งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้าง ฐานข้อมูลในโปรแกรม AppServ 2.5.9 สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้าง ฐานข้อมูลในโปรแกรม AppServ 2.5.9 สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้าง ฐานข้อมูลในโปรแกรม AppServ 2.5.9 สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ห้อง ทค.5501 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ นางสาวอัญชลี คำแปง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน นาเชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย ปัญหาการวิจัย : 1. การพัฒนาของ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเป็น แนวทางการศึกษาแบบ ใหม่ 2. พัฒนาทักษะและชักจูงความ สนใจของนักศึกษาให้ สนใจ ต่อการเรียนให้มากขึ้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การสร้าง ฐานข้อมูลในโปรแกรม AppServ 2.5.9 ให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนของ นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ก่อน เรียนและหลังเรียน 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อ การเรียนการสอนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป

3 ตารางประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ (E1/E2) ของนักศึกษา ห้อง ทค.5501 รายการ ประสิทธิภาพก่อน การเรียนรู้ (E1) ประสิทธิภาพหลัง การเรียนรู้ (E2) (E1/E2) ผลการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างฐานข้อมูลใน โปรแกรม AppServ 2.5.9 83.1188.19 (83.11/88.19 ) ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ห้อง สส 5102 รหัสวิชา / ชื่อวิชาห้อง จำนวน นักศึกษา ผลการเรียน ร้อยละ 43.532.521.510 รมส 3128-2016 การ ออกแบบและ พัฒนาเวบ ทค 5501302151---21--95.0

4 ตารางความพึงพอใจของนักเรียน ห้อง ทค.5501 รายการประเมิน xS.D. ระดับความพอใจ ความรู้ความเข้าใจหลังเรียนบทเรียนสำเร็จรูป 4.250.55 ดี บทเรียนสำเร็จรูปมีความเร้าใจ น่าสนใจที่จะศึกษา 4.550.51 ดี บทเรียนสำเร็จรูปช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการหาความรู้ด้วย ตนเอง 4.250.71 ดี บทเรียนสำเร็จรูปมีความกระชับ เข้าใจง่าย 4.300.69 ดี ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนบทเรียนสำเร็จรูปมีความเหมาะสม 4.450.60 ดี ความพึงพอใจในภาพรวมบทเรียนสำเร็จรูป 4.300.76 ดี เฉลี่ยรวม 4.310.64 ดี

5 สรุปผลการวิจัย 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างฐานข้อมูลใน โปรแกรม AppServ 2.5.9 ( E1/E2 ) มีค่าเท่ากับ 83.11/88.19 ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การสร้างฐานข้อมูลใน โปรแกรม AppServ 2.5.9 ได้ร้อยละ 95 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูง มีค่าเฉลี่ย 3.80 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างฐานข้อมูลในโปรแกรม AppServ 2.5.9 โดยใช้แบบ ประเมินวัดความพึงพอใจ มีค่าเท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับพอใจมาก


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้าง ฐานข้อมูลในโปรแกรม AppServ 2.5.9 สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google