งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- เดิมจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลนาเหนือ พ. ศ. 2517 – 2527 - จำหน่ายปุ๋ยแก่สมาชิก - ปี 2528 จัดประชุมสามัญประจำปี ปรับปรุงแนวคิดส่ง เข้าประกวด กิจกรรมระดับจังหวัดได้รับรางวัล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- เดิมจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลนาเหนือ พ. ศ. 2517 – 2527 - จำหน่ายปุ๋ยแก่สมาชิก - ปี 2528 จัดประชุมสามัญประจำปี ปรับปรุงแนวคิดส่ง เข้าประกวด กิจกรรมระดับจังหวัดได้รับรางวัล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 - เดิมจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลนาเหนือ พ. ศ. 2517 – 2527 - จำหน่ายปุ๋ยแก่สมาชิก - ปี 2528 จัดประชุมสามัญประจำปี ปรับปรุงแนวคิดส่ง เข้าประกวด กิจกรรมระดับจังหวัดได้รับรางวัล ชนะเลิศ - ปี 2542 – 2547 ดำเนินการปรับแนวคิดการดำเนินงาน * จำหน่ายปุ๋ยแก่สมาชิก * รวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมันส่งโรงงาน - ปี 2548 ร่วมกันจัดเวทีประชาชน เขียนงบประมาณ จัดตั้ง ลานเทปาล์มปัจจุบัน พร้อมจดทะเบียนกลุ่มฯ - ปี 2549 วันที่ 28 มกราคม 2549 เปิดอาคาร สำนักงานฯ

3 - แบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตาม ลักษณะงาน - มีการประชุม / ปรึกษาหารือ อย่างต่อเนื่อง - เปิดรับสมาชิกใหม่ - แบ่งปันผลกำไรตามลักษณะการถือหุ้น - มีการติดต่อเรื่องการรับซื้อทุกวัน 0830 น. - เน้นปาล์มสด คุณภาพ สุก สด ไม่รดน้ำ - ตอบสนองความต้องการของชุมชน ตาม แผนพัฒนาการเกษตร - การดำเนินงานเน้นแกนนำ เพื่อชุมชน - การดำเนินงานมุ่งเน้นคุณภาพสูงกว่าปริมาณ

4 - รณรงค์ลดต้นทุนการผลิต - เพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันได้สูงกว่า 3390 กก. / ไร่ / ปี - เปอร์เซ็นต์การสกัดสูงกว่า 17 % - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมันของชุมชน - จัดตั้งกลุ่มปาล์มน้ำมันระดับตำบล - ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนสวน ปาล์มเก่า - แนะนำส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม 3 ดี * การใช้พันธ์ดี * การดูแลรักษาสวนที่ดี * การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ - การร่วมเป็นคณะกรรมการปาล์มน้ำมันระดับ อำเภอ - เกษตรกร / ลานเท / โรงงาน ต้องปฏิบัติงาน ร่วมกัน

5

6

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt - เดิมจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลนาเหนือ พ. ศ. 2517 – 2527 - จำหน่ายปุ๋ยแก่สมาชิก - ปี 2528 จัดประชุมสามัญประจำปี ปรับปรุงแนวคิดส่ง เข้าประกวด กิจกรรมระดับจังหวัดได้รับรางวัล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google