งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน 6 เดือน ประเด็นพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนและวัยรุ่น ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประเด็นพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน 6 เดือน ประเด็นพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนและวัยรุ่น ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประเด็นพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน 6 เดือน ประเด็นพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนและวัยรุ่น ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประเด็นพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนและวัยรุ่น ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 2 เมษายน 2551 นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 2 เมษายน 2551

2 โอกาสและความเปราะบาง พลวัตแห่งนวัตกรรม เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี นโยบายรัฐ กพร. กพ. PMQA สช. สปสช. สสส. สุขภาพ ท้องถิ่น ชุมชน กรมอนามัย กลุ่มเสี่ยง คนด้อยโอกาส คนชายขอบ ต่างด้าว ประชาชน

3 ยุทธศาสตร์แห่งนวัตกรรม  อะไรคือคุณค่ากรมอนามัย  อะไรคือความรับผิดชอบ  คาดหวังจะเป็นอย่างไร ความใหม่และความแตกต่าง  คุณค่า  การเปลี่ยนแปลง - กระบวนการ - ผลผลิต - เครือข่ายสัมพันธ์ - ความคาดหวังพันธมิตร

4 ผลลัพธ์การส่งเสริมสุขภาพ 2551 - 2554 สุขภาพแม่และเด็กดีขึ้น นักเรียน และเยาวชนไทย มีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ โรงพยาบาลรัฐเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มีผลผลิตของกรมอนามัย ผู้สูงอายุดูแลตนเองได้ รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

5  WHAT DO YOU DO WHEN YOUR CLIENT WON’T BUY ? Do it his way, then do it your way.  DON’T BE AFRAID TO WORK WITH THE BEST  HOW YOU CAN MAKE YOUR COMPANY GREAT Just do it. Better. PAUL ARDEN

6 แม่และเด็ก 1. โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว  การฝากครรภ์คุณภาพ  การคลอดคุณภาพ  การดูแลหลังคลอดคุณภาพ  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2. การติดตามภาวะเจริญเติบโตเด็ก 3. ทันตสาธารณสุขคุณภาพ ผลผลิตการส่งเสริมสุขภาพ 2551

7 ร้อยละรพ.เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ร้อยละ เป้าหมาย 90 % โรงพยาบาลรัฐเอกชนเข้าร่วมโครงการ ฯ รายเขต โรงพยาบาลรัฐเอกชนเข้าร่วมโครงการ ฯ ร้อยละ เป้าหมาย 90 % เขต 10 เขต 8 เขต 9 เขต 2 เขต 5 เขต 7 เขต 6 เขต 1 เขต 11 เขต 12 เขต 4 เขต 3 แผนภูมิโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว น้อยกว่า 100 (1) 100 (11) เขต

8 เป้าหมาย 50 % หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ เขต 10 เขต 8 เขต 9 เขต 2 เขต 5 เขต 7 เขต 6 เขต 1 เขต 11 เขต 12 เขต 4 เขต 3 ร้อยละ แผนภูมิหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ น้อยกว่า 35 (1) 35 - 45 (5) 45 - 50 (2) มากกว่า 50 (3) เขต

9 ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน ร้อยละ เป้าหมาย 30/1000 LB เขต

10 เขต 10 เขต 8 เขต 9 เขต 2 เขต 5 เขต 7 เขต 6 เขต 1 เขต 11 เขต 12 เขต 4 เขต 3 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม แผนภูมิทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม น้อยกว่า 7 (1) 7.1 – 7.9 (2) 7.9 – 8.8 (5) มากว่า 8.8 (4) ร้อยละ เป้าหมาย 7 % หมายเหตุ: เขต 2, 5, 8, 9 ผลงานปี 50 เขต

11 เขต 10 เขต 8 เขต 9 เขต 2 เขต 5 เขต 7 เขต 6 เขต 1 เขต 11 เขต 12 เขต 4 เขต 3 แผนภูมิทารกแรกได้กินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน แผนภูมิทารกแรกได้กินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน ไม่มีข้อมูล (8) ต่ำกว่า 25 (2) มากกว่า 25 (2) ทารกได้กินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน ร้อยละ เป้าหมาย 30 % เขต

12 เขต 10 เขต 8 เขต 9 เขต 2 เขต 5 เขต 7 เขต 6 เขต 1 เขต 11 เขต 12 เขต 4 เขต 3 แผนภูมิเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย น้อยกว่า 80 (1) เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ( อนามัย 49) ร้อยละ เป้าหมาย 90 % 80 - 90 (1) 90.1 – 100 (10) เขต

