งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มันสำปะหลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มันสำปะหลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มันสำปะหลัง

2 เนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตของไทยปี 2554-2558
ล้านตัน / ล้านไร่ ผลผลิต Gr.= 7.19 % เนื้อที่เก็บเกี่ยวGr.=3.80% ผลผลิตต่อไร่Gr.=3.26% ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

3 ปี 2558 แหล่งเพาะปลูกที่สำคัญ จังหวัดที่ปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญ
- 52% ภาคอีสาน - 26% ภาคกลาง - 22% ภาคเหนือ จังหวัดที่ปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญ - 18 % นครราชสีมา - 8 % กำแพงเพชร - 5 % กาญจนบุรี ชัยภูมิ อุบลราชธานี - 4 % สระแก้ว นครสวรรค์ เกษตรกร ≈ 530,000 ครัวเรือน ผลผลิตออกสู่ตลาด (ต.ค.-ก.ย.) ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก (ธ.ค.- มี.ค.)

4 ความต้องการใช้มันสำปะหลัง ปี 2558 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
100% มันเส้น/มันอัดเม็ด 40% แป้งมัน/แป้งดัดแปร 55% เอทานอล 5% ใช้ภายในประเทศ 3% ส่งออก 37% 13% 42% มันเส้น มันอัดเม็ด 0.01 % แป้งมัน แป้งดัดแปร 32% 10% ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

5 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2553-2557
ล้านบาท รวม (Gr.13%) มันเส้น (Gr.18%) แป้งมัน (Gr.13%) แป้งดัดแปร (Gr.7%) มันอัดเม็ด (Gr.-25%) ที่มา : กรมศุลกากร

6 ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย ปี 2557 แป้งมันสำปะหลังดัดแปร
มันเส้น ที่มา : จากการคำนวณ โดยใช้ข้อมูลจากกรมศุลกากร

7 อัตราแปรสภาพ หัวมันสด 2.2 กก. = มันเส้น 1 กก.
หัวมันสด กก. = มันเส้น 1 กก. หัวมันสด กก. = มันอัดเม็ด 1 กก. หัวมันสด กก. = แป้งมันสำปะหลัง 1 กก. หัวมันสด กก. = แป้งมันสำปะหลังดัดแปร 1 กก. หัวมันสด กก. = เอทานอล 1 ลิตร* มันเส้น กก. = เอทานอล 1 ลิตร * ที่มา : ร่างยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง ปี * กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

8 แบบฟอร์มข้อมูลการจัดทำบัญชีสมดุลมันสำปะหลังรายเดือน ฤดูการผลิตปี 2558/59 จังหวัด

9 supply รายการ ปี 2558 ปี 2559 1. สต็อกยกมา สต๊อกผลิตภัณฑ์
หน่วย : ตันหัวมันสำปะหลังสด รายการ ปี 2558 ปี 2559 รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. สต็อกยกมา สต๊อกผลิตภัณฑ์ - มันเส้น ณ ลานมัน (หัวมันสด) - มันอัดเม็ด ณ โรงมันอัดเม็ด (หัวมันสด) - แป้งมันสำปะหลัง ณ โรงแป้งมันสำปะหลัง (หัวมันสด) - เอทานอล ณ โรงงานเอทานอล (หัวมันสด) สต๊อกวัตถุดิบ - มันเส้น เพื่อใช้ในโรงงานเอทานอล (หัวมันสด) 2. ผลผลิตในจังหวัด 3. นำเข้า (ซื้อ) จากจังหวัดอื่น - หัวมันสด

10 Demand รายการ ปี 2558 ปี 2559 4. ใช้ในจังหวัด (ความต้องการใช้หัวมันสด)
หน่วย : ตันหัวมันสำปะหลังสด รายการ ปี 2558 ปี 2559 รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4. ใช้ในจังหวัด (ความต้องการใช้หัวมันสด) ลานมันเส้น (หัวมันสด) โรงมันอัดเม็ด (หัวมันสด) โรงแป้งมันสำปะหลัง (หัวมันสด) เอทานอล - หัวมันสดเพื่อใช้ในโรงงานเอทานอล (หัวมันสด) - มันเส้นเพื่อใช้ในโรงงานเอทานอล (หัวมันสด) 5. ส่งหัวมันสำปะหลังสดไป (ขาย) ยังจังหวัดอื่น - ลานมันเส้น (หัวมันสด) - โรงมันอัดเม็ด (หัวมันสด) - โรงแป้งมันสำปะหลัง (หัวมันสด) - โรงงานเอทานอล (หัวมันสด)

11 Demand (ต่อ) รายการ ปี 2558 ปี 2559 6. สต็อกยกไป สต๊อกผลิตภัณฑ์
หน่วย : ตันหัวมันสำปะหลังสด รายการ ปี 2558 ปี 2559 รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6. สต็อกยกไป สต๊อกผลิตภัณฑ์ - มันเส้น ณ ลานมัน (หัวมันสด) - มันอัดเม็ด ณ โรงมันอัดเม็ด (หัวมันสด) - แป้งมันสำปะหลัง ณ โรงแป้งมันสำปะหลัง (หัวมันสด) - เอทานอล ณ โรงงานเอทานอล (หัวมันสด) สต๊อกวัตถุดิบ - มันเส้น เพื่อใช้ในโรงงานเอทานอล (หัวมันสด)


ดาวน์โหลด ppt มันสำปะหลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google