งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดทำบัญชี สมดุลยางพารา จังหวัด................................... 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดทำบัญชี สมดุลยางพารา จังหวัด................................... 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดทำบัญชี สมดุลยางพารา จังหวัด................................... 1

2 ยางพาราไทย : ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อุตสาหกรรมยางกลุ่มต้น น้ำ ประมาณการเนื้อที่กรีด และผลผลิต ปี 2558* เนื้อที่กรีด 17.50 ล. ไร่ ผลผลิต ( ยางแผ่นดิบ ) 4.426 ล. ตัน จำนวนครัวเรือน 1.6 ล. ครัวเรือน * ข้อมูลพยากรณ์ ผลผลิตที่เกษตรกรผลิต มี 3 ประเภทหลัก คือ 1. น้ำยางสด 2. ยางแผ่นดิบ 3. ยางก้อนถ้วย อุตสาหกรรมยางกลุ่มปลายน้ำหรือ ผลิตภัณฑ์ยาง กลุ่มอุตสาหกรรมยางช่วงปลายน้ำ ประกอบด้วยอุตสาหกรรม 5 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยางล้อ ได้แก่ ยางนอก - ยางในรถยนต์ / รถจักรยาน / รถจักรยานยนต์ หล่อดอกยาง อัดดอกยาง ล้อ ยางตัน ยางรถบรรทุก 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระบวนการจุ่ม (dipping) ได้แก่ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย กระเป่ายางน้ำ ร้อน / เย็น ลูกโป่ง ตุ๊กตายาง หมวกยาง แถบยาง ยืด ผ้ายางปิดแผล ผ้าพันกล้ามเนื้อ อุปกรณ์ กีฬาเช่น ลูกบอล รองเท้ายาง 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระบวนการขึ้นรูป (forming) ได้แก่ ฟองน้ำยางธรรมชาติ รองเท้า ฟองน้ำ ข้อต่อยาง เส้นยางรัดของ ยางปูพื้น รถยนต์ กันชนยาง บังโคลน ลูกกลิ้งยาง ยางกัน กระแทก เรือยาง ลูกทุ่นยาง ยางพื้นรองเท้า 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระบวนการอัดฉีด (extruding) ได้แก่ ด้ายยาง เส้น ยางยืด สาย น้ำเกลือ ท่อยาง สายยาง ท่อสายไฟ ยางขอบ ประตู ยางขอบกระจก ยางลบ ลูกกลิ้งยาง ฉนวนยาง 5. กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่น ยางเคลือบผิว กาว ยาง อุตสาหกรรมยางกลุ่มกลางน้ำ กลุ่มอุตสาหกรรมยางช่วง กลางน้ำเป็นการแปรรูปยาง เบื้องต้น ประกอบด้วย อุตสาหกรรม 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มอุตสาหกรรมยางแผ่น ได้แก่ ยางแผ่น รมควันชั้น 1 2 3 4 5 ยาง แผ่นอบแห้ง (ADS) ยางเครพ 2. กลุ่มอุตสาหกรรมยางแท่ง ได้แก่ ยางแท่ง STR XL, STR 5L, STR 20, STR 10 3. กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำยางข้น และยางสกิม 4. กลุ่มอุตสาหกรรมยางผสม (Compound) 5. กลุ่มอุตสาหกรรมยางเทียม หรือยางสังเคราะห์ 2

3 บัญชีสมดุลยางพาราทั้ง ประเทศ ปี 2557-2558 ปี 2557 ปี 2558 สต็อกต้นปี 557,868418,932 ผลผลิต 4,198,0644,205,621 ใช้ในประเทศ 537,000550,000 ส่งออก 3,800,0003,700,000 สต็อกปลายปี 418,932374,553 หน่วย : ตัน 3

4 บัญชีสมดุลยางพาราทั้ง ประเทศ ปี 2558 ราย การ ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. บ / ช สมดุ ล ทั้งปี ST ต้น เดือน 418, 932 450, 803 404, 869 325, 356 234, 627 198, 955 221, 368 253, 219 302, 735 320, 829 354, 298 350, 337 418, 932 ผลผ ลิต 428, 870 349, 067 214, 487 173, 272 260, 328 368, 412 397, 852 415, 515 415, 095 410, 469 373, 039 401, 216 4,20 5,62 1 ใช้ใน ประเ ทศ 45,0 00 44,0 00 46,0 00 47,0 00 550, 000 ส่งอ อก 350, 000 250, 000 220, 000 250, 000 300, 000 320, 000 350, 000 330, 000 3,70 0,00 0 ST ปลา ย เดือน 450, 803 404, 869 325, 356 234, 627 198, 955 221, 368 253, 219 302, 735 320, 829 354, 298 350, 337 374, 553 หน่วย : ตัน 4

