งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวอัญชลี คำแปง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวอัญชลี คำแปง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวอัญชลี คำแปง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างฐานข้อมูลในโปรแกรม AppServ สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ห้อง ทค.5501 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ นางสาวอัญชลี คำแปง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย : 1. การพัฒนาของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเป็น
แนวทางการศึกษาแบบใหม่ 2. พัฒนาทักษะและชักจูงความสนใจของนักศึกษาให้ สนใจต่อการเรียนให้มากขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การสร้างฐานข้อมูลในโปรแกรม AppServ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป

3 ตารางประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ (E1/E2) ของนักศึกษา ห้อง ทค.5501
รายการ ประสิทธิภาพก่อนการเรียนรู้ (E1) ประสิทธิภาพหลังการเรียนรู้ (E2) (E1/E2) ผลการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างฐานข้อมูลในโปรแกรม AppServ 2.5.9 83.11 88.19 (83.11/88.19) ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ห้อง สส 5102 รหัสวิชา / ชื่อวิชา ห้อง จำนวนนักศึกษา ผลการเรียน ร้อยละ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 มส การออกแบบและพัฒนาเวบ ทค 5501 30 21 5 - 95.0

4 ตารางความพึงพอใจของนักเรียน ห้อง ทค.5501
รายการประเมิน x S.D. ระดับความพอใจ ความรู้ความเข้าใจหลังเรียนบทเรียนสำเร็จรูป 4.25 0.55 ดี บทเรียนสำเร็จรูปมีความเร้าใจ น่าสนใจที่จะศึกษา 4.55 0.51 บทเรียนสำเร็จรูปช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการหาความรู้ด้วยตนเอง 0.71 บทเรียนสำเร็จรูปมีความกระชับ เข้าใจง่าย 4.30 0.69 ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนบทเรียนสำเร็จรูปมีความเหมาะสม 4.45 0.60 ความพึงพอใจในภาพรวมบทเรียนสำเร็จรูป 0.76 เฉลี่ยรวม 4.31 0.64

5 สรุปผลการวิจัย ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างฐานข้อมูลใน โปรแกรม AppServ ( E1/E2 ) มีค่าเท่ากับ 83.11/88.19 ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การสร้างฐานข้อมูลใน โปรแกรม AppServ ได้ร้อยละ 95 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูง มีค่าเฉลี่ย 3.80 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างฐานข้อมูลในโปรแกรม AppServ โดยใช้แบบ ประเมินวัดความพึงพอใจ มีค่าเท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับพอใจมาก


ดาวน์โหลด ppt นางสาวอัญชลี คำแปง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google