งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสถานการณ์การ ระบาดเพลี้ยแป้ง ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสถานการณ์การ ระบาดเพลี้ยแป้ง ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปสถานการณ์การ ระบาดเพลี้ยแป้ง ระหว่างวันที่ สิงหาคม 2554

2 รายงานสถานการณ์การ ระบาด 46 จังหวัด รายงานสถานการณ์การ ระบาด 46 จังหวัด 11 14,740 พบพื้นที่การระบาด 11 จังหวัด รวม 14,740 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของ พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังยืน ต้นทั้งประเทศ (10,414,051 ไร่ ) โดยมี พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 1,007 ไร่หรือร้อยละ 7.33 เมื่อเปรียบเทียบกับ พื้นที่ระบาดสัปดาห์ที่ผ่าน มา (13,733 ไร่ ) 11 14,740 พบพื้นที่การระบาด 11 จังหวัด รวม 14,740 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของ พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังยืน ต้นทั้งประเทศ (10,414,051 ไร่ ) โดยมี พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 1,007 ไร่หรือร้อยละ 7.33 เมื่อเปรียบเทียบกับ พื้นที่ระบาดสัปดาห์ที่ผ่าน มา (13,733 ไร่ ) ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และสุพรรณบุรี จังหวัดที่พบการ ระบาด เพิ่มขึ้น ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และสุพรรณบุรี จังหวัดที่พบการ ระบาด ลดลง ได้แก่ ขอนแก่น กาญจนบุรี และมหาสารคาม พื้นที่ระบาดจำแนก ตามอายุ มันปะ หลัง 1 – 4 เดือน 7,649 ไร่ 1 – 4 เดือน 7,649 ไร่ มากว่า 4 – 8 เดือน 6,293 ไร่ มากว่า 4 – 8 เดือน 6,293 ไร่ มากกว่า 8 เดือน 798 ไร่ มากกว่า 8 เดือน 798 ไร่ จังหวัดที่พบการ ระบาด คงที่ ได้แก่ พิษณุโลก สระบุรี ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ และ สกลนคร

3 ปัจจัยที่มีผลทำให้การ ระบาดเพิ่มขึ้น ในบางพื้นที่มีการปลูกมัน สำปะหลังใหม่ แต่เกษตรกรไม่ได้ทำการ แช่ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลังด้วยสารเคมี ก่อนปลูก

4 ปัจจัยที่มีผลทำให้การ ระบาดลดลง 2. ในพื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่อง สภาพ อากาศความชื้นสูง เป็นสภาพไม่ เหมาะกับการขยายพันธุ์และการ แพร่กระจายของเพลี้ยแป้ง ทำให้พื้นที่ การระบาดของเพลี้ยแป้งลดลง 1. ผลจากการปล่อยแมลงช้างปีกใส และแตนเบียน Anagyrus lopezi อย่างต่อเนื่องและศัตรูธรรมชาติทั้ง สองชนิด สามารถทำลายเพลี้ยแป้งจึง ทำให้ปริมาณเพลี้ยแป้งลดลง

5 ผลการ ดำเนินงานที่ ผ่านมา ผลการ ดำเนินงานที่ ผ่านมา การ คาดการณ์ - เนื่องจากสภาพอากาศ สัปดาห์ที่ผ่านมาและอีก ๗ วันข้างหน้า ยังคงมีฝน ตกต่อเนื่อง มันสำปะหลังแตกยอดใหม่เจริญเติบโตได้ดี และปริมาณของ เพลี้ยแป้งสีชมพูลดลง เป็นผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังแต่ให้ เกษตรกรมีการเฝ้าระวังต่อไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับเพลี้ยแป้งสีเขียวและ เพลี้ยแป้งแจ๊คเบียส อาจมีปริมาณเพิ่มขึ้น ส่วนในพื้นที่แห้งแล้ง ฝนไม่ตก การระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูจะยังคงมีอยู่ ดังนั้นขอให้เกษตรกรเฝ้าระวัง การระบาด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยมีการระบาด และดำเนินการควบคุมทันที เมื่อพบเพลี้ยแป้ง 1. การปล่อยแตนเบียนของหน่วยงานราชการและเอกชน จาก วันที่ 1 ก. พ. 53 – 24 ส. ค. 54 รวมปล่อยทั้งหมด 6,009,234 คู่ ควบคุมพื้นที่ระบาด 120, ไร่ กรมส่งเสริมการเกษตร 3,512,702 คู่ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง 1,334,300 คู่ กรมวิชาการเกษตร 396,385 คู่ โรงแป้ง มันฯ 10 บริษัท 765,847 คู่ 2. การปล่อยแมลงช้างปีกใส ของกรมส่งเสริมการเกษตร รวม การปล่อยสะสมถึง วันที่ 24 ส. ค จำนวน 2,670,921 ตัว ควบคุมพื้นที่ระบาด 26, ไร่ ผลการปล่อย จากการติดตามประเมินผลในพื้นที่หลังการ ปล่อย 1 เดือน พบปริมาณเพลี้ยแป้งในพื้นที่ปล่อยลดลง และพบปริมาณไข่แมลงช้างปีกใสในธรรมชาติเพิ่มขึ้น

6 แผนการเฝ้าระวัง - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสำรวจติดตามติดตาม สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 1 ครั้งจากแปลงติดตาม สถานการณ์ แผนการเตือนภัย - - เมื่อสำรวจพบเพลี้ยฯมีแนวโน้มการระบาดให้ประกาศเตือน ภัยทางหอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่น เพื่อให้เกษตรกรเฝ้า ระวังอย่างใกล้ชิด แนวทางการควบคุมเพลี้ยแป้งด้วยวิธีผสมผสาน แนวทางการควบคุมเพลี้ยแป้งด้วยวิธีผสมผสาน (1) หลีกเลี่ยงช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมกับการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้ง โดย แนะนำให้ปลูกมันสำปะหลังช่วงต้นฤดูฝน ไม่ควรปลูกในช่วงปลายฝน เพราะ ต้นมันสำปะหลังที่ปลูกใหม่อายุ 1 -4 เดือน หากมีสภาพอากาศแห้งแล้งจะ อ่อนแอและถูกเข้าทำลายได้ง่าย (2) กรณีแปลงที่มีการระบาดรุนแรง ไถเก็บซากพืชไปเผาทำลาย และพักดิน ตัดวงจรการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังโดยการปลูกพืชอื่นทดแทน (3) ใช้พันธุ์จากแหล่งเชื่อถือได้ ไม่มีเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังติดกับมาท่อน พันธุ์ (4) ไถตากดินหรือไถระเบิดดินดาน ตากทิ้งไว้อย่างน้อย 14 วัน (5) แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีก่อนปลูก (6) สำรวจเพลี้ยแป้งทุกสัปดาห์ (7) หากพบเพลี้ยแป้งต้องรีบกำจัดและแจ้งเจ้าหน้าที่ (8) ควบคุมเพลี้ยแป้งโดยการปล่อยแมลงช้างปีกใสและแตนเบียน

7


ดาวน์โหลด ppt สรุปสถานการณ์การ ระบาดเพลี้ยแป้ง ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google