึก KITS

6 ดัชนีชี้วัด โครงการ ปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออกห้อง 202 และตึก KITS 1. วัดความพึงพอใจของบุคลากร ในพื้นที่ หรือกลุ่มเป้าหมาย 1. วัดความพึงพอใจของบุคลากร ในพื้นที่ หรือกลุ่มเป้าหมาย

7 แผน / ผลการดำเนินงานตามไตรมาส โครงการ ปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออกห้อง 202 และตึก KITS 1. จัดหาติดต่อบริษัททำระบบการ เข้าออก 2. ติดตั้งประตู 3. ทดสอบการทำงานของประตู

8 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โครงการ ปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออกห้อง 202 และตึก KITS 1. ในช่วงแรก มีปัญหาเรื่องประตูปิด เปิด ช้าเนื่องจากระบบต้องเรียนรู้ระยะห่าง ซึ่งผู้ใช้งานบางคนไม่เข้าใจในการ ทำงานของระบบ จึงคิดว่าประตูมีปัญหา 1. ในช่วงแรก มีปัญหาเรื่องประตูปิด เปิด ช้าเนื่องจากระบบต้องเรียนรู้ระยะห่าง ซึ่งผู้ใช้งานบางคนไม่เข้าใจในการ ทำงานของระบบ จึงคิดว่าประตูมีปัญหา 2. คานประตูด้านบนซ้ายได้เคลื่อนลงมา จากระดับ ทำให้เกิดการเปิดประตู และ เสียดสีจนเกิดเสียงดัง 2. คานประตูด้านบนซ้ายได้เคลื่อนลงมา จากระดับ ทำให้เกิดการเปิดประตู และ เสียดสีจนเกิดเสียงดัง 3. บริษัทที่ติดต่อดำเนินการล่าช้า

9 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โครงการ ปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออกห้อง 202 และตึก KITS 4. ถ้าเปลี่ยนตัว Access Control เป็นของ บริษัทอื่น จะมีปัญหาเรื่องโปรแกรมการ เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออก ห้อง 202 และตึก KITS ผู้นำเสนอ : ศรัณยู ฮันตระกูล ฝ่าย : เครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต วันที่ 30 พฤษภาคม 2550 การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google