งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับพฤติกรรมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับพฤติกรรมสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับพฤติกรรมสุขภาพ
บังเอิญ ทองสมนึก โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

2 จุดมุ่งหมายสูงสุดของงานสาธารณสุข
ประชาชนมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้ สร้างคุณประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวและ ชุมชนได้เต็มศักยภาพ

3 การปรับพฤติกรรมสุขภาพ
พัฒนาโดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต (นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากร สาธารณสุข ผู้ป่วยและญาติ ประชาชนทั่วไป โดยเน้นไปที่ การสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นสำคัญ

4 พฤติกรรมที่เป็นปัญหา
การกิน การออกกำลังกาย ความเครียด

5 ขั้นตอนการเรียนรู้ เปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนค่อยไปเปลี่ยนคนอื่น
ฝึกปรับพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง 1 เรื่อง ทดลองใช้กับตนเอง ประเมินผลทุกๆเดือน เป็นเวลา 4 เดือน :- ปัญหา อุปสรรค(เป้าหมาย, ปรับแผนใหม่)

6 สาระสำคัญในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
วงจรความเคยชิน ลงมือเปลี่ยนแปลง

7 วงจรความเคยชิน รูปแบบพฤติกรรม ที่ทำเป็นอัตโนมัติ สิ่งกระตุ้น รางวัล

8 คำถามในการทบทวนความเคยชิน
สิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัวคืออะไร ทุกวันนี้มีกิจวัตรประจำวันในการทำพฤติกรรมที่ เป็นปัญหาอย่างไร พฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นทำให้เราได้อะไร ผลดี ผลเสียอย่างไร

9 ขั้นลงมือการเปลี่ยนแปลง
แบ่งเป็น 4ขั้นตอน ดังนี้ คือ 1.ทบทวนตัวเอง 2.สร้างแรงจูงใจ 3.จัดทำแผนการเปลี่ยนแปลง 4.แบ่งปันประสบการณ์

10 ขั้นตอนการจัดทำแผนการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนที่ 1 การตั้งเป้าหมาย (เชิงพฤติกรรมและ เชิงผลลัพธ์) ขั้นตอนที่ 2 การจัดสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนที่ 3 หาคนช่วย ขั้นตอนที่ 4 เติมความรู้และทักษะที่จำเป็น ขั้นตอนที่ 5 เลือกคำพูดสร้างพลังการเปลี่ยนแปลง

11 ตัวอย่างการเลือกประเด็นปรับพฤติกรรม

12 ตัวอย่างแผนการการปรับพฤติกรรม

13 ตัวอย่างการเขียนแผนการเปลี่ยนแปลง

14 ขอบคุณที่ตั้งใจฟัง


ดาวน์โหลด ppt การปรับพฤติกรรมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google