5 บัญชีสมดุลยางพาราจังหวัด........... ปี 2558 ราย การ ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. รวม ST ต้น เดือน ผลผ ลิต ซื้อ จาก จังหวั ดอื่น ใช้ใน จังหวั ด ขาย ให้ จังหวั ดอื่น ST ปลา ย เดือน เกษตร กร พ่อค้า โรงงา น ส่งออก หน่วย : ตัน 5

6 โครงสร้างสินค้ายางพาราใน จังหวัด เกษต รกร 70 โรงงาน แปรรูป เบื้องต้น 99 พ่อค้า รวบรวม (30) ซื้อจาก จ. ว. อื่น ขายไป จ. ว. อื่น ใช้ในอุตฯ ใน จ. ว. ใช้ 18 ส่งออก นอก จ. ว. 70 หน่วย : ตัน 1010 ขายไป จ. ว. อื่น 3535 2020 10 4 24 4040 2020 7070 6 2 St2St2 St5St5 5 St9St9 St2St2

7 บัญชีสมดุลยางพารา ( เนื้อยางแห้ง ) จัง หวัด........... ปี 2558 ราย การ ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. รวม ST ต้น เดือน 18 ผลผ ลิต 70 ซื้อ จาก จังหวั ดอื่น 10+ 40 50 ใช้ใน จังหวั ด 18 ขาย ให้ จังหวั ดอื่น 10 +4 +7 0 84 ST ปลา ย เดือน 18 เกษตร กร พ่อค้า โรงงา น ส่งออก 52925292 หน่วย : ตัน 7

8 ราย การ ซื้อขาย ใน จ. ว. นอ ก จ. ว. รวมใน จ. ว. นอ ก จ. ว. ST รวม เกษต รกร พ่อค้า / ร. ง พ่อค้าร.ง.ร.ง. เบื้ อง ต้น ผลิ ตภั ณ ฑ์ เกษต รกร ----20 3535 -10570 พ่อค้ า 20-1030- 2424 42 ร. ง. แปร รูป เบื้องต้ น 35244099- - 2020 70999 ร. ง. ผลิตภั ณฑ์ -20- - ใช้ 1 8 -220 รวม 50 ใช้ 18 8418 8 การคำนวณการซื้อ - ขายผลผลิตจากนอกจังหวัด การใช้ในจังหวัดและสต็อก

9 การคำนวณหาผลผลิต รูปแบบ ผลผลิต ปริมาณ ผลผลิต ( ดิบ ) อัตราแปลงปริมาณ ผลผลิต ( แห้ง ) น้ำยางสด 600.30-0.3518 ยางแผ่นดิบ 230.95-0.9822 ยางก้อน / เศษยาง 600.50-0.6030 ผลผลิต รวม 70 หน่วย : ตัน จากตัวอย่างสมมติใช้อัตราแปลง น้ำยางสด 0.30 ยางแผ่น ดิบ 0.95 ยางก้อน / เศษยาง 0.50 แหล่งที่มาของข้อมูล : เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ หรือถามจากพ่อค้ารวบรวบ ให้ถาม เฉพาะปริมาณที่รับซื้อภายในจังหวัด 9

10 ตัวอย่างแบบสอบถามเกษตรกร การ ผลิต การขาย ST เก ษต ร กร น้ำ ยาง สด ยาง แผ่ น ดิบ เศษ ยาง พ่อค้าโรงงานแปรรูปเบื้องต้น ในจังหวัดนอกจังหวัดในจังหวัดนอกจังหวัด น้ำ ยาง สด ยาง แผ่ น ดิบ เศษ ยาง น้ำ ยาง สด ยาง แผ่ น ดิบ เศษ ยาง น้ำ ยาง สด ยาง แผ่ น ดิบ เศษ ยาง น้ำ ยาง สด ยาง แผ่ น ดิบ เศษ ยาง 1. 2. 3 10 0 ผลผ ลิต ดิบ 15 00 50 0 80 0 15 00 20 0 -30 0 80 0 อัตร า แปล ง 0.3 0 0.9 5 0.5 0 0.3 0 0.9 5 - 0.5 0 ผลผ ลิต แห้ง 45 0 47 5 40 0 45 0 19 0 -28 5 40 0 รวม ผลผ ลิต แห้ง 1,325640285400 10 หน่วย : ตัน

11 อัตราแปลงเป็นผลผลิตแห้ง รูปแบบ ผลผลิต ปริมาณ ผลผลิต ( ดิบ ) อัตราแปลงปริมาณ ผลผลิต ( แห้ง ) น้ำยางสด 1000.30-0.3530-35 ยางแผ่นดิบ 1000.95-0.9895-98 ยางก้อน / เศษยาง 1000.50-0.6050-60 ยางแปรรูปเบื้องต้น น้ำยางข้น 1000.6060 ยางแผ่น รมควัน 1001 ยางแท่ง 1001 หน่วย : ตัน 11

12 สถานการณ์และแนวโน้ม ด้านการผลิต.............................................................................................. ด้านการตลาด.............................................................................................. 12


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดทำบัญชี สมดุลยางพารา จังหวัด................................... 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google