งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน 6 เดือน ประเด็น พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน 6 เดือน ประเด็น พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน 6 เดือน ประเด็น พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ประเด็น พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนและวัยรุ่น ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 2 เมษายน 2551

2 โอกาสและความเปราะบาง พลวัตแห่งนวัตกรรม
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี นโยบายรัฐ กพร. กพ. PMQA กลุ่มเสี่ยง คนด้อยโอกาส คนชายขอบ ต่างด้าว สช. สปสช. สสส. สุขภาพ กรมอนามัย ประชาชน ท้องถิ่น ชุมชน

3 ยุทธศาสตร์แห่งนวัตกรรม ความใหม่และความแตกต่าง
คุณค่า การเปลี่ยนแปลง - กระบวนการ - ผลผลิต - เครือข่ายสัมพันธ์ - ความคาดหวังพันธมิตร อะไรคือคุณค่ากรมอนามัย อะไรคือความรับผิดชอบ คาดหวังจะเป็นอย่างไร

4 ผลลัพธ์การส่งเสริมสุขภาพ 2551 - 2554
สุขภาพแม่และเด็กดีขึ้น นักเรียน และเยาวชนไทย มีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ โรงพยาบาลรัฐเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มีผลผลิตของกรมอนามัย ผู้สูงอายุดูแลตนเองได้ รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

5 WHAT DO YOU DO WHEN YOUR CLIENT WON’T BUY ? Do it his way, then do it your way. DON’T BE AFRAID TO WORK WITH THE BEST HOW YOU CAN MAKE YOUR COMPANY GREAT Just do it. Better. PAUL ARDEN

6 ผลผลิตการส่งเสริมสุขภาพ 2551
แม่และเด็ก 1. โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว  การฝากครรภ์คุณภาพ  การคลอดคุณภาพ  การดูแลหลังคลอดคุณภาพ  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2. การติดตามภาวะเจริญเติบโตเด็ก 3. ทันตสาธารณสุขคุณภาพ

7 ร้อยละรพ.เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
โรงพยาบาลรัฐเอกชนเข้าร่วมโครงการ ฯ ร้อยละ เขต 10 เป้าหมาย 90 % เขต 6 เขต 9 เขต 8 เขต 7 เขต 2 เขต 5 เขต 4 เขต 1 เขต 3 โรงพยาบาลรัฐเอกชนเข้าร่วมโครงการ ฯ รายเขต ร้อยละ เป้าหมาย 90 % แผนภูมิโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว น้อยกว่า 100 (1) เขต 11 100 (11) เขต เขต 12

8 หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์
เป้าหมาย 50 % ร้อยละ เขต 10 เขต 6 เขต 9 เขต 8 เขต 7 เขต 5 เขต 2 เขต 4 เขต 1 เขต 3 แผนภูมิหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ น้อยกว่า (1) (5) เขต (2) เขต 11 มากกว่า (3) เขต 12

9 ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน
ร้อยละ เป้าหมาย 30/1000 LB เขต

10 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
เป้าหมาย 7 % เขต 10 ร้อยละ เขต 6 เขต 9 เขต 7 เขต 8 เขต 2 เขต 5 เขต 4 เขต 1 เขต 3 เขต แผนภูมิทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม น้อยกว่า 7 (1) 7.1 – 7.9 (2) เขต 11 7.9 – 8.8 (5) หมายเหตุ: เขต 2, 5, 8, 9 ผลงานปี 50 มากว่า 8.8 (4) เขต 12

11 ทารกได้กินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน
ทารกได้กินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน เขต 10 เป้าหมาย 30 % เขต 6 ร้อยละ เขต 9 เขต 8 เขต 7 เขต 2 เขต 5 เขต 4 เขต 1 เขต 3 แผนภูมิทารกแรกได้กินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน เขต ไม่มีข้อมูล (8) ต่ำกว่า 25 (2) เขต 11 มากกว่า 25 (2) เขต 12

12 เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
(อนามัย 49) เขต 10 เป้าหมาย 90 % เขต 6 ร้อยละ เขต 9 เขต 8 เขต 7 เขต 5 เขต 2 เขต 4 เขต 1 เขต 3 แผนภูมิเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย น้อยกว่า (1) (1) เขต เขต 11 90.1 – 100 (10) เขต 12

13 โภชนาการเด็ก เขต 10 เขต 6 เขต 9 เขต 8 เขต 7 เขต 2 เขต 5 เขต 4 เขต 1
เขต 3 80 % - 90 % (8) 90 % – 93 % (3) เขต 11 มากกว่า 93 % (1) เขต 12

