งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจของครูต่อการใช้ โปรแกรมระบบจัดการข้อมูล สถานศึกษา Online (School Information System Advance : SISA) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน ครูภาคเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจของครูต่อการใช้ โปรแกรมระบบจัดการข้อมูล สถานศึกษา Online (School Information System Advance : SISA) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน ครูภาคเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจของครูต่อการใช้ โปรแกรมระบบจัดการข้อมูล สถานศึกษา Online (School Information System Advance : SISA) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน ครูภาคเหนือ โดย นายรักวิทย์ นันทปาลียอง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

2 ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา ตามนโยบายและแผนพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศปี พ. ศ. ๒๕๓๕ นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง จาก การสัมมนาเชิงวิชาการผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT ของกระทรวง ศึกษาธิการ ( ศธ.) ในปี พ. ศ. ๒๕๕๓ ตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรอง มาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาของ สม ศ. ในการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการ บริหารจัดการ การนำโปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา (SISA :School Information System Advance) มาใช้ในสถานศึกษาในปี พ. ศ. ๒๕๕๑

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการ ใช้โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา Online (School Information System Advance : SISA) ในวิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ

4 การวิเคราะห์ข้อมูลจาก แบบสอบถาม ทำการประเมินความพึงพอใจจำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน Functional Requirement Test เป็นการ ประเมินระบบว่าเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ ด้าน Functional Test เป็นการประเมินการทำงาน ในหัวข้อต่างๆ ของระบบ ด้าน Usability Test เป็นการประเมินการใช้งาน โปรแกรมกับผู้ใช้งาน ด้าน Performance Test เป็นการประเมินในด้าน ประสิทธิภาพของระบบ ด้าน Security Test เป็นการประเมินระบบในด้าน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

5 ระดับความพึงพอใจของครูต่อการ ใช้โปรแกรมระบบจัดการข้อมูล สถานศึกษา โดยภาพรวม ความพึงพอใจของครูต่อการใช้ โปรแกรมระบบจัดการข้อมูล สถานศึกษา ค่าเฉลี่ย ( µ ) ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (σ) การแปลผล ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ 1. การประเมินระบบว่าเป็นไปตาม ความต้องการของผู้ใช้ มาก 2. การทำงานในหัวข้อต่างๆ ของ ระบบ มาก 3. การประเมินการใช้งานโปรแกรมกับ ผู้ใช้งาน มากที่สุด 4. การประเมินในด้านประสิทธิภาพ ของระบบ ปานกลาง 5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มาก โดยรวม มาก

6 แผนภูมิความพึงพอใจของครูต่อ การใช้โปรแกรมระบบจัดการข้อมูล สถานศึกษา

7 สรุปผลการวิจัย ในการศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการใช้ โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา Online (School Information System Advance : SISA) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ พบว่าครูผู้สอนมีความพึ่งพอใจในการ ใช้งานระบบ SISA โดยค่าเฉลี่ยรวม 3.83 ความ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่ยังมีหัวข้อที่ได้ ความพึ่งพอใจระดับปานกลางคือ การประเมินใน ด้านประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งต้องนำเสนอฝ่าย บริหารเพื่อปรับปรุงต่อไป

8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 1. ได้ทราบถึงความพึงพอใจของครูต่อการใช้ โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา Online (School Information System Advance : SISA) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 2. ได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน โปรแกรมระบบจัดการข้อมูล 3. นำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาพัฒนา โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจของครูต่อการใช้ โปรแกรมระบบจัดการข้อมูล สถานศึกษา Online (School Information System Advance : SISA) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน ครูภาคเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google