งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเกษตร อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรอำเภอเต่า งอย กรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเกษตร อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรอำเภอเต่า งอย กรมส่งเสริมการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเกษตร อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรอำเภอเต่า งอย กรมส่งเสริมการเกษตร

2 พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในเขตป่า สงวนแห่งชาติ ทรัพยากรธรรมชาติของอำเภอเต่างอย คือ ทรัพยากรด้านป่าไม้ ซึ่งมีในบริเวณป่า สงวนแห่งชาติ ป่าภูล้อมข้าว ป่าภูเพ็ก และอุทยานแห่งชาติภูผายน ซึ่งมีสภาพป่าที่อุดม สมบูรณ์ เหมาะที่จะอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารส่วนมากร้อยละ 50.52 เป็นพื้นที่ป่า อนุรักษ์อยู่ในเขตตำบลจันทร์เพ็ญ, ตำบลนาตาล และตำบลเต่างอย ร้อยละ 22.02 เป็น พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ อยู่ในเขตตำบลนาตาล, ตำบลเต่างอย, ตำบลจันทร์เพ็ญ และร้อย ละ 27.46 เป็นพื้นที่อื่น ๆ อยู่ในเขตตำบลบึงทวาย ตำบลนาตาล ตำบลเต่างอย และตำบล จันทร์เพ็ญ ประเ ภท พื้นที่ร้อย ละ - พื้นที่อนุรักษ์ 103,56850.52 - พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 45,14922.02 - พื้นที่อื่น ๆ 56,28327.46 รวม 205,000100.00 พื้นที่ศักยภาพ ของน้ำ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของอำเภอเต่างอย ส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนเป็น หลัก นอกจากนั้นอาศัยแหล่งน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ลำน้ำพุง ห้วยหวด ห้วยอีนูน หนองแวง หนองบัว ห้วยบึงสา ห้วยร่องข่า ห้วยโศก ห้วยนาตาล หน้าแล้งมักขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และอาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำตาม โครงการพระราชดำริ

3 ข้อมูลการเกษตร อำเภอเต่างอย ที่มา : สำนักงานเกษตร อำเภอเต่างอย

4 1 ข้าว - ข้าวเหนียว 32,213/4,310 443 14,270 108.45 - - ข้าวเจ้า 4,324/1,345 427 1,846 1.85 - 2 มันสำปะหลัง 4,446/415 2,500 11,115 13.89 - 3 ข้าวโพดฝักสด 310/195 2,900 899 8.99 - 4 ข้าวโพดฝักอ่อน 2,197 1,800 3,955 11.86 - 5. มะเขือเทศส่งโรงงาน 800/600 4,500 3,600 7.2 - 6 อ้อยโรงงาน 880/45 8,000 7,040 3.94 - 7 พืชผัก 289/805 1,500 433.5 3.04 - 8 ไม้ผลต่าง ๆ 1,890/800 - - 9.5 - รวม 8 ชนิด 47,349 - - 159.22 ล้านบาท ที่ ชนิดพืชพื้นที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ย ผลผลิตรวมมูลค่าหมายเหตุ ( ไร่ / ราย ) ( กก./ ไร่ ) ( ต้น ) ( ล้านบาท ) สถานการณ์ผลิตพืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญ อำเภอเต่างอย จังหวัด สกลนคร


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเกษตร อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรอำเภอเต่า งอย กรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google