งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินพฤติกรรมการ เรียนของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.2 ) สาขาการตลาด ปี การศึกษา 2555 ผู้วิจัย นายฉัตรชัย ภักดีนอก ตำแหน่ง อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินพฤติกรรมการ เรียนของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.2 ) สาขาการตลาด ปี การศึกษา 2555 ผู้วิจัย นายฉัตรชัย ภักดีนอก ตำแหน่ง อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินพฤติกรรมการ เรียนของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.2 ) สาขาการตลาด ปี การศึกษา 2555 ผู้วิจัย นายฉัตรชัย ภักดีนอก ตำแหน่ง อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิ ทย์บริหารธุรกิจ ปีที่วิจัย 2555 ประเภทงานวิจัย ประเภทการเรียนการ สอน

2 ปัญหาการวิจัย เนื่องจากปีการศึกษา 2555 ผู้วิจัยได้ปฏิบัติ หน้าที่เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา ปวส. 2.2 ( สาขา การตลาด ) ซึ่งนักศึกษามี ปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการเรียน ปัญหาที่เกิดจากครูผู้สอน ปัญหาที่เกิดจากความ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และปัญหาที่ เกิดจากความสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ ครอบครัว ดังนั้น จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะทำการประเมินพฤติกรรม การเรียนของนักศึกษา ปวส. 2.2 วิทยาลัย อาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ ใน ปีการศึกษา 2555 วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ปวส. 2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหาร ธุรกิจ ในปีการศึกษา 2555

3 ผลการศึกษาเรื่อง การประเมินพฤติกรรมการ เรียนของนัก ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. 2) สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ ปี การศึกษา 2555 ผู้วิจัย ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

4 สรุปผลการวิจัย การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ปวส. 2.2 วิทยาลัย อาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2555 โดยภาพรวม นักศึกษา ปวส.2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิ ทย์บริหารธุรกิจ มีพฤติกรรมการเรียน อยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.34 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลการประเมินในทุกๆด้านอยู่ในระดับ ดี โดยจำแนกเป็นรายประเด็นได้ดังนี้ ด้านเวลาเรียน นักศึกษาห้อง ปวส.2.2 วิทยาลัย อาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ มีพฤติกรรมการ เรียน อยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.22 เมื่อ พิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ผลการประเมินใน ทุกๆวิชาอยู่ในระดับ ดี

5 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) ด้านความตั้งใจในเวลาเรียน นักศึกษาห้อง ปวส.2.2 วิทยาลัยอาชีว ศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ มีพฤติกรรมการเรียน อยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.34 เมื่อพิจารณาเป็น รายวิชา พบว่า ผลการประเมินในทุกๆวิชาอยู่ใน ระดับ ดี ด้านการส่งงานที่ได้รับมอบหมายในเวลาเรียน นักศึกษาห้อง ปวส.2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิ ทย์บริหารธุรกิจ มีพฤติกรรมการเรียน อยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ผลการประเมินในทุกๆวิชาอยู่ในระดับ ดี

6 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) ด้านการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ( การบ้าน ) นักศึกษาห้อง ปวส.2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิ ทย์บริหารธุรกิจ มีพฤติกรรมการเรียน อยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ผลการประเมินในทุกๆวิชาอยู่ในระดับ ดี

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การประเมินพฤติกรรมการ เรียนของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.2 ) สาขาการตลาด ปี การศึกษา 2555 ผู้วิจัย นายฉัตรชัย ภักดีนอก ตำแหน่ง อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google