งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Service Plan 10 สาขา ๑ ) หัวใจและหลอดเลือด Ac. STEMI Ac.Cerebral Infaction ๒ ) ทารกแรกเกิด ๓ ) มะเร็ง ๔ ) อุบัติเหตุ ๕ ) ๕ สาขาหลัก ( อายุรกรรม, ศัลยกรรม,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Service Plan 10 สาขา ๑ ) หัวใจและหลอดเลือด Ac. STEMI Ac.Cerebral Infaction ๒ ) ทารกแรกเกิด ๓ ) มะเร็ง ๔ ) อุบัติเหตุ ๕ ) ๕ สาขาหลัก ( อายุรกรรม, ศัลยกรรม,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Service Plan 10 สาขา ๑ ) หัวใจและหลอดเลือด Ac. STEMI Ac.Cerebral Infaction ๒ ) ทารกแรกเกิด ๓ ) มะเร็ง ๔ ) อุบัติเหตุ ๕ ) ๕ สาขาหลัก ( อายุรกรรม, ศัลยกรรม, ศัลยกรรมกระดูก, สูติ นรีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม ) ๖ ) ตาและไต ๗ ) Non Communicable Disease ( DM, HT, COPD) ๘ ) ทันตกรรม ๙ ) จิตเวช ๑๐ ) บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม

2 Service Plan ๑ ) หัวใจและหลอด เลือด Ac. STEMI Ac.Cerebral Infraction ๒ ) ทารกแรกเกิด ๓ ) มะเร็ง ๔ ) อุบัติเหตุ Exellent Center

3 Service Plan ๕ ) ๕ สาขาหลัก - อายุรกรรม - ศัลยกรรม – ศัลยกรรมทั่วไป – ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ - ศัลยกรรมกระดูก - สูตินรีเวชกรรม - กุมารเวชกรรม ??

4 Service Plan ๖ ) ตาและไต - ตา Cataract DM Retinopathy - ไต ๗ ) จิตเวช ๘ ) ทันตกรรม ๙ ) NCD ( DM, HT, COPD) ๑๐ ) บริการปฐมภูมิ ทุติย ภูมิ และสุขภาพองค์รวม DM

5 การประเมิน 1.Information 2.ประเด็นการพัฒนา 3.Outcome 4.ความต่อเนื่อง 5.การสร้างเครือข่าย (เขต,จังหวัด) 6.เชื่อมโยง ( 3 /2/ 1) 7.การพัฒนาหน่วยบริการ ( รพศ./รพท., node,รพช., รพสต.)

6

7 เป้าหมาย 2 เพิ่ม 4 ลด เพิ่ม I1. มาตรฐานการบริการ I2. เข้าถึงบริการ ลด D1. ลดระยะเวลารอคอย D2. ลดอัตราป่วย D3. ลดอัตราตาย D4. ลดค่าใช้จ่าย

8 ข้อเสนอประเด็นการ พัฒนา

9 ข้อมูลทรัพยากร 1. บุคลากร - แพทย์ ( ทั่วไป /board /subboard / ปฐมภูมิ ) - พยาบาล ( ทั่วไป / เฉพาะทาง / ปฐมภูมิ ) - สนับสนุน sonogarpher 2. สถานที่ ห้องผ่าตัด ICU NICU Burn unit 3. เครื่องมือที่สำคัญ Echo, Ultrasound, Gastroscope, Colonoscope, Colposcope 4. Etc

10 แผนการดำเนินงาน ( พย.- ธค. 57) กิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย 1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน SP เขต 5 วิทยากร : พญ. ดารารัตน์ - สสจ. ผอ. รพศ / รพท. ผอ. Node - ทีมนำ - ประธาน / เลขา service plan เขต 2. อบรม workshop 6 building box plus วิทยากร : นพ. วิรัตน์ - ทีมนำ - ประธาน / เลขา service plan เขต - ประธาน / เลขา service plan จว. 3. ประชุมทบทวนทำ แผนพัฒนา 3 กลุ่ม service plan ( 3 ครั้ง ) - ประธาน / เลขา / กก. service Plan ตามกลุ่ม.... กลุ่มละวัน -FA ตาม service plan - ทีมนำ

11 งบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt Service Plan 10 สาขา ๑ ) หัวใจและหลอดเลือด Ac. STEMI Ac.Cerebral Infaction ๒ ) ทารกแรกเกิด ๓ ) มะเร็ง ๔ ) อุบัติเหตุ ๕ ) ๕ สาขาหลัก ( อายุรกรรม, ศัลยกรรม,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google