งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะเศรษฐกิจ การเกษตร จังหวัดนครราชสีมา ปี 2557 และแนวโน้ม ปี 2558 โดย สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตรเขต 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะเศรษฐกิจ การเกษตร จังหวัดนครราชสีมา ปี 2557 และแนวโน้ม ปี 2558 โดย สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตรเขต 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะเศรษฐกิจ การเกษตร จังหวัดนครราชสีมา ปี 2557 และแนวโน้ม ปี 2558 โดย สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตรเขต 5

2 โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดนครราชสีมา ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด นครราชสีมา

3 ภาพรวมเศรษฐกิจ การเกษตรจังหวัด นครราชสีมา สัดส่วน GPP รายสาขาต่อ GPP ภาคเกษตร

4 ภาวะเศรษฐกิจ การเกษตร ปี 2557 ปี 2557 ภาวะเศรษฐกิจ การเกษตร ปี 2557 ปี 2557

5 ภาวะเศรษฐกิจ การเกษตร ปี 2557 - 3.6 % พืชพืช ปศุ สัตว์ ประมงประมง บริการ ทาง การเกษต ร บริการ ทาง การเกษต ร ป่าไม้ป่าไม้ - 0.8 %- 12.8 %4.7 %- 0.5 %- 0.6 %

6  ปริมาณน้ำฝนน้อยลง  ผลผลิตมันสำปะหลัง ข้าวนาปี ข้าวนา ปรังลดลง  ปริมาณน้ำฝนน้อยลง  ผลผลิตมันสำปะหลัง ข้าวนาปี ข้าวนา ปรังลดลง สาขาพืชสาขาพืช หดตัวร้อยละ 0.8

7  ปัญหาโรคระบาด เช่น โรคปากและเท้า เปื่อยในโคเนื้อ  ราคาแม่พันธุ์ปศุสัตว์มีราคาสูงขึ้น  ปัญหาโรคระบาด เช่น โรคปากและเท้า เปื่อยในโคเนื้อ  ราคาแม่พันธุ์ปศุสัตว์มีราคาสูงขึ้น สาขาปศุสัตว์สาขาปศุสัตว์ หดตัวร้อยละ 12.8

8  ปริมาณการจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำ ธรรมชาติ และ การเพาะเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น การเพาะเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น  ปริมาณการจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำ ธรรมชาติ และ การเพาะเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น การเพาะเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น สาขา ประมง ขยายตัวร้อย ละ 4.7

9  พื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่เก็บเกี่ยว ลดลง สาขาบริการทาง การเกษตร หดตัวร้อยละ 0.5 การบริการทางการเกษตรจึงลดลงตามไปด้วย การบริการทางการเกษตรจึงลดลงตามไปด้วย

10  การตัดไม้ยังไม่มากนักเพราะยังไม่ครบ อายุการใช้งาน  การเก็บของป่า เห็ด ฟืนและถ่านลดลง  การตัดไม้ยังไม่มากนักเพราะยังไม่ครบ อายุการใช้งาน  การเก็บของป่า เห็ด ฟืนและถ่านลดลง สาขาป่า ไม้ หดตัวร้อยละ 0.6

11 แนวโน้มเศรษฐกิจ การเกษตร ปี 2558 แนวโน้มเศรษฐกิจ การเกษตร ปี 2558

12 แนวโน้มเศรษฐกิจ การเกษตร ปี 2558 ปี 2558 แนวโน้มเศรษฐกิจ การเกษตร ปี 2558 ปี 2558 (-0.2) – 0.8 % (-0.9)- 0.1% พืชพืช (-0.5) - 0.5% ปศุ สัตว์ 0.9-1.9 % ประมงประมง (-0.5)- 0.5 % บริการ ทาง การเกษ ตร บริการ ทาง การเกษ ตร (-0.1)- 0.9% ป่าไม้ ป่าไม้

13


ดาวน์โหลด ppt ภาวะเศรษฐกิจ การเกษตร จังหวัดนครราชสีมา ปี 2557 และแนวโน้ม ปี 2558 โดย สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตรเขต 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google