งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่ทั้งหมด 7,140,633 ไร่ เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 2,614,820 ไร่ ข้าวนาปีและข้าวไร่ 460,764 ไร่ พืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญ 1,334,357 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่ทั้งหมด 7,140,633 ไร่ เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 2,614,820 ไร่ ข้าวนาปีและข้าวไร่ 460,764 ไร่ พืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญ 1,334,357 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พื้นที่ทั้งหมด 7,140,633 ไร่ เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 2,614,820 ไร่ ข้าวนาปีและข้าวไร่ 460,764 ไร่ พืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญ 1,334,357 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น 220,439 ไร่ ยางพารา 786,780 ไร่ พืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ 18,047 ไร่ พื้นที่ทั้งหมด 7,140,633 ไร่ เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 2,614,820 ไร่ ข้าวนาปีและข้าวไร่ 460,764 ไร่ พืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญ 1,334,357 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น 220,439 ไร่ ยางพารา 786,780 ไร่ พืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ 18,047 ไร่ ปี 2556

3 พืช เศรษฐกิจที่ สำคัญ ข้าวนาปี ปี 2556 พื้นที่ปลูกข้าวนา ปี 408,047 ไร่ ผลผลิต 186,925 ตัน ผลผลิต เฉลี่ย 448 กก. / ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวนา ปี 408,047 ไร่ ผลผลิต 186,925 ตัน ผลผลิต เฉลี่ย 448 กก. / ไร่ เกษตรกร 39,148 ครัวเรือน = 1,000 ครัวเรือน เกษตรกร 39,148 ครัวเรือน = 1,000 ครัวเรือน

4

5 พื้นที่ข้าวนาปี

6 พืช เศรษฐกิจที่ สำคัญ อ้อยโรงงานปี 2556 พื้นที่ปลูกอ้อย โรงงาน 234,601 ไร่ ผลผลิต 2,523,687 ตัน ผลผลิต เฉลี่ย 11,416 กก. / ไร่ พื้นที่ปลูกอ้อย โรงงาน 234,601 ไร่ ผลผลิต 2,523,687 ตัน ผลผลิต เฉลี่ย 11,416 กก. / ไร่ เกษตรกร 8,865 ครัวเรือน = 100 ครัวเรือน เกษตรกร 8,865 ครัวเรือน = 100 ครัวเรือน

7

8 206,334 ไร่ พื้นที่อ้อย โรงงาน

9 พืช เศรษฐกิจที่ สำคัญ ยางพาราปี 2556 พื้นที่ปลูก ยางพารา 786,780 ไร่ ผลผลิต 106,460 ตัน ผลผลิต เฉลี่ย 264 กก. / ไร่ พื้นที่ปลูก ยางพารา 786,780 ไร่ ผลผลิต 106,460 ตัน ผลผลิต เฉลี่ย 264 กก. / ไร่ เกษตรกร 38,691 ครัวเรือน = 500 ครัวเรือน เกษตรกร 38,691 ครัวเรือน = 500 ครัวเรือน

10

11 พื้นที่ยางพารา 808,558 ไร่

12 พืช เศรษฐกิจที่ สำคัญ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556 พื้นที่ปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ 721,169 ไร่ ผลผลิต 489,585 ตัน ผลผลิต เฉลี่ย 678 กก. / ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ 721,169 ไร่ ผลผลิต 489,585 ตัน ผลผลิต เฉลี่ย 678 กก. / ไร่ เกษตรกร 35,389 ครัวเรือน = 1,000 ครัวเรือน เกษตรกร 35,389 ครัวเรือน = 1,000 ครัวเรือน

13

14 ผลผลิตคาดการณ์ 389,542 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 678 กก. / ไร่ ผลผลิตคาดการณ์ 389,542 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 678 กก. / ไร่

15 ปี 2556 มันสำปะหลัง 367,238 ไร่

16 พื้นที่มัน สำปะหลัง 367,23 8 ไร่ 323,970 ไร่ ผลผลิต คาดการณ์ 1,142,642 ตัน ผลผลิต เฉลี่ย 3,527 กก. / ไร่ ผลผลิต คาดการณ์ 1,142,642 ตัน ผลผลิต เฉลี่ย 3,527 กก. / ไร่ 2556

17

18 พื้นที่ให้ผล ผลิต 39,531 ไร่ ผลผลิต 74,880 ตัน ผลผลิต เฉลี่ย 1,849 กก. / ไร่ พื้นที่ให้ผล ผลิต 39,531 ไร่ ผลผลิต 74,880 ตัน ผลผลิต เฉลี่ย 1,849 กก. / ไร่ พื้นที่ปลูกกล้วย น้ำว้า

19

20 พื้นที่ลำไย กค 2556 = 35,336 ไร่ กค 2557 = 35,074 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 22,261 ไร่ ผลผลิตคาดการณ์ 15,271 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 686 กก. / ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 22,261 ไร่ ผลผลิตคาดการณ์ 15,271 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 686 กก. / ไร่

21

22 พื้นที่มะม่วง กค 2556 = 51,158 ไร่ กค 2557 = 48,621 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 43,670 ไร่ ผลผลิตคาดการณ์ 29,695 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 680 กก. / ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 43,670 ไร่ ผลผลิตคาดการณ์ 29,695 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 680 กก. / ไร่


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่ทั้งหมด 7,140,633 ไร่ เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 2,614,820 ไร่ ข้าวนาปีและข้าวไร่ 460,764 ไร่ พืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญ 1,334,357 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google