งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สรุปจำนวนโครงการและวงเงินคำของบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2551 ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 1 4 2 3 รวมทั้งสิ้น 727 โครงการ งบประมาณ 1,393.744 ล้านบาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สรุปจำนวนโครงการและวงเงินคำของบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2551 ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 1 4 2 3 รวมทั้งสิ้น 727 โครงการ งบประมาณ 1,393.744 ล้านบาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สรุปจำนวนโครงการและวงเงินคำของบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2551 ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 1 4 2 3 รวมทั้งสิ้น 727 โครงการ งบประมาณ 1,393.744 ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2550

2 เปรียบเทียบวงเงินจัดสรร ปี 2550 และ ปี 2551 แยกตามกลยุทธ์และแผนงาน 1 2 3 4 1 4 3 2 ปี 2550 วงเงิน 1,189.258 ล้านบาทปี 2551 *รอบ 1 จำนวน 612 โครงการ 1,004.795 ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2550 * เฉพาะรายการที่ผู้กำกับแผนงานเห็นชอบ 2

3 เปรียบเทียบงบที่ได้รับจัดสรร ปี 2550 และปี 2551 จำแนกตามกลยุทธ์ ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2550 หน่วย : ล้านบาท หมายเหตุ : กลยุทธ์ที่ 2 - วงเงินปี 2550 รวมกันส่วนกลางกรมฯ - ปี 2551 ไม่รวมส่วนกลางกรมฯ และลดลง เนื่องจากยังมีโครงการพัฒนาฯ ของหน่วยงานที่กันไว้เบิกจ่าย เหลื่อมปี 62 รายการ งบประมาณ 44.405 ล้านบาท ) กลยุทธ์ที่ 3 ลดลง 1. มีโครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่กันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี และบางรายการมี Stock อยู่เพียงพอที่จะ ดำเนินการในช่วงครึ่งปีแรก รอพิจารณารอบ 2 2. มีโครงการที่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ขอข้อมูลเพิ่ม รอพิจารณารอบ 2 ประมาณ 132 ล้านบาท 3

4 เปรียบเทียบงบที่ได้รับจัดสรร ปี 2550 และปี 2551 จำแนกตามแผนงาน กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 หน่วย : ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2550 (รวมค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา) (ยังมีโครงการรอพิจารณา รอบ 2 วงเงิน 132 ล้านบาท) * ลดลง เพราะยังไม่รวมเงินกันส่วนกลางกรมฯ * มีเงินกันเหลือมปีอยู่ 44.405 ล้านบาท 4

5 เปรียบเทียบงบที่ได้รับจัดสรรปี 2550 และปี 2551 จำแนกตามหน่วยงาน สัดส่วนงบประมาณ กองบริหาร หน่วย : ล้านบาท 5

6 เปรียบเทียบงบที่ได้รับจัดสรรปี 2550 และปี 2551 จำแนกตามหน่วยงาน สัดส่วนงบประมาณ สำนัก / สถาบัน หน่วย : ล้านบาท 6

7 เปรียบเทียบงบที่ได้รับจัดสรรปี 2550 และปี 2551 จำแนกตามหน่วยงาน สัดส่วนงบประมาณ สคร. 1 - 12 หน่วย : ล้านบาท 7


ดาวน์โหลด ppt 1 สรุปจำนวนโครงการและวงเงินคำของบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2551 ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 1 4 2 3 รวมทั้งสิ้น 727 โครงการ งบประมาณ 1,393.744 ล้านบาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google