13 เขต 10 เขต 8 เขต 9 เขต 2 เขต 5 เขต 7 เขต 6 เขต 1 เขต 11 เขต 12 เขต 4 เขต 3 โภชนาการเด็ก 80 % - 90 % (8) มากกว่า 93 % (1) 90 % – 93 % (3)

14 สภาวะปราศจากฟันผุ (DMFT) ของเด็กอายุ 3 ปี (2550) เขต

15 อัตราทารกป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง : 10,000 เกิดมีชีพ เขต 10 = 57.10 เขต 9 = 57.94 เขต 8 = 60.12 เขต 12 = 11.27 เขต 11 = 13.30 เขต 4 = 25.09 เขต 2 = 104.65 เขต 7 = 14.95 เขต 5 = 88.41 เขต 6 = 30.49 ข้อมูล จากรมอนามัย เขต 3 = 554.89 เขต 1 = 40.75

16 อัตราทารกป่วยTSH&PKU : 2,000 เกิดมีชีพ เขต 10 = 1.5 เขต 9 = 1.5 เขต 8 = 1.5 เขต 12 = 1.3 เขต 11 = 1.7 เขต 4 = 1.4 เขต 2 = 1.3 เขต 7 = 1.3 เขต 5 = 0.9 เขต 6 = 1.5 ข้อมูล จากรมอนามัย เขต 3 = 1.4 เขต 1 = 1.2 กทม.=1.4

17 วัยเรียนและเยาวชน 1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  พฤติกรรมสุขภาพ  สภาพแวดล้อมที่เอื้อสุขภาพ 2. โรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ 3. อนามัยเจริญพันธ์วัยรุ่น ผลผลิตการส่งเสริมสุขภาพ 2551

18 เขต 10 เขต 8 เขต 9 เขต 2 เขต 5 เขต 7 เขต 6 เขต 1 เขต 11 เขต 12 เขต 4 เขต 3 แผนภูมิโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ น้อยกว่า 90 (1) มากว่า 90 (11) ร้อยละ เป้าหมาย 90 % โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เขต

19 เขต 10 เขต 8 เขต 9 เขต 2 เขต 5 เขต 7 เขต 6 เขต 1 เขต 11 เขต 12 เขต 4 เขต 3 แผนภูมิโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง น้อยกว่า 40 (2) 41 - 50 (4) มากว่า 50.1 (6) ร้อยละ เป้าหมาย 50 % โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง เขต

20 โรงเรียนทุกสังกัดมีชมรมเด็กไทยทำได้ ร้อยละ เขต เป้าหมาย 50 % นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

21 ภาวการณ์เจริญเติบโต จำแนกตามระดับการศึกษา นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ

22 นักเรียนที่ดื่มนมประเภทต่าง ๆ ทุกวัน/เกือบทุกวัน ร้อยละ

23 นักเรียนที่บริโภคอาหาร เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนทุกวัน / เกือบทุกวัน นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ

24 นักเรียนที่ดื่มเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ทุกวัน / เกือบทุกวัน นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ

25 พฤติกรรมการไม่กินผักผลไม้ น้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ ร้อยละ

26 พฤติกรรมเสี่ยงด้านเพศและสารเสพติด ความรุนแรง และอุบัติเหตุ รายงานการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียน ปี 2550 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ

27 ผลผลิตการส่งเสริมสุขภาพ 2551 วัยทำงาน 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 2. สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ 3. คลินิกหญิงชายวัยทอง 4. สร้างกระแสสังคมลดมะเร็งเต้านม

28 เขต 10 เขต 8 เขต 9 เขต 2 เขต 5 เขต 7 เขต 6 เขต 1 เขต 11 เขต 12 เขต 4 เขต 3 แผนภูมิ รพ. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์กระบวนการ รพ. ส่งเสริมสุขภาพ แผนภูมิ รพ. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์กระบวนการ รพ. ส่งเสริมสุขภาพ น้อยกว่า 90 (1) 90 – 99 (6) รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์กระบวนการรพ.ส่งเสริมสุขภาพ 100 (5) ร้อยละ เป้าหมาย 92 %

29 เขต 10 เขต 8 เขต 9 เขต 2 เขต 5 เขต 7 เขต 6 เขต 1 เขต 11 เขต 12 เขต 4 เขต 3 ไม่มีข้อมูล (4) มากกว่า 75 % (2) 70 % – 75 % (4) น้อยกว่า 70 % (2) ร้อยละ เขต เป้าหมาย 75 % สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปผ่านการประเมินทักษะ การตรวจเต้านมอย่างถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปผ่านการประเมินทักษะ การตรวจเต้านมอย่างถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

