งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ ชุดฝึกปฏิบัติสื่อ E-learning เรื่องทักษะการ เล่นลูกสองมือล่างของกีฬาบอลเลย์บอล วิชา พลศึกษา ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ ชุดฝึกปฏิบัติสื่อ E-learning เรื่องทักษะการ เล่นลูกสองมือล่างของกีฬาบอลเลย์บอล วิชา พลศึกษา ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ ชุดฝึกปฏิบัติสื่อ E-learning เรื่องทักษะการ เล่นลูกสองมือล่างของกีฬาบอลเลย์บอล วิชา พลศึกษา ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นายสมเกียรติ คุณหอม วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 ที่ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ. ศ.2545 มาตรา 22 พล ศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ. ศ.2545 มาตรา 22 การสร้างชุดฝึกปฏิบัติเรื่องทักษะการเล่นลูกสอง มือล่างของกีฬาบอลเลย์บอล จะช่วยนำไปสู่ ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติ และผลผลิตของ ผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีการวัดและประเมินผลที่จะ ทำให้ได้ผลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ อีกทั้งเป็น การพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการสอบที่จะ ช่วยให้การทดสอบเป็นปรนัย และมีความเป็น มาตรฐานยิ่งขึ้น ปัญหาในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เรียนขาด ทักษะในการเล่นลูกสองมือล่างของกีฬา บอลเลย์บอล

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง ทักษะการเล่นลูกสองมือล่างของกีฬาบอลเลย์ บอล ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติ

4 กรอบแนวความคิดในการวิจัย

5 ตารางการทดลอง 5045.40 97.7 2 5044.0295.0 2 ตารางที่ 1 แสดงผลคะแนนประสิทธิภาพของ ชุดการสอนเชิงทดลอง

6 จากตารางประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติ พบว่า ประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ รายการค้าได้ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 97.72 ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 80 ตัวแรก และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เท่ากับ 95.02 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ที่ 80 ตัวหลัง

7 ตารางการทดลอง ( ต่อ ) ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าสถิติผล การเรียน Nµt ก่อนเรียน 5023.35 หลังเรียน 5065.3629.06 **

8 จากตารางผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อน และหลังเรียน ของนักศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ ที่ระดับ.01 โดยค่าคะแนนเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (65.36) สูงกว่าคะแนน เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน (23.35) แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติการ วิเคราะห์รายการค้าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

9 ผลการวิจัย 1. ในการสร้างชุดฝึกปฏิบัติเรื่องทักษะการเล่นลูกสอง มือล่างของกีฬาบอลเลย์บอล วิชาพลศึกษาผลการ หาประสิทธิภาพของชุดฝึกเรื่องทักษะการเล่นลูก สองมือล่างของกีฬาบอลเลย์บอล วิชาพลศึกษา มี ประสิทธิภาพ 97.72/95.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จารึก รัตนโอภาส. 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ หลังเรียน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติเรื่องทักษะ การเล่นลูกสองมือล่างของกีฬาบอลเลย์บอล วิชา พลศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน และเป็นไป ตามกฎแห่งการฝึกของธอร์นไดด์ ( ทิศนา แขมมณี 2545 : 94) ที่กล่าวว่าสิ่งใดที่บุคคลทำบ่อย ๆ หรือ มีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ บุคคลนั้นย่อมกระทำสิ่ง นั้นได้ดี

10 ผลการวิจัย ( ต่อ ) จากการของผู้วิจัยในงานวิจัยครั้งนี้ พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อน เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เนื่องจากนักศึกษามีความกระตือรือร้นเมื่อได้ทำ ชุดฝึกปฏิบัติเรื่องทักษะการเล่นลูกสองมือล่างของ กีฬาบอลเลย์บอล วิชาพลศึกษาที่ผู้วิจัยได้พัฒนา จากเอกสารที่ทำให้นักศึกษาสนใจที่จะเรียนรู้มาก ขึ้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ ชุดฝึกปฏิบัติสื่อ E-learning เรื่องทักษะการ เล่นลูกสองมือล่างของกีฬาบอลเลย์บอล วิชา พลศึกษา ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google