งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การปรับเปลี่ยน ลูกจ้างชั่วคราว เข้าสู่การเป็น พนักงาน กระทรวง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การปรับเปลี่ยน ลูกจ้างชั่วคราว เข้าสู่การเป็น พนักงาน กระทรวง สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การปรับเปลี่ยน ลูกจ้างชั่วคราว เข้าสู่การเป็น พนักงาน กระทรวง สาธารณสุข

2 2 ขั้นตอนการดำเนินการ ☺ แจ้งคณะกรรมการบริหาร + ใบที่จะ ได้รับเงินเดือน 9 ก. ค. 56 ☺ ประชุมชี้แจงลูกจ้างชั่วคราว + แจก หนังสือแสดงเจตนา ขอเข้ารับการประเมิน + ใบที่จะได้รับ เงินเดือน 11 ก. ค. 56 ☺ หัวหน้าประเมินองค์ประกอบ + ส่งใบ JD + ใบแสดงเจตนา ของแต่ละบุคคลให้กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล 2-17 ก. ค. 56

3 3 ขั้นตอนการดำเนินการ ☺ ส่งใบแสดงเจตนา 19 ก. ค. 56 ☺ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ฯ 29 ก. ค. 56 ☺ สอบสัมภาษณ์ 30 กค.-6 ส. ค. 56 ☺ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน 13 ส. ค. 56 ☺ ทำสัญญาจ้าง 13-19 ส. ค. 56 ☺ สรุปส่งกระทรวงสาธารณสุข 22 ส. ค. 56

4 4 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น - ผู้บังคับบัญชาประเมินฯ องค์ประกอบที่ 1 กับองค์ประกอบที่ 2 จำนวน 50 คะแนน - สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน ต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อย กว่าร้อยละ 70 ( ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดหรือเหนือขึ้นไป 1 ระดับ เช่น หัวหน้างาน / ฝ่าย / กลุ่มงาน / ศูนย์ ) ประเมินตามแบบประเมินความ เหมาะสมกับตำแหน่ง

5

6

7

8 8 ค่าจ้างและสิทธิ ประโยชน์ - ค่าจ้าง ให้ดูเอกสารหน้า 25 เริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต. ค 56-31 ธ. ค.56 - เอกสารหน้า 26 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป - กรณีปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อ ทุกประสบการณ์ 2 ปี แต่ สูงสุดไม่เกิน 5 ช่วง (10 ปี ) เศษของปี เดือน วัน ตัดทิ้ง นับปีเต็ม ดังนี้ - ค่าประสบการณ์ 2 ปี 5% - ค่าประสบการณ์ 4 ปี 10% - ค่าประสบการณ์ 6 ปี 15% - ค่าประสบการณ์ 8 ปี 20% - ค่าประสบการณ์ 10 ปี 25%

9 9 ค่าจ้างและสิทธิ ประโยชน์ - กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งจาก เดิมถ้าเป็นกลุ่มเดียวกันนับ ระยะเวลาต่อเนื่อง แต่ถ้าเป็นคนละกลุ่ม กันนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เช่น - เดิมตำแหน่ง เสมียนหอ ปรับเป็น พนักงานช่วยเหลือคนไข้ นับอายุงานต่อเนื่อง - เดิมตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือ คนไข้ ไปสอบเป็น เจ้าพนักงานธุรการ เริ่มนับ ระยะเวลาตั้งแต่เป็น เจ้าพนักงานธุรการ - เดิมตำแหน่ง พยาบาลเทคนิค ได้ ใบประกอบวิชาชีพ นับระยะเวลาตั้งแต่ปรับเปลี่ยน เป็น พยาบาลวิชาชีพ

10 10 สิทธิประโยชน์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอาจได้รับ สิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้ 1. สิทธิเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ 2. สิทธิในการได้รับค่าจ้างระหว่างลา 3. สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลางาน 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 5. ค่าเบี้ยประชุม 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข 7. สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการ ประกันสังคม 8. สิทธิอื่น ๆ ที่ กพส. กำหนด

11 11 สิทธิเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ 1. การลาป่วย ปีละไม่เกิน 45 วันทำการ 2. การลาคลอดบุตร 90 วัน ได้รับค่าจ้าง 45 วัน รับปกส. 45 วัน 3. ลาป่วยไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 15 วันทำการ 4. ลากิจส่วนตัว ปีละไม่เกิน 15 วัน ปีแรก 6 วันทำการ 5. ลาพักผ่อน ทำงานครบ 6 เดือน ปีละไม่ เกิน 10 วันทำการ 6. ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ได้รับค่าจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 4 ปี มี สิทธิลาได้ 1 ครั้ง ไม่เกิน 120 วัน 7. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับ การเตรียมพล ลาได้ตามระยะเวลาที่ทาง ราชการทหารกำหนด เมื่อพ้นระยะเวลา ต้องกลับมารายงานตัวภายใน 7 วัน 8. การลาไปศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานในประเทศ จ้างงานมาแล้วไม่ น้อยกว่า 2 ปี

12 12 - ตำแหน่งที่ปรับเปลี่ยนเป็น พนักงานกระทรวง สาธารณสุข ให้ดูในตาราง การปรับเปลี่ยน - ตำแหน่งที่คิดเงินอัตรา ใหม่ให้แล้ว หากมี รายการใดผิดพลาดขอให้ ทุกหน่วยงานรวบรวม ส่งที่กลุ่มงานทรัพยากร บุคคลภายในวันที่ 15 ก. ค. 56 เพื่อดำเนินการ แก้ไขต่อไป


ดาวน์โหลด ppt 1 การปรับเปลี่ยน ลูกจ้างชั่วคราว เข้าสู่การเป็น พนักงาน กระทรวง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google