งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการราชดำเนิน การฝึกทักษะ 5 ประการที่มีผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ประยุกต์ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม เศษส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการราชดำเนิน การฝึกทักษะ 5 ประการที่มีผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ประยุกต์ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม เศษส่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการราชดำเนิน การฝึกทักษะ 5 ประการที่มีผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ประยุกต์ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม เศษส่วน และ ทศนิยม ของนักเรียนชั้น ปวช. ปี ที่ 1 ผู้วิจัย นางอัญชลีพร ธรรมสุข งานวิจัย เรื่อง

2 ปัญหาในการวิจัย 1. ผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำไม่ดีเท่าที่ควร 2. นักเรียนขาดทักษะในด้านการฝึกฝน เข้าใจยาก ขาดความคิดรวบยอด

3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ 5 ประการ คือ ทักษะด้านการสังเกต การมองเห็นความสัมพันธ์ ความจำ การมีขั้นตอน และการมีเหตุผลกับ นักเรียนที่ไม่ได้รับการฝึกทักษะ จุดประสงค์ของการวิจัย

4 ขั้นดำเนินการเครื่องมือ สุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากร กลุ่มที่ 1 กลุ่มทดลอง กลุ่มที่ 2 กลุ่มควบคุม

5 ขั้นดำเนินการเครื่องมือ การดำเนินการฝึกในชั่วโมงซ่อมเสริม ฝึกทักษะครบชั่วโมง ได้รับการฝึกทักษะทั้ง 5 ประการ กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม มาเปรียบเทียบกัน แบบทดสอบ สรุปผล

6 จากตาราง แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน มาตรฐานของคะแนนรวมที่ได้จาก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 3 ฉบับ ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม จากตารางนี้ พบว่าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์รวม 3 ฉบับ จำนวน 90 ข้อ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 70.653 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.656 ส่วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 64.159 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.949 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองสูงกว่าของกลุ่มควบคุมอยู่ 6.494 แต่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าใกล้เคียงกัน กลุ่ม ตัวอย่าง จำนวน นักเรียน จำนวน หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงแบน มาตรฐาน (S) กลุ่ม ทดลอง กลุ่ม ควบคุม 12 70.653 64.159 9.656 9.949 90

7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการฝึก ทักษะ 5 ประการ พบว่า กลุ่มทดลองมี คะแนนเฉลี่ย 70.653 และมีค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน 9.656 ส่วนกลุ่มควบคุมมี คะแนนเฉลี่ย 64.159 และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 9.949 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองสูงกว่าของกลุ่ม ควบคุมอยู่ 6.494 แต่ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐานมีค่าใกล้เคียงกัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการฝึก ทักษะ 5 ประการ พบว่า กลุ่มทดลองมี คะแนนเฉลี่ย 70.653 และมีค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน 9.656 ส่วนกลุ่มควบคุมมี คะแนนเฉลี่ย 64.159 และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 9.949 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองสูงกว่าของกลุ่ม ควบคุมอยู่ 6.494 แต่ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐานมีค่าใกล้เคียงกัน สรุปผลวิจัย

8 ภาพกิจกรรม

9 ภาพกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการราชดำเนิน การฝึกทักษะ 5 ประการที่มีผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ประยุกต์ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม เศษส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google