งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบเกมวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบเกมวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบเกมวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย สุภาพร อภิพันธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 - จากการวิเคราะห์ สาเหตุที่ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ำสืบเนื่องจากนักศึกษาบางส่วน ขาดความเข้าใจ วิชาพฤติกรรม ผู้บริโภคนักศึกษาบางส่วนไม่ สามารถทำงานที่มอบหมายได้ด้วย ตนเอง นักศึกษาบางส่วนต้องการที่ จะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ ตนสนใจ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน ด้านการเรียน ทำงานและการดำเนิน ชีวิต วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ

3 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนด วัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การ เรียนรู้โดยใช้รูปแบบเกมวิชา พฤติกรรมผู้บริโภคก่อนเรียนและ หลังเรียน สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบเกม วิชาพฤติกรรมผู้บริโภค สำหรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ วัตถุประสงค์ของ การวิจัย

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ ตาราง 4.1 ผลการเปรียบเทียบความ แตกต่างของผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบเกม วิชา พฤติกรรมผู้บริโภค สรุปผลการวิจัย

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ

6

7


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบเกมวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google