30 ผลผลิตการส่งเสริมสุขภาพ 2551 วัยสูงอายุ 1. การส่งเสริมสุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาว  ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง  วัดส่งเสริมสุขภาพ  การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 2. การส่งเสริมและป้องกัน ทันตสุขภาพผู้สูงอายุ

31 ชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมสุขภาพอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง ร้อยละ เขต

32 อำเภอมีวัดส่งเสริมสุขภาพอำเภอละ 1 แห่ง เขต 10 เขต 8 เขต 9 เขต 2 เขต 5 เขต 7 เขต 6 เขต 1 เขต 11 เขต 12 เขต 4 เขต 3 น้อยกว่า 80 (8) 100 (1) 80 – 90 (2) 90 – 100 (1) ร้อยละ

33 โรงพยาบาลชุมชนมีบริการดูแลผู้สูงอายุ เขต 10 เขต 8 เขต 9 เขต 2 เขต 5 เขต 7 เขต 6 เขต 1 เขต 11 เขต 3 น้อยกว่า 55 (5) มากว่า 55 (7) เขต 4 เขต 12 ร้อยละ เป้าหมาย 65 % เขต

34 การจัดบริการใส่ฟันเทียม 50 จังหวัด (แหล่งข้อมูล : e-inspection กพ.51 จาก 50 จังหวัด รวม 6,451 ราย) ร้อยละของเป้าหมายรายเขต เขต ร้อยละ

35 กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ 2551 1. ภาวะการนำและบริหารจัดการ  พัฒนานโยบายและนำยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติ  กลไกประสานงาน  เฝ้าระวัง กำกับ ประเมิน 2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งพันธมิตร : ชมรม อาสาสมัคร 3. การพัฒนาศักยภาพภาคี เครือข่าย  ประชุม อบรม สัมมนา  บริหารจัดการความรู้  นิเทศ ติดตาม

36 กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ 2551 4. การสร้างกระแส รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 5. การผลิตองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 6. การพัฒนามาตรการทางกฎหมาย 7. การสร้างแรงจูงใจ

37 สิ่งที่เห็นและเป็นอยู่ คนกรมอนามัย - เพิ่มความเชื่อมโยงงาน และความคิด เป็นระบบ - บริหารยุทธศาสตร์ให้มากกว่าบริหาร โครงการ - เร่งจัดระบบเฝ้าระวัง ระบบกำกับ ประเมินผล - ปรับกระบวนทัศน์ ทัศนคติ วิธีคิด - เพิ่มพูนสมรรถนะ คิด อ่าน เขียน

38 พันธมิตร ภาคี เครือข่าย - ต้องการนโยบาย และทิศทางที่ชัดเจน - มีระดับของการพัฒนาแตกต่างกัน - เพิ่มความเชื่อมโยงของระบบบริการสุขภาพ และท้องถิ่น - ต้องการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการ - ต้องการพัฒนาสมรรถนะทางเทคนิค (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค) สิ่งที่เห็นและเป็นอยู่

39 แล้วไง ? พัฒนางาน แผนคน แผนงาน พัฒนาคน

40 สมรรถนะพึงประสงค์ คนกรมอนามัย  ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ : ผู้นำแบบมีส่วนร่วม สร้างวิสัยทัศน์ร่วม  คิดเป็นระบบ : แก้ปัญหา และตัดสินใจเพื่ออนาคต  พัฒนานโยบาย วางแผนและประเมินผล : ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  พันธมิตรอย่างมีส่วนร่วม : ใช้ทรัพยากรร่วมอย่างตรวจสอบได้  การจัดการสารสนเทศ : ใช้เทคโนโลยีจัดการส่งต่อข้อมูลให้ถึงผู้ใช้  การสื่อสาร : กระบวนการต่อเนื่อง สร้างเครือข่าย สื่อสาร  ส่งเสริมสุขภาพ / ป้องกันโรค : สมรรถนะทางระบาดวิทยา เทคนิค วิชาการ สังคมศาสตร์การแพทย์ พฤติกรรมสุขภาพ ฯลฯ

41 แล้วไง ?  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ  แผน / การพัฒนาสมรรถนะคน  พันธมิตร ภาคี เครือข่าย ไว้ใจ (เข้าใจ เชื่อใจ รู้ใจ ไว้ใจ)  จัดระบบเฝ้าระวัง ระบบกำกับ ประเมินผล  สังเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์งาน แนวโน้ม เปรียบเทียบ เชื่อมโยง

42


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน 6 เดือน ประเด็นพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนและวัยรุ่น ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประเด็นพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google