14 สภาวะปราศจากฟันผุ (DMFT) ของเด็กอายุ 3 ปี (2550)
เขต เขต

15 อัตราทารกป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง : 10,000 เกิดมีชีพ
เขต 6 = 30.49 เขต 10 = 57.10 เขต 9 = 57.94 เขต 5 = 88.41 เขต 8 = 60.12 เขต 7 = 14.95 เขต 2 = เขต 3 = เขต 4 = 25.09 เขต 1 = 40.75 เขต 11 = 13.30 ข้อมูล จากรมอนามัย เขต 12 = 11.27

16 อัตราทารกป่วยTSH&PKU : 2,000 เกิดมีชีพ
เขต 6 = 1.5 เขต 10 = 1.5 เขต 9 = 1.5 เขต 5 = 0.9 เขต 8 = 1.5 เขต 7 = 1.3 กทม.=1.4 เขต 2 = 1.3 เขต 4 = 1.4 เขต 3 = 1.4 เขต 1 = 1.2 เขต 11 = 1.7 ข้อมูล จากรมอนามัย เขต 12 = 1.3

17 ผลผลิตการส่งเสริมสุขภาพ 2551
วัยเรียนและเยาวชน 1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  พฤติกรรมสุขภาพ  สภาพแวดล้อมที่เอื้อสุขภาพ 2. โรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ 3. อนามัยเจริญพันธ์วัยรุ่น

18 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
เขต 10 เป้าหมาย 90 % เขต 6 ร้อยละ เขต 8 เขต 9 เขต 7 เขต 2 เขต 5 เขต 4 เขต 1 เขต 3 เขต แผนภูมิโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ น้อยกว่า 90 (1) มากว่า 90 (11) เขต 11 เขต 12

19 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
เขต 10 เป้าหมาย 50 % เขต 6 ร้อยละ เขต 9 เขต 8 เขต 7 เขต 2 เขต 5 เขต 4 เขต 1 เขต 3 แผนภูมิโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง น้อยกว่า (2) เขต (4) เขต 11 มากว่า (6) เขต 12

20 โรงเรียนทุกสังกัดมีชมรมเด็กไทยทำได้
เป้าหมาย 50 % ร้อยละ เขต นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

21 ภาวการณ์เจริญเติบโต จำแนกตามระดับการศึกษา
ร้อยละ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

22 นักเรียนที่ดื่มนมประเภทต่าง ๆ ทุกวัน/เกือบทุกวัน
นักเรียนที่ดื่มนมประเภทต่าง ๆ ทุกวัน/เกือบทุกวัน ร้อยละ

23 นักเรียนที่บริโภคอาหาร เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนทุกวัน/เกือบทุกวัน
ร้อยละ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

24 นักเรียนที่ดื่มเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ทุกวัน/เกือบทุกวัน
ร้อยละ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

25 พฤติกรรมการไม่กินผักผลไม้ น้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ
พฤติกรรมการไม่กินผักผลไม้ น้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ ร้อยละ

26 พฤติกรรมเสี่ยงด้านเพศและสารเสพติด ความรุนแรง และอุบัติเหตุ
พฤติกรรมเสี่ยงด้านเพศและสารเสพติด ความรุนแรง และอุบัติเหตุ ร้อยละ รายงานการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียน ปี สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

27 ผลผลิตการส่งเสริมสุขภาพ 2551
วัยทำงาน 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 2. สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ 3. คลินิกหญิงชายวัยทอง 4. สร้างกระแสสังคมลดมะเร็งเต้านม

28 รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์กระบวนการรพ.ส่งเสริมสุขภาพ
เขต 10 เป้าหมาย 92 % ร้อยละ เขต 6 เขต 9 เขต 8 เขต 7 เขต 5 เขต 2 เขต 4 เขต 1 เขต 3 แผนภูมิ รพ. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์กระบวนการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ น้อยกว่า 90 (1) 90 – (6) เขต 11 (5) เขต 12

29 เป้าหมาย 75 % สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปผ่านการประเมินทักษะ
การตรวจเต้านมอย่างถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เขต 10 ร้อยละ เป้าหมาย 75 % เขต 9 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 2 เขต 5 เขต 4 เขต 1 เขต 3 ไม่มีข้อมูล (4) น้อยกว่า 70 % (2) เขต เขต 11 70 % – 75 % (4) มากกว่า 75 % (2) เขต 12

30 ผลผลิตการส่งเสริมสุขภาพ 2551
วัยสูงอายุ 1. การส่งเสริมสุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาว  ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง  วัดส่งเสริมสุขภาพ  การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 2. การส่งเสริมและป้องกัน ทันตสุขภาพผู้สูงอายุ

