งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ เรื่อง การสืบค้นทรัพยากร สารสนเทศ โดยใช้วิธีแผนที่ความคิด (Mind Map) ของนักศึกษาระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ เรื่อง การสืบค้นทรัพยากร สารสนเทศ โดยใช้วิธีแผนที่ความคิด (Mind Map) ของนักศึกษาระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ เรื่อง การสืบค้นทรัพยากร สารสนเทศ โดยใช้วิธีแผนที่ความคิด (Mind Map) ของนักศึกษาระดับ ปวส 1/3 จำนวน 12 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชการ เทคโนโลยี เชียงใหม่ ชื่อผู้วิจัย นางสาวแววดาว วงค์เรือน สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย  ผู้เรียนขาดทักษะการ เรียนรู้  สมาธิสั้น  เนื้อหาบทเรียน ค่อนข้างมีเยอะ

3 วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาห้องสมุดกับการรู้ สารสนเทศ เรื่องการสืบค้น ทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้วิธี แผนที่ความคิด

4 ตาราง  ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบผลการ สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนที่ความคิด ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่ รายการประเมินค่าเฉลี่ยผลการศึกษา ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 1. การวางแผนการ ดำเนินงาน 3.253.75พัฒนา 2. ความรับผิดชอบ 3.503.80พัฒนา 3. ความคิด สร้างสรรค์ 3.103.50พัฒนา 4. ความคิดรวบยอด 3.753.90พัฒนา 5. ส่งงานตรงตาม เวลา 3.403.60พัฒนา

5 ตาราง  ตารางที่ 2 แสดงคะแนนที่ได้จากการทำ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การ สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน เลขที่ คะแนนที่ ได้ เลขที่ 110710 210810 31099 4101010 5101110 610128

6 สรุปผลการวิจัย  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถ สรุปผลจากการอ่านในเนื้อหาที่เรียน เป็นความคิดรวบยอดได้เป็นอย่างดี ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

7 ผลกระทบ / ประโยชน์ที่ได้รับ  ผู้เรียนสามารถวางแผนการคิดได้ อย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยง เนื้อหาของบทเรียนได้อย่าง ถูกต้องและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น  ผู้เรียนสามารถนำเอาแผนที่ ความคิดไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา อื่นๆได้

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ เรื่อง การสืบค้นทรัพยากร สารสนเทศ โดยใช้วิธีแผนที่ความคิด (Mind Map) ของนักศึกษาระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google