งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดย การใช้ เกม Bingo Vocab ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประเภทพาณิชยกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดย การใช้ เกม Bingo Vocab ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประเภทพาณิชยกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดย การใช้ เกม Bingo Vocab ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประเภทพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู กรุงเทพมหานคร โดย นางสาววลัยลักษณ์ ทอง สอาด

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 ต่อการเรียนโดยใช้เกม Bingo Vocab 1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ก่อนและหลังการเรียนด้วยเกม Bingo Vocab

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย เกม Bin go Vo cab ความคิดเห็นของ นักเรียนที่เรียนโดย ใช้เกม Bingo Vocab ผลสัมฤทธิ์การ เรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษของ นักเรียนก่อนและ หลังเรียนด้วย เกม Bingo Vocab

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม ตัวอย่าง ประชาก ร นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียน เรียนวิชา ภาษาอังกฤษ เพื่อการ สื่อสาร 2 ใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัย เทคโนโลยี หมู่บ้านครู 7 ห้องเรียน จำนวน นักเรียน 240 คน นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปี ที่ 1 ที่ลงทะเบียน เรียนวิชา ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัย เทคโนโลยี หมู่บ้านครู ทำการเลือก ห้องเรียนจำนวน 1 ห้องเรียน โดยใช้วิธีการ เลือกแบบ เฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) ได้ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ห้องเรียน

5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล 1 เกม Bingo Vocab สำหรับ นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้น ปีที่ 1 3 แบบสอบถา มความ คิดเห็นของ นักเรียน ที่มี ต่อเกม Bingo Vocab สำหรับ นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ 2 แบบทดสอ บวัด ผลสัมฤทธิ์ ในการ เรียนรู้ คำศัพท์ สำหรับ นักเรียน ระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ 30 ข้อ

6 สรุปผลและอภิปรายผล 1. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 หลังการเรียนด้วยเกม Bingo Vocab สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก หมวดคำศัพท์ที่ผู้วิจัยนำมาสร้างเป็นเกม Bingo Vocab เป็นคำศัพท์ที่นักเรียนส่วนใหญ่ได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน จึงทำให้นักเรียนจดจำคำศัพท์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่ง สอดคล้องกับฟินอคคิอาโร (1964 : 46-57) และ เสงี่ยม โตรัตน์ (2534 : 24 – 25) ที่กล่าวว่า คำศัพท์ที่เด็กเรียน ควรจะเป็นคำที่เด็กต้องการใช้ในชีวิตประจำวันของเด็ก คำ ที่นำมาสอนควรเริ่มจากคำที่เห็นได้จากสิ่งใกล้ ๆ ตัวเด็ก 2. จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเกม Bingo Vocab สรุปได้ว่า ความคิดเห็นของนักเรียนมีค่า ระดับเฉลี่ย (= 4.55) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่อยู่ระดับสูงที่สุดจึง แสดงว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อเกม Bingo Vocab โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเกม ช่วยทำให้ผู้เรียนสนุกสนานกับบทเรียน เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนฝึกความกล้าในการใช้ภาษา ทำให้ผู้เรียนมีความ มั่นใจเมื่อนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วย ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วย

7 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ครูควรตั้งรางวัลเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความ พยายามในการการเรียนรู้ ทั้งในระหว่างทำ กิจกรรมและหลังจบการเรียน แต่ไม่ควรกระตุ้นให้ นักเรียนแข่งขันเพื่อจะได้รางวัลอย่างเดียว 1 เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกม Bingo Vocab นักเรียนจะต้องมีความรู้คำศัพท์อยู่ พอสมควร หากนักเรียนนึกคำศัพท์ไม่ออก หรือ ใช้เวลานานเกินครูจะต้องให้ความช่วยเหลือ ผู้เรียน 2 ครูควรเปลี่ยนวิธีการเล่นเป็นระยะๆ เพื่อไม่ให้ ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย เช่น การเล่น เป็นกลุ่มใหญ่ทั้งชั้นเรียน การแข่งกันในกลุ่ม ย่อย เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างปฏิสัมพันธ์ อันดีกับเพื่อนๆ 3

8 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 2. ควรมีการ วิจัยและ พัฒนาเกม ใน ทักษะ ภาษาอังกฤษ ด้านอื่นๆ ให้ หลากหลาย เช่น ด้านการ พูด เป็นต้น 1. ควรมีการ วิจัย เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรียนรู้คำศัพท์ ของผู้เรียน ที่ เรียนด้วยเกม กับผู้เรียนที่ เรียนด้วยวิธี สอนแบบปกติ ข้อเสนอแนะ

9


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดย การใช้ เกม Bingo Vocab ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประเภทพาณิชยกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google