งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนแบบก่อสร้าง 1 นักศึกษาระดับ ปวช. 1 หลังการใช้สื่อประกอบการสอน โมเดล โครงสร้างบ้าน สาขางานสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนแบบก่อสร้าง 1 นักศึกษาระดับ ปวช. 1 หลังการใช้สื่อประกอบการสอน โมเดล โครงสร้างบ้าน สาขางานสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนแบบก่อสร้าง 1 นักศึกษาระดับ ปวช. 1 หลังการใช้สื่อประกอบการสอน โมเดล โครงสร้างบ้าน สาขางานสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จิรายุทธ กรรณาลงกรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ผู้วิจัยได้รับ มอบหมายให้ดำเนินการสอนนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่ ในรายวิชาการเขียนแบบก่อสร้าง 1 จากการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยสังเกตจากการเรียนพบว่ามี นักศึกษาจำนวนมากไม่เข้าใจโครงสร้างแบบบ้าน ที่อาจารย์ มอบหมายให้นักศึกษาเขียน ทำให้การจัดการเรียนการสอน ดำเนินไปได้ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่สร้างสื่อ ประกอบการสอน โมเดลโครงสร้างบ้าน เพื่อช่วยสร้างรากฐาน ที่เป็นรูปธรรมขึ้นในความคิดของนักศึกษา แทนการฟังเพียง อย่างเดียว เพื่อให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นใน ความคิด และเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนแบบก่อสร้าง 1 ของนักศึกษาหลัง การใช้สื่อประกอบการสอน โมเดลโครงสร้างบ้าน 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาการเขียนแบบก่อสร้าง 1 ของ นักศึกษาก่อนและหลังใช้สื่อประกอบการสอน โมเดลโครงสร้างบ้าน

4 แผนภูมิ การเปรียบเทียบความแตกต่างก่อน และหลังการใช้สื่อประกอบการสอนโมเดลโครงสร้าง บ้าน 6060 6060 6363 5858 6363 8686 7979 8080 8282 7979

5 สรุปผลการวิจัย สรุปได้ว่า การที่ผู้สอนศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาการเขียนแบบก่อสร้าง 1 ของ นักศึกษาหลังการใช้สื่อประกอบการสอน โมเดล โครงสร้างบ้าน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาการเขียนแบบก่อสร้าง 1 ของ นักศึกษาก่อนและหลังใช้สื่อประกอบการสอน โมเดลโครงสร้างบ้านสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขางานสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ทำให้นักศึกษามีผลคะแนนดีขึ้น

6 การที่ผู้สอนศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ เขียนแบบก่อสร้าง 1 ของนักศึกษาหลังการใช้สื่อ ประกอบการสอน โมเดลโครงสร้างบ้าน เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนแบบก่อสร้าง 1 ของ นักศึกษาก่อนและหลังใช้สื่อประกอบการสอน โมเดล โครงสร้างบ้านสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขางาน สถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ค่าเฉลี่ยของ ร้อยละและค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนใช้สื่อ ประกอบการสอน โมเดลโครงสร้างบ้าน คือ ร้อยละ 61 และ 1.26 ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยของร้อยละและค่าเฉลี่ยของส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังใช้สื่อประกอบการสอนโมเดล โครงสร้างบ้าน คือ ร้อยละ 81 และ 4.14 ทำให้นักศึกษามี ผลคะแนนดีขึ้น อภิปรายผลการวิจัย

7 1. ทำให้อาจารย์ผู้สอนพัฒนาสื่อการ เรียนการสอนใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้การเรียนเป็นไปได้ อย่างรวดเร็ว และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ 2. เป็นแนวทางให้อาจารย์ผู้สอนใน รายวิชาอื่นๆ ได้สร้างสื่อการเรียนการสอน เพื่อช่วย ให้การเรียนเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และสัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงค์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น

8 ข้อเสนอแนะ 1. อาจารย์ผู้สอนในวิชาอื่น ๆ ควรสร้าง สื่อการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้การเรียนเป็นไป ได้อย่างรวดเร็ว และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์

9 โมเดลโครงสร้างบ้าน


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนแบบก่อสร้าง 1 นักศึกษาระดับ ปวช. 1 หลังการใช้สื่อประกอบการสอน โมเดล โครงสร้างบ้าน สาขางานสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google