งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หอมแดง. สถานการณ์ด้านการผลิต หอมแดง ปี 2546/47 คาดว่ามีพื้นที่เพาะปลูกใกล้เคียงกับ ปีที่ผ่านมา หรือมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก พันธุ์หอมแดงมีราคาสูง ประกอบกับบางพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หอมแดง. สถานการณ์ด้านการผลิต หอมแดง ปี 2546/47 คาดว่ามีพื้นที่เพาะปลูกใกล้เคียงกับ ปีที่ผ่านมา หรือมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก พันธุ์หอมแดงมีราคาสูง ประกอบกับบางพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หอมแดง

2 สถานการณ์ด้านการผลิต หอมแดง ปี 2546/47 คาดว่ามีพื้นที่เพาะปลูกใกล้เคียงกับ ปีที่ผ่านมา หรือมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก พันธุ์หอมแดงมีราคาสูง ประกอบกับบางพื้นที่ เกษตรกรหันไป ปลูกพืชอื่นทดแทน ผลผลิตรวมในภาคเหนือปี 2547 จะ มีประมาณ 231,647 ตัน เทียบกับ ผลผลิตในปี 2546 จำนวน 196,216 ตัน เพิ่มขึ้น 35,431 ตัน หรือเท่ากับร้อยละ 18

3 ตาราง : เปรียบเทียบ ปริมาณผลผลิต หอมแดง ปี 2546 และ คาดการณ์ ปี 2547

4 สถานการณ์ด้านการตลาด ราคาหอมแดงอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ประกอบกับ เกษตรกร เริ่มรู้วิธีบริหารความเสี่ยงด้านราคา ด้วย การทยอยนำผลผลิตออกสู่ตลาด คาดว่าหลังปีใหม่ ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก ผลผลิตหอมแดงใน จีน อินเดีย และพม่า ซึ่งเป็น คู่แข่งใกล้หมดแล้ว ทำให้ตลาดต่างประเทศมีความ ต้องการซื้อหอมแดงจากไทยมากขึ้น โดยเฉพาะ หอมแดงจากจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งผลผลิตอยู่ ระหว่างการออกสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามเกษตรกรและ ผู้เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นว่า หากมีการควบคุมพื้นที่ เพาะปลูกไม่ให้สูงขึ้น ลดต้นทุนการผลิต รักษา กลไกตลาด โดยเฉพาะให้มีการกระจายผลผลิตไป จำหน่ายยังภูมิภาคต่างๆ อย่างเหมาะสม คาดว่า หอมแดงจะไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใด

5 ไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าจะมีปัญหา ในส่วนของหอมแดงในภาคเหนือ แต่หอมแดงในภาค ตะวันออกเฉียงเหนืออาจมีปัญหา ราคาตกต่ำ


ดาวน์โหลด ppt หอมแดง. สถานการณ์ด้านการผลิต หอมแดง ปี 2546/47 คาดว่ามีพื้นที่เพาะปลูกใกล้เคียงกับ ปีที่ผ่านมา หรือมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก พันธุ์หอมแดงมีราคาสูง ประกอบกับบางพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google