งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัย เรื่อง ผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 ที่เรียนซ่อมเสริมโดยใช้แบบฝึก เรื่องการอ่านไทยของนักเรียน ชั้น ปวช. ปีที่ 1 โรงเรียนเทคนิควิมล บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัย เรื่อง ผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 ที่เรียนซ่อมเสริมโดยใช้แบบฝึก เรื่องการอ่านไทยของนักเรียน ชั้น ปวช. ปีที่ 1 โรงเรียนเทคนิควิมล บริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัย เรื่อง ผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 ที่เรียนซ่อมเสริมโดยใช้แบบฝึก เรื่องการอ่านไทยของนักเรียน ชั้น ปวช. ปีที่ 1 โรงเรียนเทคนิควิมล บริหารธุรกิจ เขตบางซื่อ ปีการศึกษา 2553 โดย สุธารัตน์ เหรา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ทางภาษา - นักศึกษาสามารถจับใจความสำคัญจากการอ่านและการฟังได้ - นักเรียนสามารถพูดได้ถูกต้องชัดเจน คล่องแคล่ว

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการ อ่านของนักเรียน ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้แบบฝึก ทักษะ 2. เพื่อศึกษาความสามารถด้านการอ่าน ภาษาไทยของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

4 ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย โดยแบบฝึกทักษะของนักเรียนก่อนและหลังการทดลอง ผลการทดลอง ก่อนการทดลองหลังการทดลอง t XSDS.D. ก่อนเรียน หลังเรียน 15.65 24.03 3.47 4.49 8.061.8324.92* *ค่าวิกฤติของ t มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

5 สรุปผลการวิจัย 1. ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อน การทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 2. ระหว่างการทดลอง ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนพัฒนา ขึ้นโดยลำดับจากความสามารถและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อสิ้นสุด การทดลองพบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านในระดับที่ มาก ทั้งด้าน การอ่านและการเข้าใจ ตลอดจนความคล่องแคล่ว ในการอ่าน โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น X = 24.03 S = 4.49

6 ประโยชน์การวิจัย 1. ใช้เป็นแบบฝึกในการพัฒนาความสามารถนักเรียนในทักษะอื่น ๆ ในวิชาภาษาไทยในระดับต่อไป 2. เป็นแนวทางแก่ผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านโดยใช้ แบบฝึกทักษะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่าน ภาษาไทยของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุผลตาม จุดมุ่งหมายของรายวิชา 3. นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ทักษะ

7 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิจัย เรื่อง ผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 ที่เรียนซ่อมเสริมโดยใช้แบบฝึก เรื่องการอ่านไทยของนักเรียน ชั้น ปวช. ปีที่ 1 โรงเรียนเทคนิควิมล บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google