งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมาการประกันภัยพืชผล ในประเทศไทย ปี 2513 กรมการประกันภัยเริ่มศึกษา รูปแบบประกันภัย ทางการเกษตร ในประเทศไทย ทางการเกษตร ในประเทศไทย ปี 2521-23 ทดลองทำโครงการประกันภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมาการประกันภัยพืชผล ในประเทศไทย ปี 2513 กรมการประกันภัยเริ่มศึกษา รูปแบบประกันภัย ทางการเกษตร ในประเทศไทย ทางการเกษตร ในประเทศไทย ปี 2521-23 ทดลองทำโครงการประกันภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเป็นมาการประกันภัยพืชผล ในประเทศไทย ปี 2513 กรมการประกันภัยเริ่มศึกษา รูปแบบประกันภัย ทางการเกษตร ในประเทศไทย ทางการเกษตร ในประเทศไทย ปี 2521-23 ทดลองทำโครงการประกันภัย ฝ้าย ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 ปีแรกได้กำไร 1.83 แสนบาท ปีที่ 3 ขาดทุน 1.23 แสนบาท 2 ปีแรกได้กำไร 1.83 แสนบาท ปีที่ 3 ขาดทุน 1.23 แสนบาท มีเกษตรกรร่วมโครงการ ปีที่ 1 เกษตรกร 496 ราย มีเกษตรกรร่วมโครงการ ปีที่ 1 เกษตรกร 496 ราย ปีที่ 2 เกษตรกร 542 ราย ปีที่ 3 เกษตรกร 83 ราย ปีที่ 2 เกษตรกร 542 ราย ปีที่ 3 เกษตรกร 83 ราย เบี้ยประกัน 50 บาท / ไร่ คุ้มครอง 1,400 บาท / ไร่ เบี้ยประกัน 50 บาท / ไร่ คุ้มครอง 1,400 บาท / ไร่

2 ปี 2525-27 กรมส่งเสริม การเกษตรได้ดำเนินการต่อ ผล 3 ปี ขาดทุน 1.04 ล้านบาท ผล 3 ปี ขาดทุน 1.04 ล้านบาท ปี 2529 มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อดำเนินงาน โครงการต่อโดยมอบให้กรม ส่งเสริมการเกษตร เป็นเจ้าภาพ หลัก เพื่อทำเรื่องเสนอ คณะรัฐมนตรี ในการประกันภัย ฝ้าย และถั่วเหลือง แต่มีการยุบสภาก่อนเลยล้มเลิกไป แต่มีการยุบสภาก่อนเลยล้มเลิกไป

3 ปี 2531-34 มีบริษัทเอกชนริเริ่มทำ ประกันภัย ข้าวโพด ข้างฟ่าง และถั่วเหลืองแบบครบ วงจรร่วมกัน 3 บริษัท โดยคิดเบี้ยประกันภัย ร้อยละ 8 ของทุนประกัน ผลการดำเนินงาน 4 ปี จ่ายค่า สินไหมทดแทน 4.91 ล้านบาท รับเบี้ยประกัน 1.45 ล้านบาท มีผู้ทำประกันปีที่ 1 จำนวน 90 ราย มีผู้ทำประกันปีที่ 1 จำนวน 90 ราย ปีที่ 2 จำนวน 552 ราย ปีที่ 3 ไม่มี ข้อมูล ปีที่ 2 จำนวน 552 ราย ปีที่ 3 ไม่มี ข้อมูล ปีที่ 4 จำนวน 228 ราย ปีที่ 4 จำนวน 228 ราย

4 ปี 2539 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ( ธกส.) ทำ ประกันภัยพืชผลการเกษตร ในรูปกองทุนรวมบรรเทาความ เสียหาย โดยทำ - ในทุกพื้นที่ประเทศไทย - คุ้มครองเฉพาะข้าวนาปี ข้าวนาปรัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - คุ้มครองเฉพาะอุทกภัย วาตภัย และ ภัยแล้ง - กำหนดให้รัฐบาลและเกษตรกรจ่าย ค่าเบี้ยประกันคนละครึ่ง แต่สำนัก งบประมาณ ไม่อนุมัติเงินจึงไม่ได้ ดำเนินการ

5 ปี 2544 ธกส. ยื่นข้อเสนอจัดตั้ง กองทุนประกันภัย ทางการเกษตรต่อคณะรัฐมนตรีผ่าน ทางกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ โดย - รับประกันภัยจากอุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง - คุ้มครองพืช 3 ชนิด คือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - ดำเนินการทั่วประเทศโดยแบ่งการ ประกันภัยเป็น 2 ระดับ

6 ปี 2546 คณะกรรมการกลั่นกรอง เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ( ฝ่ายเศรษฐกิจ ) มีมติเมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2546 มอบให้ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ รับเรื่องการประกันภัย ทางการเกษตร ไปดำเนินการ แล้วนำเสนอ คณะกรรมการกลั่นกรองอีกครั้ง ปี 2548 ธกส. จัดทำโครงการนำร่อง โครงการประกันภัยพืชผลโดยใช้ ดัชนี ภูมิอากาศ (Weather Index Insurance)

7 ธนาคารโลกได้ให้ความช่วยเหลือ จัดทำโครงการประกันภัยพืชผลโดย ใช้ดัชนีภูมิอากาศ ให้ ธกส. เป็น แกนกลางในการประสานงาน เพื่อ ทดลองรูปแบบการประกันภัยจาก ภาวะ ฝนแล้งและน้ำท่วม - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ธนาคารโลก บริษัท PASCO กรมการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย บริษัทประกัน วินาศภัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และ ธกส. - เกษตรกรจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยร้อย ละ 7-10 ของวงเงินคุ้มครอง

8 - ดำเนินการทดลองการประกันภัย ข้าวนาปีจากอุทกภัย ที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และทดลองประกันภัย ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์จากภัยแล้ง ที่อำเภอปาก ช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยยึด ลูกค้า ธกส. สาขาในพื้นที่โครงการ และอยู่ในรัศมีวัดน้ำฝนที่กำหนด - ระยะเวลาทดลองดำเนินการ 3 ปี ( ปี 2549-2551)


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมาการประกันภัยพืชผล ในประเทศไทย ปี 2513 กรมการประกันภัยเริ่มศึกษา รูปแบบประกันภัย ทางการเกษตร ในประเทศไทย ทางการเกษตร ในประเทศไทย ปี 2521-23 ทดลองทำโครงการประกันภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google