งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจของครูต่อการใช้โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา Online (School Information System Advance : SISA) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจของครูต่อการใช้โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา Online (School Information System Advance : SISA) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจของครูต่อการใช้โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา Online (School Information System Advance : SISA) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ โดย นายรักวิทย์ นันทปาลียอง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ตามนโยบายและแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศปี พ.ศ. ๒๕๓๕ นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง จากการสัมมนาเชิงวิชาการผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT ของกระทรวง ศึกษาธิการ (ศธ.) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาของ สมศ. ในการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ การนำโปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา(SISA :School Information System Advance) มาใช้ในสถานศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการใช้โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา Online (School Information System Advance : SISA) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ

4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ทำการประเมินความพึงพอใจจำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน Functional Requirement Test เป็นการประเมินระบบว่าเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ ด้าน Functional Test เป็นการประเมินการทำงานในหัวข้อต่างๆ ของระบบ ด้าน Usability Test เป็นการประเมินการใช้งานโปรแกรมกับผู้ใช้งาน ด้าน Performance Test เป็นการประเมินในด้านประสิทธิภาพของระบบ ด้าน Security Test เป็นการประเมินระบบในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ระดับความพึงพอใจของครูต่อการใช้โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา โดยภาพรวม ความพึงพอใจของครูต่อการใช้โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) การแปลผลความพึงพอใจอยู่ในระดับ การประเมินระบบว่าเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ 3.72 0.79 มาก การทำงานในหัวข้อต่างๆ ของระบบ 3.75 0.81 การประเมินการใช้งานโปรแกรมกับผู้ใช้งาน 4.53 0.53 มากที่สุด การประเมินในด้านประสิทธิภาพของระบบ 3.13 0.64 ปานกลาง การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 4.14 0.59 โดยรวม 3.83 0.83

6 แผนภูมิความพึงพอใจของครูต่อการใช้โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา

7 สรุปผลการวิจัย ในการศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการใช้โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา Online (School Information System Advance : SISA) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ พบว่าครูผู้สอนมีความพึ่งพอใจในการใช้งานระบบ SISA โดยค่าเฉลี่ยรวม 3.83 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่ยังมีหัวข้อที่ได้ความพึ่งพอใจระดับปานกลางคือ การประเมินในด้านประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งต้องนำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อปรับปรุงต่อไป

8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ได้ทราบถึงความพึงพอใจของครูต่อการใช้โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา Online (School Information System Advance : SISA) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ 2. ได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้งานโปรแกรมระบบจัดการข้อมูล 3. นำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจของครูต่อการใช้โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา Online (School Information System Advance : SISA) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google