งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มันสำปะหลัง. ล้านตัน / ล้านไร่ ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตของไทยปี 2554-2558 ผลผลิต Gr.= 7.19 % เนื้อที่ เก็บ เกี่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มันสำปะหลัง. ล้านตัน / ล้านไร่ ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตของไทยปี 2554-2558 ผลผลิต Gr.= 7.19 % เนื้อที่ เก็บ เกี่ยว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มันสำปะหลัง

2 ล้านตัน / ล้านไร่ ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตของไทยปี 2554-2558 ผลผลิต Gr.= 7.19 % เนื้อที่ เก็บ เกี่ยว Gr.=3. 80% ผลผลิต ต่อไร่ Gr.=3. 26%

3 3 แหล่งเพาะปลูกที่ สำคัญ - 52% ภาคอีสาน - 26% ภาคกลาง - 22% ภาคเหนือ ปี 2558 จังหวัดที่ปลูกมัน สำปะหลังที่สำคัญ - 18 % นครราชสีมา - 8 % กำแพงเพชร - 5 % กาญจนบุรี ชัยภูมิ อุบลราชธานี - 4 % สระแก้ว นครสวรรค์ เกษตรกร ≈ 530,000 ครัวเรือน ผลผลิตออกสู่ตลาด ( ต. ค.- ก. ย.) ผลผลิตออกสู่ตลาด มาก ( ธ. ค.- มี. ค.)

4 ความต้องการใช้มันสำปะหลัง ปี 2558 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร มันสำปะหลัง 100% มันเส้น / มันอัดเม็ด 40% แป้งมัน / แป้งดัดแปร 55% เอทานอล 5% ใช้ ภายในประ เทศ 3% ส่งออก 37% ใช้ ภายในประ เทศ 13% ส่งออก 42% มันเส้น 37% มันอัดเม็ด 0.01 % แป้งมันแป้งดัดแปร 32 % 10 %

5 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มัน สำปะหลัง ปี 2553-2557 มันเส้น (Gr.18%) ล้านบาท รวม (Gr.13%) แป้งมัน (Gr.13%) แป้งดัดแปร (Gr.7%) ที่มา : กรมศุลกากร มันอัดเม็ด (Gr.-25%)

6 ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ของไทย ปี 2557 ที่มา : จากการคำนวณ โดยใช้ข้อมูลจาก กรมศุลกากร แป้งมัน สำปะหลัง แป้งมันสำปะหลัง ดัดแปร มัน เส้น

7 อัตราแปรสภาพ ที่มา : ร่างยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง ปี 2558-2564 * กรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หัวมันสด 2.2 กก.= มันเส้น 1 กก. หัวมันสด 2.2 กก.= มันอัดเม็ด 1 กก. หัวมันสด 4.2 กก.= แป้งมัน สำปะหลัง 1 กก. หัวมันสด 4.2 กก.= แป้งมัน สำปะหลังดัดแปร 1 กก. หัวมันสด 6.25 กก.= เอทานอล 1 ลิตร * มันเส้น 2.63 กก.= เอทานอล 1 ลิตร *

8 แบบฟอร์มข้อมูลการจัดทำบัญชีสมดุล มันสำปะหลังรายเดือน ฤดูการผลิตปี 2558/59 จังหวัด........................

9 หน่วย : ตันหัวมัน สำปะหลังสด รายการ ปี 2558 ปี 2559 รว ม ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. สต็อกยกมา สต๊อกผลิตภัณฑ์ - มันเส้น ณ ลานมัน ( หัวมัน สด ) - มันอัดเม็ด ณ โรงมันอัดเม็ด ( หัวมันสด ) - แป้งมันสำปะหลัง ณ โรง แป้งมันสำปะหลัง ( หัวมัน สด ) - เอทานอล ณ โรงงานเอทา นอล ( หัวมันสด ) สต๊อกวัตถุดิบ - มันเส้น เพื่อใช้ในโรงงานเอ ทานอล ( หัวมันสด ) 2. ผลผลิตในจังหวัด 3. นำเข้า ( ซื้อ ) จากจังหวัด อื่น - หัวมันสด - มันเส้น เพื่อใช้ในโรงงานเอทา นอล ( หัวมันสด ) supply

10 หน่วย : ตันหัวมัน สำปะหลังสด รายการ ปี 2558 ปี 2559 รว ม ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 4. ใช้ในจังหวัด ( ความ ต้องการใช้หัวมันสด ) ลานมันเส้น ( หัวมันสด ) โรงมันอัดเม็ด ( หัวมันสด ) โรงแป้งมันสำปะหลัง ( หัวมัน สด ) เอทานอล - หัวมันสดเพื่อใช้ในโรงงานเอ ทานอล ( หัวมันสด ) - มันเส้นเพื่อใช้ในโรงงานเอทา นอล ( หัวมันสด ) 5. ส่งหัวมันสำปะหลังสดไป ( ขาย ) ยังจังหวัดอื่น - ลานมันเส้น ( หัวมันสด ) - โรงมันอัดเม็ด ( หัวมันสด ) - โรงแป้งมันสำปะหลัง ( หัวมัน สด ) - โรงงานเอทานอล ( หัวมันสด ) Demand

11 หน่วย : ตันหัวมัน สำปะหลังสด รายการ ปี 2558 ปี 2559 รว ม ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6. สต็อกยกไป สต๊อกผลิตภัณฑ์ - มันเส้น ณ ลานมัน ( หัวมัน สด ) - มันอัดเม็ด ณ โรงมันอัดเม็ด ( หัวมันสด ) - แป้งมันสำปะหลัง ณ โรง แป้งมันสำปะหลัง ( หัวมัน สด ) - เอทานอล ณ โรงงานเอทา นอล ( หัวมันสด ) สต๊อกวัตถุดิบ - มันเส้น เพื่อใช้ในโรงงานเอ ทานอล ( หัวมันสด ) Demand ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt มันสำปะหลัง. ล้านตัน / ล้านไร่ ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตของไทยปี 2554-2558 ผลผลิต Gr.= 7.19 % เนื้อที่ เก็บ เกี่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google