งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2551 กองบำรุงพันธุ์สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2551 กองบำรุงพันธุ์สัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2551 กองบำรุงพันธุ์สัตว์

2 หัวข้อ การประชุมฝึกอบรม การจัดทำ web site กอง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน การปรับปรุงงาน – งานวิจัย / วิชาการ – การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ติดตามงานของศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

3 การฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยาย การ สาธิต และการฝึกปฏิบัติ การใช้โปรแกรม Web Application (PHP, MySQL) ระยะเวลา 3 วัน วันที่ ธันวาคม 2550 เวลา น. ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศกรมฯ

4 การประชุมฝึกอบรม วัตถุประสงค์ – เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ของกองบำรุงพันธุ์สัตว์ – เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนา website ของกองบำรุง พันธุ์สัตว์และหน่วยงานในสังกัดให้ ทันสมัยตลอดเวลา

5 ครั้งที่ กำหนดการ ประชุมคณะทำงาน IT กบส 1/51 14 พฤศจิกายน /51 9 มกราคม /51 12 มีนาคม /51 14 พฤษภาคม /51 11 มิถุนายน /51 25 มิถุนายน 2551

6 เนื้อหาใน web site กองฯที่จะต้อง พัฒนา GIS และปฏิทินกิจกรรม แผนและผล การปฏิบัติงาน การนำเสนอข่าว ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม ข้อมูลองค์กร กบส. บริการ วิชาการ ฟาร์มเครือข่าย

7 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปรับปรุงงาน – งานวิจัย / วิชาการ – การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ – อื่นๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร

8 งานวิจัย / วิชาการ

9 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

10 ผลงานวิจัย แยกเป็นรายปี / ประเภท สัตว์

11 รายงานผลงานวิจัยปีที่ กองฯ ยังขาด 2542 และ 2543 หน่วยงานที่มี รายงาน 2542 และ 2543 โปรดแจ้ง กองฯ ส่งให้กอง ด้วย

12 การติดต่อสื่อสาร การใช้ ในการติดต่อสื่อสาร ส่ง ผอ. กบส. ส่ง ทุกกลุ่มวิจัยฯ ใน กบส ส่ง ทุกศูนย์ฯ / สถานีฯ ทั่วประเทศ ส่ง ฝ่ายเลขากรรมการวิชาการ กบส. กองฯ กำลังเรียนรู้เรื่องการใช้ฐานข้อมูลบนเว็ป และการ สนทนาวิชาการบนเว็ป จะได้ใช้งานในโอกาสต่อไป

13 ติดตามงานของศูนย์ สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ ศูนย์สารสนเทศได้ขอความร่วมมือตอบ แบบสำรวจสภาพปัญหาและความพึงพอใจ ต่อการใช้บริการระบบการเชื่อมโยง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรมปศุสัตว์ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจจัดสรร งบประมาณเพื่อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และ ระบบเครือข่าย ศูนย์สถานีที่ยังไม่ทำการส่งแบบสอบถาม ขอความร่วมมือให้ส่งด่วนที่สุด ดังนี้

14 กลุ่มศูนย์ / สถานีทดสอบพันธุ์สัตว์ ที่ ยังไม่ส่ง 1 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ สุพรรณบุรี 9 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์ สัตว์อุดรธานี 2 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ ปราจีนบุรี 10 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์ สัตว์แม่ฮ่องสอน 3 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ สระแก้ว 11 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ สัตว์ตาก 4 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บาง ปะกง 12 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์ สัตว์พิษณุโลก 5 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ สุรินทร์ 13 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์ สัตว์กระบี่ 6 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปาก ช่อง 14 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์ สัตว์ปัตตานี 7 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ นครราชสีมา 15 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์ สัตว์ตรัง 8 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่า พระ 16 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์ สัตว์เทพา

15 แจ้งเพื่อทราบ ศูนย์สารสนเทศกำลังจะเปลี่ยนจากระบบ Intranet เป็นระบบ Internet โดยใช้ username และ password เพื่อเข้าไป เปิดลิ้นชักเอกสาร ศูนย์สารสนเทศ จัดอบรมเรื่อง “ การบริหาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการป้องกัน ข้อมูลคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์ ให้ ปลอดภัย และถูกกฎหมาย ” เดือน กุมภาพันธ์ 2551 รวม 3 วัน 2 คืน

16 การพัฒนา website ของ หน่วยงาน การประกวดเว็ป ขอเชิญแสดง ความคิดเห็น


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2551 กองบำรุงพันธุ์สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google