งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนโดยใช้การเรียนรู้แบบ ร่วมมือ STAD ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนโดยใช้การเรียนรู้แบบ ร่วมมือ STAD ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนโดยใช้การเรียนรู้แบบ ร่วมมือ STAD ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ” ผลงานวิจัยเรื่อง โดย นางสาวสมพร แตงชาติ

2 ปัญหาการวิจัย นักศึกษายังขาดในเรื่องการทำงานทีมเพราะวิชาชีพ บัญชีเป็นวิชาชีพที่มีการเรียนการสอนแบบศึกษาด้วย ตนเองเป็นส่วนมาก จึงทำให้นักศึกษาชอบทำงานคนเดียว ผู้วิจัยมีความสนใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธี กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD เข้ามาช่วยในการ เรียนการสอน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการ บัญชีห้างหุ้นส่วน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การ เรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ

4 รายการ จำนวน ผู้เรีย น คะแนน เต็ม คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ เกณฑ์ ร้อยละ คะแนนทดสอบระหว่างเรียน503026.9089.67 (E1)80 (E1) คะแนนทดสอบหลังเรียน503026.4688.20 (E2)80 (E2)

5 การประเมินผลn S.D. ∑D∑D ∑D2∑D2 t ก่อนการทดลอง5014.861.94 5766,92833.34** หลังการทดลอง5026.381.47

6 สรุปผลการวิจัย 1.ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการบัญชี ห้างหุ้นส่วน เท่ากับ 89.67/88.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ STADของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 ก่อนการทดลองและหลังการทดลองมีความ แตกต่างกันอย่างมีนสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

7


ดาวน์โหลด ppt “ ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนโดยใช้การเรียนรู้แบบ ร่วมมือ STAD ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google