งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับพฤติกรรม สุขภาพ บังเอิญ ทองสมนึก โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับพฤติกรรม สุขภาพ บังเอิญ ทองสมนึก โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับพฤติกรรม สุขภาพ บังเอิญ ทองสมนึก โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

2 จุดมุ่งหมายสูงสุดของ งานสาธารณสุข ประชาชนมีสุขภาพดี มี คุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้ สร้างคุณประโยชน์ให้กับ ตนเอง ครอบครัวและชุมชน ได้เต็มศักยภาพ

3 การปรับพฤติกรรม สุขภาพ พัฒนาโดยแผนงานสร้างเสริม สุขภาพจิต ( นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒน สกุล ) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมการเรียนรู้ ให้กับบุคลากรสาธารณสุข ผู้ป่วย และญาติ ประชาชนทั่วไป โดยเน้น ไปที่การสร้างแรงจูงใจในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นสำคัญ

4 พฤติกรรมที่เป็นปัญหา การกิน การออกกำลังกาย ความเครียด

5 ขั้นตอนการเรียนรู้ เปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนค่อยไป เปลี่ยนคนอื่น ฝึกปรับพฤติกรรมสุขภาพของ ตนเอง 1 เรื่อง ทดลองใช้กับตนเอง ประเมินผลทุกๆเดือน เป็นเวลา 4 เดือน :- ปัญหาอุปสรรค ( เป้าหมาย, ปรับแผนใหม่ )

6 สาระสำคัญในการปรับ พฤติกรรมสุขภาพ วงจรความเคยชิน ลงมือเปลี่ยนแปลง

7 วงจรความเคยชิน รูปแบบ พฤติกรรม ที่ทำเป็น อัตโนมัติ สิ่งกระตุ้น รางวัล

8 คำถามในการทบทวน ความเคยชิน สิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดพฤติกรรม โดยไม่รู้ตัวคืออะไร ทุกวันนี้มีกิจวัตรประจำวันใน การทำพฤติกรรมที่เป็นปัญหา อย่างไร พฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นทำให้ เราได้อะไร ผลดีผลเสียอย่างไร

9 ขั้นลงมือการ เปลี่ยนแปลง แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ คือ 1. ทบทวนตัวเอง 2. สร้างแรงจูงใจ 3. จัดทำแผนการเปลี่ยนแปลง 4. แบ่งปันประสบการณ์

10 ขั้นตอนการจัดทำ แผนการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนที่ 1 การตั้งเป้าหมาย ( เชิงพฤติกรรมและเชิงผลลัพธ์ ) ขั้นตอนที่ 2 การจัดสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนที่ 3 หาคนช่วย ขั้นตอนที่ 4 เติมความรู้และ ทักษะที่จำเป็น ขั้นตอนที่ 5 เลือกคำพูดสร้าง พลังการเปลี่ยนแปลง

11 ตัวอย่างการเลือกประเด็น ปรับพฤติกรรม

12 ตัวอย่างแผนการการ ปรับพฤติกรรม

13 ตัวอย่างการเขียน แผนการเปลี่ยนแปลง

14 ขอบคุณที่ ตั้งใจฟัง


ดาวน์โหลด ppt การปรับพฤติกรรม สุขภาพ บังเอิญ ทองสมนึก โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google