งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ เรื่อง การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้วิธีแผนที่ความคิด (Mind Map) ของนักศึกษาระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ เรื่อง การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้วิธีแผนที่ความคิด (Mind Map) ของนักศึกษาระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ เรื่อง การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้วิธีแผนที่ความคิด (Mind Map) ของนักศึกษาระดับ ปวส 1/3 จำนวน 12 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชการเทคโนโลยี เชียงใหม่ ชื่อผู้วิจัย นางสาวแววดาว วงค์เรือน สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย ผู้เรียนขาดทักษะการเรียนรู้ สมาธิสั้น
เนื้อหาบทเรียนค่อนข้างมีเยอะ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ เรื่องการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้วิธีแผนที่ความคิด

4 ตาราง ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนที่ความคิด ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษา ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 1. การวางแผนการดำเนินงาน 3.25 3.75 พัฒนา 2. ความรับผิดชอบ 3.50 3.80 3. ความคิดสร้างสรรค์ 3.10 4. ความคิดรวบยอด 3.90 5. ส่งงานตรงตามเวลา 3.40 3.60

5 ตาราง ตารางที่ 2 แสดงคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน เลขที่ คะแนนที่ได้ 1 10 7 2 8 3 9 4 5 11 6 12

6 สรุปผลการวิจัย ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถสรุปผลจากการอ่านในเนื้อหาที่เรียนเป็นความคิดรวบยอดได้เป็นอย่างดี ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

7 ผลกระทบ/ประโยชน์ที่ได้รับ
ผู้เรียนสามารถวางแผนการคิดได้อย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาของบทเรียนได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถนำเอาแผนที่ความคิดไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆได้

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ เรื่อง การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้วิธีแผนที่ความคิด (Mind Map) ของนักศึกษาระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google