31 ชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมสุขภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
เขต 10 เขต 8 เขต 9 เขต 2 เขต 5 เขต 7 เขต 6 เขต 1 เขต 11 เขต 12 เขต 4 เขต 3 แผนภูมิ รพ. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์กระบวนการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ น้อยกว่า (1) มากกว่า (11) ร้อยละ เขต

32 อำเภอมีวัดส่งเสริมสุขภาพอำเภอละ 1 แห่ง
เขต 10 ร้อยละ เขต 6 เขต 9 เขต 8 เขต 7 เขต 2 เขต 5 เขต 4 เขต 1 เขต 3 น้อยกว่า 80 (8) 80 – (2) 90 – (1) เขต 11 (1) เขต 12

33 โรงพยาบาลชุมชนมีบริการดูแลผู้สูงอายุ
เป้าหมาย 65 % เขต 10 ร้อยละ เขต 6 เขต 9 เขต 8 เขต 7 เขต 5 เขต 2 เขต 4 เขต 1 เขต 3 เขต น้อยกว่า 55 (5) เขต 11 มากว่า (7) เขต 12

34 การจัดบริการใส่ฟันเทียม 50 จังหวัด
ร้อยละ ร้อยละของเป้าหมายรายเขต เขต (แหล่งข้อมูล : e-inspection กพ.51 จาก 50 จังหวัด รวม 6,451 ราย)

35 กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ 2551
1. ภาวะการนำและบริหารจัดการ  พัฒนานโยบายและนำยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติ  กลไกประสานงาน  เฝ้าระวัง กำกับ ประเมิน 2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งพันธมิตร : ชมรม อาสาสมัคร 3. การพัฒนาศักยภาพภาคี เครือข่าย  ประชุม อบรม สัมมนา  บริหารจัดการความรู้  นิเทศ ติดตาม

36 กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ 2551
4. การสร้างกระแส รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 5. การผลิตองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 6. การพัฒนามาตรการทางกฎหมาย 7. การสร้างแรงจูงใจ

37 สิ่งที่เห็นและเป็นอยู่
คนกรมอนามัย - เพิ่มความเชื่อมโยงงาน และความคิด เป็นระบบ - บริหารยุทธศาสตร์ให้มากกว่าบริหารโครงการ - เร่งจัดระบบเฝ้าระวัง ระบบกำกับ ประเมินผล - ปรับกระบวนทัศน์ ทัศนคติ วิธีคิด - เพิ่มพูนสมรรถนะ คิด อ่าน เขียน

38 สิ่งที่เห็นและเป็นอยู่
พันธมิตร ภาคี เครือข่าย - ต้องการนโยบาย และทิศทางที่ชัดเจน - มีระดับของการพัฒนาแตกต่างกัน - เพิ่มความเชื่อมโยงของระบบบริการสุขภาพ และท้องถิ่น - ต้องการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการ - ต้องการพัฒนาสมรรถนะทางเทคนิค (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค)

39 แล้วไง ? แผนคน แผนงาน พัฒนาคน พัฒนางาน

40 สมรรถนะพึงประสงค์ คนกรมอนามัย
ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ : ผู้นำแบบมีส่วนร่วม สร้างวิสัยทัศน์ร่วม คิดเป็นระบบ : แก้ปัญหา และตัดสินใจเพื่ออนาคต พัฒนานโยบาย วางแผนและประเมินผล : ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง พันธมิตรอย่างมีส่วนร่วม : ใช้ทรัพยากรร่วมอย่างตรวจสอบได้ การจัดการสารสนเทศ : ใช้เทคโนโลยีจัดการส่งต่อข้อมูลให้ถึงผู้ใช้ การสื่อสาร : กระบวนการต่อเนื่อง สร้างเครือข่าย สื่อสาร ส่งเสริมสุขภาพ / ป้องกันโรค : สมรรถนะทางระบาดวิทยา เทคนิค วิชาการ สังคมศาสตร์การแพทย์ พฤติกรรมสุขภาพ ฯลฯ

41 แล้วไง ? ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ แผน / การพัฒนาสมรรถนะคน
พันธมิตร ภาคี เครือข่าย ไว้ใจ (เข้าใจ เชื่อใจ รู้ใจ ไว้ใจ) จัดระบบเฝ้าระวัง ระบบกำกับ ประเมินผล สังเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์งาน แนวโน้ม เปรียบเทียบ เชื่อมโยง

42 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน 6 เดือน ประเด็น พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google