งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจของครูต่อการใช้ โปรแกรมระบบจัดการข้อมูล สถานศึกษา Online (School Information System Advance : SISA) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน ครูภาคเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจของครูต่อการใช้ โปรแกรมระบบจัดการข้อมูล สถานศึกษา Online (School Information System Advance : SISA) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน ครูภาคเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจของครูต่อการใช้ โปรแกรมระบบจัดการข้อมูล สถานศึกษา Online (School Information System Advance : SISA) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน ครูภาคเหนือ โดย นายรักวิทย์ นันทปาลียอง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

2 ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา ตามนโยบายและแผนพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศปี พ. ศ. ๒๕๓๕ นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง จาก การสัมมนาเชิงวิชาการผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT ของกระทรวง ศึกษาธิการ ( ศธ.) ในปี พ. ศ. ๒๕๕๓ ตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรอง มาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาของ สม ศ. ในการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการ บริหารจัดการ การนำโปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา (SISA :School Information System Advance) มาใช้ในสถานศึกษาในปี พ. ศ. ๒๕๕๑

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการ ใช้โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา Online (School Information System Advance : SISA) ในวิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ

4 การวิเคราะห์ข้อมูลจาก แบบสอบถาม ทำการประเมินความพึงพอใจจำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน Functional Requirement Test เป็นการ ประเมินระบบว่าเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ ด้าน Functional Test เป็นการประเมินการทำงาน ในหัวข้อต่างๆ ของระบบ ด้าน Usability Test เป็นการประเมินการใช้งาน โปรแกรมกับผู้ใช้งาน ด้าน Performance Test เป็นการประเมินในด้าน ประสิทธิภาพของระบบ ด้าน Security Test เป็นการประเมินระบบในด้าน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

5 ระดับความพึงพอใจของครูต่อการ ใช้โปรแกรมระบบจัดการข้อมูล สถานศึกษา โดยภาพรวม ความพึงพอใจของครูต่อการใช้ โปรแกรมระบบจัดการข้อมูล สถานศึกษา ค่าเฉลี่ย ( µ ) ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (σ) การแปลผล ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ 1. การประเมินระบบว่าเป็นไปตาม ความต้องการของผู้ใช้ 3.720.79 มาก 2. การทำงานในหัวข้อต่างๆ ของ ระบบ 3.750.81 มาก 3. การประเมินการใช้งานโปรแกรมกับ ผู้ใช้งาน 4.530.53 มากที่สุด 4. การประเมินในด้านประสิทธิภาพ ของระบบ 3.130.64 ปานกลาง 5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 4.140.59 มาก โดยรวม 3.830.83 มาก

6 แผนภูมิความพึงพอใจของครูต่อ การใช้โปรแกรมระบบจัดการข้อมูล สถานศึกษา

7 สรุปผลการวิจัย ในการศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการใช้ โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา Online (School Information System Advance : SISA) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ พบว่าครูผู้สอนมีความพึ่งพอใจในการ ใช้งานระบบ SISA โดยค่าเฉลี่ยรวม 3.83 ความ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่ยังมีหัวข้อที่ได้ ความพึ่งพอใจระดับปานกลางคือ การประเมินใน ด้านประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งต้องนำเสนอฝ่าย บริหารเพื่อปรับปรุงต่อไป

8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 1. ได้ทราบถึงความพึงพอใจของครูต่อการใช้ โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา Online (School Information System Advance : SISA) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 2. ได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน โปรแกรมระบบจัดการข้อมูล 3. นำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาพัฒนา โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจของครูต่อการใช้ โปรแกรมระบบจัดการข้อมูล สถานศึกษา Online (School Information System Advance : SISA) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน ครูภาคเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google