งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกระบี่ รายงาน แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน 2555 กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกระบี่ รายงาน แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน 2555 กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกระบี่ รายงาน แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน 2555 กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจสหกรณ์

2 1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตร มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกับ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรม / ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงาน ( เม. ย.55) ผลงาน สะสม ร้อยละ 1.1 สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรมี ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกับ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร - สมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด - สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 32,522 ราย 423 ราย 1703 0 11,273 0 34.66 0 1.2 สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ที่สมาชิกร่วมทำธุรกิจเพิ่มขึ้น - สหกรณ์ ( แห่งที่เพิ่มขึ้น ) ( รายที่เพิ่มขึ้น ) - 1 538 7 2752

3 กิจกรรม / ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงาน ( เม. ย.55 ) ผลงาน สะสม ร้อยละ - กลุ่มเกษตรกร ( แห่งที่เพิ่มขึ้น ) ( รายที่เพิ่มขึ้น ) 0000 0000 1.3 สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรที่สมาชิกร่วมทำธุรกิจ ลดลง - สหกรณ์ ( แห่งที่ลดลง ) ( รายที่ลดลง ) - กลุ่มเกษตรกร ( แห่งที่ลดลง ) ( รายที่ลดลง ) 00000000 3 45 0

4 2. การเพิ่มปริมาณธุรกิจของ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร กิจกรรม / ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงาน ( เม. ย.5 5) ร้อยละ 2. จำนวนสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรที่มีปริมาณธุรกิจ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 - สหกรณ์ - กลุ่มเกษตรกร 57 8 26 1 45.61 12.50

5 3. การส่งเสริมการออมใน ระบบสหกรณ์ กิจกรรม / ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงาน ( เม. ย.55) ผลงาน สะสม ร้อยละ 1. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ 2. อัตราการออมเฉลี่ยต่อคนเพิ่ม สูงขึ้น 3. ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วน ร่วมในกิจกรรมการออมของ โรงเรียน 2 แห่ง ร้อยละ 5 ร้อยละ 80 ------ ------ ------

6 เป้าหมายแผนผล ( เม. ย.55) ร้อยละ 1. สหกรณ์ที่เข้าร่วม โครงการ 2. จำนวนเงินออม 3. ผู้เข้าร่วมโครงการ 2 แห่ง 2,000,000 บาท 2,000 คน ------ ------ 3.1 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้สมาชิก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสร้างภูมิคุ้มกัน โดยการออมอย่างต่อเนื่อง 3.2 รณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนสร้าง จิตสำนึกรักการออม เป้าหมายแผนผล ( เม. ย.55) ร้อยละ 1. โรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการ 2. จำนวนเงินออม 1 แห่ง 12,000 บาท ---- ----

7 4. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า กิจกรรม / ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงาน ( เม. ย.55) ผลงาน สะสม ร้อยละ 1. บรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มเป้าหมายในปี 2555 ได้รับการพัฒนา 2. โรงเรือนของกลุ่มเป้าหมายในปี 2555 ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย 3. ยอดจำหน่ายของสินค้าที่ได้รับการ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ในปี 2554 เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 4. โรงเรือนได้รับการพัฒนาปรับปรุงของ กลุ่มเป้าหมายปี 2554 ได้รับการรับรอง มาตรฐาน 1 แห่ง ร้อยละ 10 - -------- -------- --------

8 5. การส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรม / ตัวชี้วัดเป้าหมา ย ผลงาน ( เม. ย.5 5) ผลงาน สะสม ร้อยละ 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ 2. ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ พัฒนามีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น 63 แห่ง ร้อยละ 53 - 47.36 - 47.36 -

9 งานที่ดำเนินการเป้าหมายผลงาน ( เม. ย.55 ) ผลงานสะสม ร้อยละ 1. แนะนำส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ สหกรณ์ในจังหวัด 2. ประสานงาน แนะนำส่งเสริม และ พัฒนาการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัด 3. ประสานงานและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อ การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร 4. จัดประชุมวางแผนการพัฒนาธุรกิจและ สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 5. จัดประชุมการพัฒนาธุรกิจและสร้าง เครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร 6. แนะนำ ส่งเสริม ติดตาม และพัฒนาการ สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด 55 แห่ง 8 กลุ่ม 63 แห่ง 1 ครั้ง /30 คน 2 ครั้ง /60 คน 63 แห่ง 000000000000 000000000000 000000000000


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกระบี่ รายงาน แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน 2555 กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google